Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0360-C0001
Номер на проект: ESF-2302-18-08001
Наименование: Подобряване безопасните и здравословни условия на труд в "Джем Секюрити" ЕООД
Бенефициент: "Джем Секюрити" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 14.08.2012
Дата на приключване: 01.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Общоевропейските кампании за здравословни работни места на EU-OSHA играят съществена роля за превръщането на европейската стратегия за здраве и безопасност при работа в реалност. Това е особено важно в настоящия икономически климат, при който много европейци са изправени пред увеличаване на натоварването на работното място, а организациите се опитват да постигат повече с намалени ресурси. Настоящият проект дава шанс да бъде разпространено посланието, че дори и в трудни времена не може да се прави компромис с безопасността на работниците и тя трябва да остане основен приоритет. Финансовите ограничения и трудната ситуация на пазара на труда не трябва да прикриват по-значимата истина, че безопасното и здравословно работно място е добро и за бизнеса.
Дейности: 1.Организация и управление на проекта. Подписване на договори с членовете на екипа за управление на проекта, който ще се състои от 3 човека определени от кандидата. Провеждане на месечни работни срещи, съобразно изготвения детайлен график, за отчитане на постигнатите резултати в отделните подетапи, и предприемане на коригиращи действия при възникнали проблеми.
2.Анализ на състоянието и проектиране на система за подобряване организацията на трудовата дейност. Oписание на сегашното състояние на организацията на трудовата дейност; Анализ на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на работния процес. Анализ на разработени и внедрени оценки на риска в „Джем секюрити” ЕООД;
3.Закупуване на специално работно облекло. Закупуване на специализирано работно облекло , изработено от висококачествени, лесни за поддръжка и приятни за носене материи. Те ще са дишащи, импрегнирани срещу замърсяване, много здрави и поносими за кожата. Освен това по облеклото ще има много функционални детайли. Такива са разработени в различни серии специализирано работно облекло в зависимост от областите на приложение и климатичните условия.
4.Разработване на система за здравословни и безопасни условия на труд съгласно стандарт OHSAS 18001-2007, която да надгради въведените във фирмата процедури. Запознаване с дейността на дружеството и установяване на текущото състояние по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Документална диагностика. Диагностика на физическо ниво. Определяне на ръководство и персонал за въвеждане на новите правила. Практическа подготовка за прилагането им. Чрез разработване на система за здравословни и безопасни условия на труд съгласно стандарт OHSAS 18001-2007 се постига: • Удовлетвореност на изискванията на работниците и служителите, от гледна точка на тяхната безопасност и здраве, намаляват загубите от общи и професионални заболявания и трудови злополуки, създава се спокойна обстановка в трудовия колектив. • Удовлетвореност на клиентите – чрез доставка на продукти, които постоянно отговарят на изискванията на клиентите си като същевременно се опазват здравето и имуществото; • Намаляване на оперативните разходи – с намаляване на престой, породени от инциденти и заболявания и намаляване на разходите, свързани с хонорари за правни услуги и компенсации и обезщетения; • Подобряване на взаимоотношенията със заинтересованите страни – защита на здравето и имуществото на служители, клиенти и доставчици; • Спазването на законодателството – законовите и регулаторни изисквания към въздействието на дейностите й върху безопасността и здравето на нейните служители и нейните клиенти; • Подобрено управление на риска – чрез ясна идентификация на потенциалните опасности, минимизиране на възможниостите за възникване на инциденти и осъществяване на контрол на рисковете за безопасността и здравето и предприемане на адекватни за оценените опасности контролни мерки; • Доказани бизнес пълномощията – чрез независима проверка спрямо признати стандарти; • Способност да спечели повече бизнес проекти
5.Обучение на служители за безопасна работа с нововъведените правила и инструкции. Ще се обучат 27 работници и служители на „Джем секюрити” ЕООД, които ще бъдат разпределени на 2 групи от по 13 – 14 човека за да се гарантира качество на учебния порцес. Познанията в системата за управление на безопасност и сигурност на труда подкрепя фирмите в постигане на по-добра конкурентноспособност. Вече се използват все по-нови определения и много от старите се преразглеждат. Създават се нови изисквания за участие на работниците и служителите в системата за управление на здравето и безопасността при работа и за провеждане на консултации с тях, а също и за разследване на инциденти и трудови злополуки. Всичко това осмисля обученията на персонала на дружеството. Малко на брой са квалифицирани кадри в тази сфера и това също обосновава необходимостта от тези специализирани обучения.
6.Публичност и информация за проекта Разпространение на рекламни дипляни и поставяне на публични места на табели, съгласно разпоредбите на чл. 69 от РС 1083/2006 и Ръководството за информиране и публичност. Изготвяне, отпечатване и разпространение на рекламни дипляни за популяризиране постигнатите резултати и за финансовия принос на ЕСФ за изпълнението на проекта тираж 2000 броя. Дипляните ще се разпространяват сред органите на местната и държавната власт, социалните партньори и клиенти. Провеждане на 2 информационни срещи във връзка със стартирането и финализирането на проекта, с оглед популяризиране целите, дейностите и очакваните резултати. На срещите ще бъдат поканените представители на медиите, местната и държавната власт, социални партньори и др. Изготвяне на 1 информационна табела, която ще се постави пред офиса на фирмата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 125 225 BGN
Общ бюджет: 124 076 BGN
БФП: 124 076 BGN
Общо изплатени средства: 124 073 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 124 076 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 25 045 BGN
2013 99 028 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
124 073 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 105 465 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 288 BGN
2013 84 174 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
105 462 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 611 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 757 BGN
2013 14 854 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 611 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз