Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0063-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-12/2011/059
Наименование: Център за нашите деца
Бенефициент: Община Първомай
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 02.08.2012
Начална дата: 10.09.2012
Дата на приключване: 10.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Първомай
Описание
Описание на проекта: Настоящото предложение цели да допринесе за изпълнението на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и съпътстващите към нея документи, като същевременно осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид услуги в общността, които да заменят институционалната грижа (съобразено с Националната карта на планираните резидентни грижи). Проектът цели и осигуряване на по-добро качество на живот за деца в риск, в частност тези с усвреждания, като се осигури среда за пълноценно израстване и активно социално включване
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта. Мониторинг и контрол.
Дейност 2: Информация и публичност (дейността се извършва 1,2,3,7,8,12,17,18,22,23 и 24 м пт старта на проекта)
Дейност 3: Организиране и провеждане на процедури съгласно ЗОП
Дейност 4: Строително-монтажни и съпътстващи работи
Дейност 5: Одит.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 817 285 BGN
Общ бюджет: 649 807 BGN
БФП: 649 807 BGN
Общо изплатени средства: 650 666 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 649 807 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 529 822 BGN
2014 0 BGN
2015 120 844 BGN
650 666 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 552 336 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 450 349 BGN
2014 0 BGN
2015 102 717 BGN
553 066 BGN
В т.ч. Национално финансиране 97 471 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 79 473 BGN
2014 0 BGN
2015 18 127 BGN
97 600 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Брой създадени постоянни работни места
Индикатор 3 Брой създадени временни работни места.
Индикатор 4 (Д) Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 5 (Д) Брой деца с увреждания над 3 г. от ДМСГД, ползватели на подобрената социална инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз