Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0062-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-12/2011/058-01
Наименование: „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора“
Бенефициент: Община Стара Загора
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 02.08.2012
Начална дата: 22.08.2012
Дата на приключване: 22.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да се осигурят условия за нов вид социална услуга в общността за деца в риск, която трайно да замени институционалната грижа на територията на Община Стара Загора, посредством изграждане на подходяща и ефективна социална инфраструктура
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Подготовка и провеждане на тръжни процедури дейност 2 Подготовка и провеждане на тръжни процедури
дейност 3 Изграждане на 7 (седем) Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора дейност 3 Изграждане на 7 (седем) Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора
дейност 4 Упражняване на строителен надзор на изграждането на 7 (седем) Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора дейност 4 Упражняване на строителен надзор на изграждането на 7 (седем) Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора
дейност 5 Упражняване на авторски надзор на изграждането на 7 (седем) Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора дейност 5 Упражняване на авторски надзор на изграждането на 7 (седем) Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора
дейност 6 Доставка и инсталиране на оборудване в 7 (седемте) ЦНСТ-та дейност 6 Доставка и инсталиране на оборудване в 7 (седемте) ЦНСТ-та
дейност 7 Публичност и визуализация на проекта дейност 7 Публичност и визуализация на проекта
дейност 8 Одит на проекта дейност 8 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 834 433 BGN
Общ бюджет: 3 967 277 BGN
БФП: 3 967 277 BGN
Общо изплатени средства: 4 179 600 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 967 277 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 663 183 BGN
2014 2 043 209 BGN
2015 473 208 BGN
4 179 600 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 372 186 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 413 705 BGN
2014 1 736 728 BGN
2015 402 227 BGN
3 552 660 BGN
В т.ч. Национално финансиране 595 092 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 249 477 BGN
2014 306 481 BGN
2015 70 981 BGN
626 940 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой създадени постоянни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз