Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0333-C0001
Номер на проект: ESF-2302-01-01010
Наименование: Успешен бизнес в безопасна среда
Бенефициент: "СИСКО СЕТ ЕЛЕКТРОНИКС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 21.08.2012
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на трудовата среда и осигуряване на безопасни условия на труд за постигане на по-високи производствени резултати и повишаване конкурентноспособността на „Сиско Сет” ЕООД.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта - Сформиране на екип за управление с ясно разпределени отговорности; разписване на длъжностни характеристики. - Създаване на вътрешна система за наблюдение, контрол и отчетност при изпълнение на дейностите, която включва: изготвяне на детайлен план-график за изпълнение на проекта по дейности и отговорници; навременно идентифициране на възникнали проблеми в хода на изпълнение и тяхното своевременно преодоляване; ежемесечни срещи на екипа за управление на проекта и ръководството на бенефициента, както и с избраните изпълнители; - Осигуряване на отчетността на проекта пред Договарящия и Управляващия орган; изготвяне на всички изискуеми технически и финансови отчети, съгласно Общите условия и Договора за безвъзмездна финансова помощ и Оперативното ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ; - Осигуряване на мониторинг на проектните дейности от страна на Договарящия орган по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Осигуряване на пълен достъп до необходимата информация и документация по проекта. Предвижда се проектът да стартира с организирането на фирмена работна среща между екипа за управление на проекта и служителите на фирмата, целева група по проекта. Целта на тази среща е да се определят начините за координация и комуникация между участващите страни по настоящото проектно предложение с цел ефективност на изпълнението на дейностите по проекта. След първата среща екипът по проекта ще провежда ежемесечни работни срещи, на които ще бъдат отчитани извършените дейности и ще бъдат планирани предстоящите задачи.
Дейност 2: Избор на изпълнители за реализиране на доставки и услуги във връзка с изпълнение на дейностите по проекта Изборът на изпълнители за основните дейности по проекта ще се извърши посредством процедурите за определяне на изпълнител съгласно Постановление № 55/ 12.03.2007 г. на Министерския съвет за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на Бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на ЕС. Изпълнителите ще се избират при спазване на принципите публичност и прозрачност; свободна и лоялна конкуренция; равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Видът на всяка конкретна процедура ще бъде съобразен с изискванията на ПМС № 55 и прогнозната стойност за съответната дейност, предвидена в бюджета на проекта. При провеждането на процедурите ще се прилага утвърдената типова документация. В подготовката и реализирането на дейността ще бъде ангажиран целият екип за управление на проекта, в рамките на предварително определените им ангажименти по проекта. Планирано е провеждането на 6 (седем) тръжни процедури за услуги и доставки по основните дейности, предвидени по проекта, а именно: Дейност 3 „Анализ на състоянието и цялостно проектиране на организацията на работния процес в Дружеството”, Дейност 4 Разработване и придобиване на стандарт BS OHSAS 18001 за безопасни условия на труд във вразка с въвеждане на ново работно оборудване, Дейност 5 „Полагане на винилова токоотвеждаща настилка в производствените помещения на Дружеството, Дейност 6 „Закупуване на работно облекло и лични предпазни средства за заетите в производствения процес лица”, Дейност 7 „Обучение на заетите лица за придобиване на знания и умения за безопасност по време на работа с нововъведено производствено оборудване и технологии”, Дейност 8 „Осигуряване на информация и публичност по проекта” С избраните изпълнители ще бъдат подписани съответните договори за доставки на стоки или услуги. След сключване на договорите ще се пристъпи към изпълнение на дейностите, предвидени в проекта.
Дейност 3: Анализ на състоянието и цялостно проектиране на организацията на работния процес в Дружеството (задължителна дейност) Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата схема за безвъзмезна финансова помощ, тази дейност е задължителна и при разработнането на анализа ще се вземат предвид следните минимални изисквания за неговата структура: І. Въведение – Описание на сегашното състояние на „Сиско Сет” ЕООД и организацията на работния процес. ІІ. Изложение и анализ – Описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, разработените и внедрени до момента на анализа оценки на риска в Дружеството. ІІІ. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – Обосновка и описание как ще се прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност, какви методи и средства ще се използват за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в Дружеството. Обект на Анализа ще бъде цялостната трудовата дейност в Дружеството и положителният ефект от него ще бъде оптимизирането на труда и работната среда, което от своя страна ще доведе до подобряване на здравното състояние на всички служители и до снижаване на материалните разходи, чрез по-малко отсъствия от работа, по-висока производителност и по-добро качество на продукцията.
Дейност 4: Разработване и придобиване на стандарт BS OHSAS 18001 за безопасни условия на труд във вразка с въвеждане на ново работно оборудване Обхватът на тази дейност включва следните по-важни етапи: 1. Разработване и внедряване на Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд (СУЗБУТ). 2. Обучение на персонала за работа със Системата. 3. Сертифициране на системата по стандарт BS OHSAS 18001. За да премине успешна сертификация по стандарт BS OHSAS 18001 „Сиско Сет Електроникс” ЕООД трябва да разработи и внедри система за управление на здравословните и безопасните условия на труд (СУЗБУТ), която да отговаря на изискванията на BS OHSAS 18001. За изграждането на СУЗБУТ, избраната чрез тръжна процедура консултантска компания, подпомагана от екип от експерти на Дружеството ще извърши предварителен анализ на документалното състояние, ще разработи процедури, оперативни документи и специализирана документация, ще проведе обучение, преглед на ръководството и вътрешен одит, което ще гарантира преминаването към реализиране на следващия етап от дейността – сертифициране на системата по стандарт BS OHSAS 18001. Въвеждането на Стандарт BS OHSAS 18001 ще регламентира отношенията, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд. Този стандарт представлява синтез на добри практики в сферата на здравословните и безопасни условия на труд и нормативната база, уреждаща тази сфера. Стандартът дава възможност за оформяне на сътоветния ред за осъществяване на документооборот, определяне на правата и задълженията на работещите на всички нива в организацията, процесите на протичане на комуникацията, както в организацията, така и със заинтересованите страни. Предимства на сертификацията по BS OHSAS 18001 - здравословните и безопасни условия на труд се управляват като процес, така че ефективността на СУЗБУТ да може да бъде измервана и подобрявана ; - позволява на ръководството да насочи ресурси и усилия към дейности с висок риск; - създава механизъм за контрол над подизпълнители и доставчици за осигуряване на по-здравословни и по-безопасни условия на труд; - осигурява механизъм за самоконтрол по познаването и спазването на приложимите законови и други външни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд - намалява броя и тежестта на професионалните заболявания и трудовите злополуки; - намалява дните с временна и трайна нетрудоспособност и свързаните с тях разходи; - намалява разходите, свързани със застраховки и санкции; - демонстрира съответствието с приложимите законови и други външни изисквания; - демонстрира пред бизнес-партньорите ангажираността на организацията към здравето и безопасността на своите служители и външните хора; - демонстрира по-добро управление на риска за здравето и безопасността, сега и в бъдеще; Въвеждането на система спрямо изискванията на този стандарт гарантира и оптималното приложение и спазване на приложимата нормативна база. Дава възможност за провеждане на ефективен мониторинг и контрол на приложението на тази нормативна база. Дава и възможност за осъзнаване от страна на работещите в организацията на собствената им роля и участие в процеса на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Този стандарт ще бъде интегриран с вече въведените стандарти и ще бъде изградена ИНТЕГРИРАНА система за управление (на качеството, на околната среда и на здравословните и безопасните условия на труд).
Дейност 5: Полагане на винилова токоотвеждаща настилка в производствените помещения на Дружеството Важен фактор в производствения процес „Сиско Сет Електроникс” ЕООД се явява електростатичното разреждане (ESD), което отслабва, уврежда или разрушава електронните компоненти и влияе отрицателно на човешкото здраве. Застрашаването на електронните компоненти и човешкото здраве възниква при неконтролируем разряд на електрични потенциали (напр. токов удар след ходене върху синтетичен килим). Затова е необходимо да се предприемат мерки, които избягват електростатичното разреждане и защитават хората и продукцията от ефекта на ESD. В рамките на проекта е предвидено полагането 900 кв.м. винилова токоотвеждаща настилка в производствените помещения на Дружеството, определени като ESD защитените зони. Други предимства на тези настилки са следните: не вдигат шум при ходене, не задържат прах, не образуват конденз, противоплъзгащи са, не съдържат вредни лепила и други вредни за човешкия организъм и околната среда вещества.
Дейност 6: Закупуване на работно облекло и лични предпазни средства за заетите в производствения процес лица В съответствие с изискванията на нормативната уредба, Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, Дружеството осигурява на своите служители и работници специално работно облекло, работни обувки, маски, ръкавици и др. лични предпазни средства. Вида на необходимите лични предпазни средства (ЛПС) и работното облекло е регламентиран в утвърден Списък, разработен въз основа на идентифицираните опасности за работниците и извършената оценка на риска при работа . Основните идентифицирани рискови фактори за работещите са: възможен контакт на кожа и лигавици с потенциално опасни химически вещества, частична работа на открито, механични опасности, опасности от поражение на ел. ток, работа с видеодисплеи, физическо натоварване от работна поза. В настоящото проектно предложение е предвидено да бъдат закупени следните по вид предпазни средства за работещите: - ESD зимни обувки за общи работници; - ESD затворени обувки за техниците; - ESD обувки за работниците със затворени пръсти; - ESD зимен промазан ватиран костюм за общи работници и техници; - ESD работно облекло тип „туника” - ESD работно облекло тип „панталон” - ESD подсилени ръкавици за общи работници, техници и след спойка-вълна Предвиденото за закупуване работно облекло и ЛПС ще допълни предприетите досега мерки от дружеството за лична защита на работещите в производствените звена и ще отговори напълно на потребностите от предпазни средства при специфични работни условия.
Дейност 7: Обучение на заетите лица за придобиване на знания и умения за безопасност по време на работа с нововъведено производствено оборудване и технологии За подобряване на условията на труд дружеството трябва да разшири знанията и положителните нагласи сред заетите за спазване на всички въведени норми в областта на безопасността на труда като лична социална отговорност на работното място. Заетите трябва да вземат участие в организираната работа на дружеството по безопасност и трябва активно да сътрудничат за прилагане на мерките за създаване на удовлетворителна и безопасна трудова среда. Едно от основните задължения на работодателите е да предлагат обучение по безопасни условия на труд. Обучението ще предложи на участниците умения и знания за изпълнение на техните функции по безопасност и здраве при работа с нововъведено оборудване, което се предвижда да бъде закупено по Договор 3ТММ-02-34/20.10.2001 г. по проект „Повишаване конкурентоспособността на „Сиско Сет Електроникс” ЕООД чрез инвестиции в технологично обновление и модернизация на производството”. В рамките на този договор ще бъдат закупени нови 8 (осем) машини, които са част от нова производствена линия. Предмет на обучението ще бъде безопасността при работа със новозакупеното и въведено в експлоатация оборудване. При въвеждането им в екслпоатация се предвижда провеждането на кратък инструкта за работа с тях, но обучението ще допринесе за придобиването на по-задълбочени и обширни познания за безопасната и безаварийна работа с тях, тъй като някои тези машини ще бъдат с повишена опасност - това е пещта за спояване, рентгеновата система за засичане на дефекти и др. Обучението ще обхвана 75 заети лица и ще бъде организирано в 5 групи по 15 души. Общата продължителност на обучението за всяка група ще бъде по 45 часа. Съдържанието на обучението ще включва: - Знания за ролята и отговорностите на различните актьори в областта на безопасните условия на труд в предприятието; - Методология за систематична работа по безопастност и здраве, включително оценка на риска; - Адекватни физически, ергономични и химически условия; - Фокус върху психо-социалната трудова среда - Практическо обучение по задълженията на работниците за спазване на безопасност при работа. По време на обучението се използват различни педагогически подходи: - Лекции - Работа по групи - Обсъждане и дискусии - Видеоматериали, търсене на полезна информация в Интернет - Индивидуална работа. Оценката на получените знания и и умения ще бъде направена чрез тест и на всички участници ще бъде издадено удостоверение за преминалото обучение.
Дейност 8: Осигуряване на информация и публличност по проекта Публичността на дейностите на проекта ще се осъществява чрез редовно информиране на заетите лица в „Сиско Сет Електроникс” ЕООД, изпълнителите на дейностите по проекта, бизнес-партньорите на дружеството, медиите и широката общественост. Средствата, чрез които ще се осъществяват мерките за информация и публичност са: Дейности за визуализация на проекта: - Сключване на договор за изпълнение на рекламните материали, свързани с мерките по визуализация.. След определяне на изпълнителя, ще бъдат осигурени информационните и визуализационни материали по проекта – информационен банер, информационни табели, листовки, стикери, текстилни етикети и др.; - Върху всички материални активи, закупени по проекта ще бъдат поставени подходящи за целта стикери и етикети, - На входа на компанията, в административните офиси и производствените бази, ще бъдат поставени информационни табели. - Офисите на изпълнителя, определен за осъществяване на обучението по безопасни условия на труд ще бъдат осигурени с визуална идентификация по проекта чрез поставяне на информационни табели. - В хода на обучителния процес всички учебни материали ще бъдат изработени при спазване на изискванията за информация и публичност на проекта. - При провеждане на информационните събития по проекта ще бъдат използвани всички средства за визуализация на проекта – информационен транспарант, информационнен банер, информационни материали и др. Дейности за вътрешната комуникация и информираност по проекта: – Организиране на фирмена среща със служителите и работниците на „Сиско Сет Електроникс” ЕООД в началото на проекта за представяне на предстоящите дейности по проекта; – Предоставяне на периодична информация за изпълнението на дейностите на фирменото информационно табло. – Предоставяне на информация за изпълнението на проекта на фирмената интернет-страница. Дейности за външна комуникация, информираност и публичност по проекта: - Организиране на две информационни събития с участието на местни медии и заинтересованите страни – в началото и в края на проекта. - Публикация за хода на проекта на интернет-страницата на дружеството; - Публикации и обяви в пресата. - Всички писмени материали и документи, изготвени във връзка с изпълнението на проекта, в това число официална кореспонденция, предоставяни материали на местните медии, годишни отчети за дейността и др., ще упоменават финансовия принос на ЕСФ чрез ОП „Развитие на човешките ресурси” и ще бъдат обозначени съгласно приложимите правила за информиране и публичност на ЕС. Количествено осигуряване на мерките за публичност: - 2 бр. информационни събития; - 3 бр. публикации в пресата; - 12 бр. информационни табели; - 1 бр. подвижен информационен транспарант; - 2 бр. информационни банери; - 2000 бр. листовки; - 1000 бр. брошури; - 100 бр. плакати; - 600 бр. стикери за ESD обувките; - 600 бр. текстилни етикети за работното облекло; - 1 бр. информационен модул по проекта, разработен към фирмената интернет-страница
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 145 740 BGN
Общ бюджет: 129 761 BGN
БФП: 129 761 BGN
Общо изплатени средства: 129 754 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 129 761 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 148 BGN
2013 0 BGN
2014 100 606 BGN
2015 0 BGN
129 754 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 110 297 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 24 776 BGN
2013 0 BGN
2014 85 515 BGN
2015 0 BGN
110 291 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 464 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 372 BGN
2013 0 BGN
2014 15 091 BGN
2015 0 BGN
19 463 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз