Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0408-C0001
Номер на проект: ESF-2302-05-10007
Наименование: Здравословни работни места
Бенефициент: "ВАЛКА" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 16.08.2012
Дата на приключване: 18.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд чрез изграждане на превантивна система за мониторинг и контрол на рисковете за здравето и безопасността на работното място и въвеждане на стандарт за качество в дейността по безопасност и здраве при работа.
Дейности: 1. Организация, управление и отчитане на проекта При организиране дейността на проекта за неговото управление и отчитане ще бъде сформиран тричленен екип в състав: ръководител на проекта, координатор и счетоводител на проекта. Членовете на екипа ще сключат граждански договори, в които ще бъдат определени задачите и отговорностите им по изпълнение на проекта. Сформираният екип ще разработи подробен план-график на дейностите и ще формулира показатели за напредък на проекта. Екипът ще провежда ежемесечно работни срещи, ще се запознава с мненията на участниците в проекта, ще осигурява участието на всички заинтересовани страни. В периода на изпълнение на проекта се предвиждат два междинни доклада и междинни финансови отчети до договарящия орган. В края на проекта ще бъде изготвен заключителен технически доклад, в който ще бъдат описани количествените и качествени показатели за изпълнение на проекта. Към него ще бъде приложена цялата отчетна документация на проекта. В окончателен финансов отчет ще бъдат обобщени всички направени разходи за изпълнението на проекта.
2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в предприятието кандидат Кандидатът „Валка” ЕООД е една от утвърдените на пазара в Северозападен регион на планиране фирми за производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия. Особеностите на извършваната дейност изискват ползването на относително голямо количество работна сила (списъчен състав 115 лица) със специфична квалификация и висок дял ръчен труд, в т. ч. специфични неблагоприятни условия на труд като напр. висока температура, монотонност, сменност, нощен труд и т.н. Това предполага изготвяне на детайлен анализ на сегашното състояние на производствената дейност и в частност отделните трудови процеси в тяхната технологична обвръзка с оглед оптимизиране на целия производствен цикъл в посока подобряване условията на труд на всяко работно място, минимизиране на съществуващи рискове, намаляване на неблагоприятни въздействия при използване както на самите технологии като такива, така и на конкретни машини и оборудване, чиято подмяна с по-добри алтернативи е въпрос на бъдещи инвестиции. За решаването на тези комплексни въпроси ще бъде изготвен общ анализ за изясняване на предимствата и недостатъци в сегашното състояние на организацията на работа, оценка на използваните технологии и общо въздействие на тези технологии върху индивидуалните работни места, дейностите в сектори и участъци и в крайна сметка на целия производствен цикъл във фирмата. Предвижда се да бъде отделено особено внимание на въпросите, свързани с риска както от гледна точка на неговото сегашно положение, така и особено от гледна точка на очаквани бъдещи развития. Основно надежди при подобен подход се възлагат на оценката на възможните насоки за развитие, които методически ще бъдат използвани като изходна позиция за формулиране на предложения и оценка на ресурсните възможности за тяхното подобряване. От гледна точка на управленската технология оптимизацията на дейността на фирмата в аспектите, застъпени в настоящия проект, ще се заключава в организационно препроектиране на всички частични и свързани трудови процеси и на тази база общо усъвършенстване на ключовите трудови схеми във фирмата, съобразно производствения процес в нея. Касателно методите и средствата за анализ на дейността и внедряване на оптимизационни схеми кандидатът планира технологично, хронологично и фактическо изследване на сегашното състояние на всяко работно място, както и проучване на трудовата компонента като комбинация от жив труд и използвани технологии по отделните производствени вериги. На тази база ще се извърши съпоставка със съществуващи в отрасъла добри практики, ще се набележат възможни подобрения, които по една или друга причина досега не са предприемани и ще се изготви нова обща трудово-технологична схема, позволяваща подобряване условията на труд във фирмата и повишаване на нейната безопасност. Цялата дейност, описана накратко по-горе, ще бъде използвана като изходен анализ за предприемане на бъдещи текущи частични или цялостни подобрения както в отделни звена на дейността, така и в трудово-производствения цикъл на фирмата като цяло.
3. Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло На база планирания в предходната дейност цялостен анализ на условията на труд в критичните места кандидатът предвижда закупуване и ползване на ново специално работно облекло и лични предпазни средства, свързани с подобряване безопасните условия на труд и с оглед минимизиране особено на отклоняващи се от предписанията температури на въздуха, запрашеност и други подобни извъннормени въздействия. Предвижда се доставка на специално облекло от негорим порест мек плат, устойчив на лъчиста топлина и устойчиви на високи температури ръкавици, обувки и шапки. Описанието и разходите по това перо ще се предприемат в тясна връзка със специфичната обосновка на необходимостта от тези средства и произтичащи разходи, която ще бъде изготвена в рамките на дейност 2 от настоящия проект. Кандидатът предвижда възлагането във връзка с планираните от него мерки така, както са изложени по-горе, разработката на специални и специфични за фирмата стандарти за общо обезопасяване на технологията на отделните работни места и норми за използване на специално работно облекло и лични предпазни средства там, където това е наложително.
4. Обезопасяване на производствени и складови помещения чрез монтиране на превантивна система за наблюдение и контрол Същността на предлагания проект включва три основни компонента както следва: Първо: Обезопасяване на технологични процеси и машините и съоръженията, включени в тях; Второ: Подобряване на условията на труд на база детайлен анализ на съществуващото положение и използването на добри практики от водещи наши и чужди фирми от този отрасъл; Трето: Изготвяне на общ анализ на технологичните трудови и ергономични аспекти във фирмата с оглед провеждането на бъдещи модернизации и реконструкции, свързани с технологиите и условията за труд в специфичната работна среда. Предвид факта, че гр. Монтана е газифициран и във връзка с обстоятелството, че в отрасъл хлебопроизводство, в който работи фирмата, използването на природен газ (използван и от фирмата) е икономически най-изгодно и най-екологично, но и с отчитане на факта, че при производствени аварии и даже течове на природен газ съществува риск от сериозни аварии и производствени злополуки, кандидатът възнамерява да въведе система за газсигнализация и обезопасяване на работните помещения чрез въвеждане на превантивна система за наблюдение и контрол на газоподаването към машините и пещите за производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия. Превантивна система за наблюдение и контрол се състои от: командно табло (газсигнализираща система), газ сензори, разположени на тавана на всяко помещение, които да отчитат и улавят евентуален теч на газ, вентилатори, монтирани на външна стена във всяко от помещенията, звукова сирена и аварийно осветление. Действието на тази система, описано накратко, е следното: при евентуален теч на газ в производствени помещения или склад за готова продукция, разположените на тавана газ сензори подават до командното табло сигнал за настъпилото отклонение; от командното табло се задействат звуковата сирена, автоматично се включват вентилаторите, спира се електроподаването в съответното помещение и се включва аварийно осветление. За нормалното поддържане на превантивната система и своевременното отстраняване на евентуално възникнала авария в газоподаването, е необходимо закупуването и на заваръчен апарат, с който дежурният технически екип своевременно да отстрани повредата, без спиране за дълго време на производствения процес. Това би спестило големи престои и загуби за производството. Изпълнението на тази дейност, включваща проектиране, доставка и монтаж на превантивната система, а също и закупуване на заваръчен апарат, ще се извърши от изпълнител, определен по реда на ПМС № 55/2007 г.
5. Обучение на работниците за безопасна работа, поддържане и ремонт на нововъведената превантивна система за наблюдение и контрол Кандидатът планира обучението на 8 лица, които ще работят и поддържат системата за наблюдение, контрол и оповестяване на отклонения при газоподаването. Те ще бъдат обучени да предприемат наложителни текущи действия по общата работна профилактика на вътрешнофирмената газова инсталация във връзка с нововъведената система за наблюдение и контрол. Ще бъде изготвена специална програма за обучение, която ще обхване не по-малко от 8 работници, които покриват трисменната схема на работа във фирмата, с продължителност 60 уч. часа, разделени в пет основни модула, а именно: А) Специфика на технологичните процеси в отрасъла на база газификация – 12 уч. ч.; Б) Операционна схема при функциониране и поддръжка на вътрешнофирмената газова система – 12 уч. ч.; В) Принцип на действие и обслужвана на внедрената превантивна система за наблюдение и контрол на газоподаването – 15 уч. ч.; Г) Работа със заваръчния апарат при отстраняване на течове по газовата инсталация – 18 уч. ч.; Д) Информация и специфики за хоризонталните принципи, залегнали в проекта по ОП РЧР – 3 уч. ч. За периода на обучение за безопасна работа с нововъведената система участниците ще бъдат застраховани. След приключване на обучението на успешно завършилите ще бъде издаден сертификат, удостоверяващ придобитите умения и компетентности.
6. Разработване и въвеждане на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарт OHSAS 18001:2007 Кандидатът възнамерява да въведе система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, разработена така, че да даде възможност на фирмата да контролира и подобрява здравословността и безопасността на условията на труд. За тази цел ще извърши сертификация на система за управление на здравословни и безопасни условия на труд посредством въвеждане на стандарт BS OHSAS 18001:2007, който e най-разпространеният международен стандарт за управление на безопасните условия на труд. Стандартът се основава на механизма на анализ и оценка на риска и поставя изисквания за управлението на процесите във фирмата. Чрез регламентиране на процесите рисковете се свеждат до приемливо ниво, съответстващо на националните и европейски изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Системният подход, регламентиран в OHSAS 18001, създава връзка между всички изисквания и поставя процесите след въвеждане на превантивната система за мониторинг в контролирани условия. Кандидатът счита, че въвеждайки стандарта ще съумяна да управлява рисковите фактори, свеждайки ги до приемлив минимум, без да се намалява ефективността на производствения цикъл. Дори напротив, чрез контрол на инвестициите за безопасен труд и синхронизация на правилата за безопасна работа с производствения процес ще постигне намаляване на производствените загуби и увеличаване на производителността. Елементите на BS OHSAS 18001 включват политика и ангажираност; идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, оценка на съответствието; законови изисквания; цели и програми, организация и персонал, обучение, комуникация и консултации; документи и записи; оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки; коригиращи и превантивни действия, одит и преглед от ръководството. Кандидатът оценява предимствата, които носи сертификацията по международния стандарт за безопасна работна среда, като определя като негови най-важни страни подобряване управлението и контрола на здравето и безопасността по време на работа, въвеждане културата на безопасен труд във фирмата и подобряване репутацията на организацията за безопасен труд.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
" ОЛИМП ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ " ЕООД
ВесиЯна Консулт Груп
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 125 455 BGN
Общ бюджет: 123 469 BGN
БФП: 123 469 BGN
Общо изплатени средства: 121 649 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 123 469 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 25 091 BGN
2013 75 273 BGN
2014 21 285 BGN
2015 0 BGN
121 649 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 104 949 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 327 BGN
2013 63 982 BGN
2014 18 092 BGN
2015 0 BGN
103 401 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 520 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 764 BGN
2013 11 291 BGN
2014 3 193 BGN
2015 0 BGN
18 247 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз