Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.06-0020-C0001
Номер на проект: 11-13-20
Наименование: Усъвършенствана координация и системи за мониторинг при изпълнение на задълженията, произтичащи от членството в Европейския съюз
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 09.07.2012
Начална дата: 23.08.2012
Дата на приключване: 23.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване процеса на изпълнение на задълженията, произтичащи от членството в ЕС чрез усъвършенстване на комуникацията и координацията между столицата и Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз (ППРБЕС), както и на системите за мониторинг и контрол.
Дейности: Дейност 1 Развитие на системата Eunet В дейността се предвиждат следните поддейности: 1.1. Анализ на функционалността на системата, с цел нейното усъвършенстване. 1.2. Изготвяне на техническите спецификации за усъвършенстване (надстройка) на системата EUnet с включване на промени в административния модул за подобряване на отчетността и контрола в работата на потребителите, изграждане на връзка със системите ИнфраСолв и Prelex, мониторинг на изпълнението на решенията от заседанията на СЕВ, създаване на нов модул за включване на програмни документи в системата,; история на промените в документите, създаване на модул за онлайн обучение на потребителите и актуализация на ръководството за потребителите, модул за провеждане на анкети на потребителите и анализ на резултатите. 1.3. Създаване на тестова среда за EUnet за преглед на промените преди внедряване в реалната система. 1.4. Изграждане на система за управление на промените. 1.5. Изграждане на система за резервиране на услугата.. 1.6. Миграция на EUnet върху новозакупена техника. 1.7. Реализация и внедряване на промените в реалната система. 1.8. Провеждане на обучения на потребителите на системата.
Дейност 2 Развитие на системата ИнфраСолв В дейността се предвиждат следните поддейности: 2.1. Анализ на функционалността на системата, с цел нейното усъвършенстване. 2.2. Изготвяне на техническа документация за провеждане на процедура по ЗОП, за избор на изпълнител за усъвършенстване (надстройка) на системата ИнфраСолв с включване на нов модул за мониторинг и отчитане изпълнението на Плана за действие с мерките, произтичащи от членството в ЕС, както и за връзка на системата ИнфраСолв със системата EUnet и системата на ЕК за новоприетото законодателство на ЕС. 2.3. Провеждане на процедура за избор на изпълнител. 2.4. Създаване на тестова среда за ИнфраСолв за преглед на промените преди внедряване в реалната система. 2.5. Изграждане на система за управление на промените. 2.6. Изграждане на система за резервиране на услугата. 2.7. Реализация и внедряване на промените в реалната система. 2.8. Провеждане на обучения на потребителите на системата.
Дейност 3 Създаване на процедури за информационна сигурност на системите В дейността се предвиждат следните поддейности: 3.1. Анализ на действащите правила за информационна сигурност в администрацията на Министерския съвет и изискванията на Съвета на ЕС за информационна сигурност. 3.2. Създаване на правила и процедури за информационна сигурност, съответстващи на политиката на администрацията на Министерския съвет и международно-признати стандарти за информационна сигурност като COBIT и ISO27002.
Дейност 4 Провеждане на работни срещи между представители на администрацията на централно ниво, работеща по въпросите на ЕС (столицата), и представители на ППРБЕС (Брюксел) за подготовка и участие в заседанията на КОРЕПЕР I и КОРЕПЕР II В рамките на тази дейност се предвижда провеждане на работни срещи в Брюксел между 30 представители на администрацията на централно ниво, работеща по въпросите на ЕС (столицата), и представители на ППРБЕС за подготовка и участие в заседанията на КОРЕПЕР I и КОРЕПЕР II. За целта 30 експерта от столицата, разпределени в 3 или 4 групи групи, ще бъдат командировани за 4 работни дни в Брюксел, без дните на пътуване, по време на които те да участват съвместно с експертите от ППРБЕС в подготовката и провеждането на заседанията на КОРЕПЕР I и КОРЕПЕР II. Присъствието на заседанията на КОРЕПЕР ще бъде осигурено от ППРБЕС. Заседанията на КОРЕПЕР I и КОРЕПЕР II се провеждат всяка седмица, обикновено в сряда (КОРЕПЕР I) и в четвъртък (КОРЕПЕР II) и обхващат въпроси от всички политики на ЕС. В зависимост от дневния ред някои от заседанията на КОРЕПЕР могат да продължат и по два дни. Заседанията на КОРЕПЕР I и КОРЕПЕР II имат ключово значение при защитата на националния интерес на ниво ЕС, тъй като това е последното ниво, на което една национална позиция може да бъде променена. Целта на работните срещи е експертите от столицата в рамките на една работна седмица да бъдат включени реално в подготовката и да участват в заседанията на КОРЕПЕР – анализ и обсъждане на указанията от столицата, предложение за промяна на националната позиция, експертна помощ за Постоянния представител и на неговия заместник за обосноваване на националната позиция по време на заседанията на КОРЕПЕР, участие на съответния експерт в самото заседание на КОРЕПЕР и оформяне на доклада с резултатите от заседанието. В рамките на работните срещи следва да се разясни и механизмът и обосновката на указания за КОРЕПЕР от столицата, тъй като това в определени случаи остава неясно за експертите от ППРБЕС.
Дейност 5 Разработване на актуализирана нормативна уредба и други документи, които се налагат с оглед резултатите от предходните дейности по проекта Тази дейност ще включва следните поддейности: • Актуализация на нормативната уредба и други документи, които се налагат с оглед резултатите от Дейности 1, 2, 3 и 4 от проекта. • Разработване на Правила за работа с новия програмен продукт, получен в резултат на реализацията на Дейности 1 и 2 от проекта;
Дейност 6 Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност ще се публикуват съобщения на страницата на координационния механизъм по въпросите на ЕС (www.EUaffairs.government.bg) и ще се проведат 2 Конференции за популяризиране на проекта, както и за представяне на постигнатите резултати. Ще бъдат изготвени и отпечатани информационни материали относно целите и резултатите на проекта, както и предметни рекламни материали, популяризиращи проекта.
Дейност 7 Провеждане на одит на изпълнението на проекта Ще се правят периодични одити, както и цялостен одит на проведените дейности по проекта и направените разходи, и ще се изготвят одитни доклади. Дейността ще гарантира правилното изразходване на средствата по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 830 619 BGN
Общ бюджет: 718 026 BGN
БФП: 718 026 BGN
Общо изплатени средства: 718 026 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 718 026 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 51 206 BGN
2013 72 671 BGN
2014 540 619 BGN
2015 53 531 BGN
718 026 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 610 322 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 43 525 BGN
2013 61 771 BGN
2014 459 526 BGN
2015 45 501 BGN
610 322 BGN
В т.ч. Национално финансиране 107 704 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 681 BGN
2013 10 901 BGN
2014 81 093 BGN
2015 8 030 BGN
107 704 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 3 По Дейност 1 - Индекс на удовлетвореност на потребителите
Индикатор 4 По Дейност 1 - Аналитичен доклад
Индикатор 5 По Дейност 1 - Изградена и внедрена тестова среда за преглед на промените преди внедряване в реалната система.
Индикатор 6 По Дейност 1 - Изградена и внедрена система за управление на промените.
Индикатор 7 По Дейност 1 - Изградена система за резервиране на услугата
Индикатор 8 По Дейност 1 - Преместена и работеща върху нова техника и софтуер система
Индикатор 9 По Дейност 1 - Действаща система, с работещи нови функционалности и модули
Индикатор 10 По Дейност 1 - Обучени за работа потребители на системата
Индикатор 11 Дейност 2 - Индекс на удовлетвореност на потребителите
Индикатор 12 Дейност 2 - Аналитичен доклад за функционалността
Индикатор 13 По Дейност 2 - Изготвен анализ на функционалността на системата
Индикатор 14 По Дейност 2 - Техническа документация за провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител за усъвършенстване на системата
Индикатор 15 По Дейност 2 - Проведена процедура по ЗОП за избор на изпълнител за усъвършенстване на системата
Индикатор 16 По Дейност 2 - Изградена и внедрена тестова среда за преглед на промените преди внедряване в реалната система.
Индикатор 17 По Дейност 2 - Изградена и внедрена система за управление на промените
Индикатор 18 По Дейност 2 - Изградена система за резервиране на услугата
Индикатор 19 По Дейност 2 - Работеща надградена система
Индикатор 20 По Дейност 2 - Обучени потребители за работа с новата система.
Индикатор 21 По Дейност 3 - Аналитичен доклад
Индикатор 22 По Дейност 3 - Проект на правила и процедури
Индикатор 23 По Дейност 3 - Изготвен анализ на действащите правила за информационна сигурност в администрацията на Министерския съвет и изискванията на Съвета на ЕС за информационна сигурност
Индикатор 24 По дейност 3 - Проект на правила и процедури за информационна сигурност, съответстващи на политиката на администрацията на Министерския съвет и международно-признати стандарти за информационна сигурност като COBIT и ISO27002
Индикатор 25 По Дейност 4 - Проведени работни срещи за 25 участника от столицата
Индикатор 26 По Дейност 4 - Доклади с резултатите от срещите – по един общ доклад от участниците от всяко ведомство
Индикатор 27 По Дейност 4 - Трансферирани знания и умения към 80 експерта
Индикатор 28 По Дейност 5 - Разработен проекти на изменения на ПМС 85 от 2007 г. за координация по въпросите на ЕС и на ненормативни документи (броят зависи от постигнатите резултати по Дейности1, 2 , 3 и 4)
Индикатор 29 По Дейност 6 - Проведени пресконференции
Индикатор 30 По Дейност 6 - Разпространени прессъобщения
Индикатор 31 По Дейност 6 - Разработени и разпространени информационни и рекламни материали
Индикатор 32 По Дейност 6 - Подготвени предметни рекламни материали
Индикатор 33 По Дейност 6 - Брой участника във всяка Конференция
Индикатор 34 По Дейност 7 - Предадени междинни и окончателен одитен доклад по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз