Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0169-C0001
Номер на проект: ESF-2302-08-01008
Наименование: Подобряване на условията на труд във ВИСИТЕКС ООД гр.Петрич
Бенефициент: "ВИСИТЕКС" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 16.08.2012
Дата на приключване: 28.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Петрич
Описание
Описание на проекта: - Подобряване условията на труд в предприятието чрез изграждане на съвременна система от трудови стандарти. - Повишаване на производителността на заетите лица. - Внедряване на модерни европейски подходи за управление на безопасните и здравословни условия на труд
Дейности: Дейност 1 Стартиране на проекта Начало на проекта
Дейност 2 Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнители съгласно ПМС 55/12.03.2007 год. За долуописаните дейности ще бъдат избрани изпълнители със цел постигане на максимален ефект и осигуряване на високо качество и експертиза при тяхната реализация. Съгласно изискванията на ПМС 55/12.03.2007 год. ще бъдат избрани изпълнители на следните дейности: 1. Провеждане на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност; 2. Доставка на климатична техника; 3. Консултантски услуги за разработване и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарт OHSAS 18001; 4. Сертификация на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарт OHSAS 18001.
Дейност 3 Провеждане на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Дейността включва следните етапи: I. Въведение – анализ на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес, включващо: 1. Оценка на риска и всички свързани с нея документи; 2. Вид производство и използвани технологии и характерни производствени вредности; 3. Проблемите за здравето и безопасността, и предприетите мерки в тази връзка; 4. Характеристиките на работещите във фирмата – общ брой и разпределение по възраст, пол, трудов стаж, професия, етническа принадлежност, данни за здравни проблеми във връзка с работата; 5. Данните за професионалните заболявания, трудов травматизъм и отсъствията поради болест; 6. Запознаване с прилаганите работни методи и практики, с химическите вещества с които се работи, измерване на експозицията и определяне броя на експонираните на конкретните опасности работещи; 7. нивото на знанията на работещите за възможните проблеми за здравето и безопасността; 8. планове за промени в производството, въвеждане на нови технологии, машини и съоръжения, промени в организацията на труда; 9. Организацията на работния процес. II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в предприятието, включващо: 1. изследване, анализиране и оценяване състоянието на организацията на труда и избиране на обектите и насоките на усъвършенстването й; 2. описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес; 3. разработване на план за усъвършенстване на основата на разкритите чрез анализа резерви, планиране на мероприятия с конкретни срокове за внедряване, отговорници за изпълнението им и определяне на икономическия ефект от всяко мероприятие. III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – препоръки и необходима обосновка за прилагане и усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в предприятието. Описание на методи и средства за повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; IV. Заключение – общи препоръки и изводи за бъдещо развитие и подобряване на организацията на работа, използваните технологии и практики и тенденции за развитие.
Дейност 4 Доставка на климатична техника. Ще бъде доставена и инсталирана допълнителна климатична техника към същестуваващата вентилационна система. Техническите изисквания по отношение на климатичната техника са описани в Приложение Б4. Неефективността на наличните вентилационни и охладителни съоръжения във фирма „Виситекс” ООД води до опасност от прегряващ микроклимат на работните места в шивашкия цех. Фабриката е ситуарина в южния град Петрич и през летните месеци (юли – август) дневните температури често са над 35 градуса. Професионалният риск от тази опасност е с възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите, увеличава вероятността за настъпване на трудова злополука и нарушаване на организацията на трудовата дейност. Доизграждането на наличните вентилационни съоръжения с допълнителна климатична техника ще доведе до оптимален микроклимат в работната зона през топлия период на годината. Това от своя страна подобрява условията на труд на работното място и създава предпоставка за повишаване на производителността и ефективността на труда, стимулира работниците и служителите за полагане на отговрен и качествен труд, възпрепрятства появата на брак вследствие на човешки грешки
Дейност 5 Консултантски услуги за разработване и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарт OHSAS 18001 OHSAS 18001 представлява международно признат стандарт, който съдържа изисквания към Системи за безопасни условия на труд. Въвеждането на Системи за безопасни условия на труд в организацията цели свеждането до минимум на трудовите злополуки и инциденти. Стандартът за безопасни условия на труд дава насока на организацията как да интегрира управлението на Системата за безопасни условия на труд с другите функциониращи управленски практики. Целта е да се намали риска за служителите и за евентуални други засегнати лица, да се подобрят финансовите резултати, да се подобри имиджа на организацията на пазара, на който тя оперира. Стремежът към постоянно подобрение на условията за труд и концентрацията на усилията по посока превенция на инцидентите на работното място са основен приоритет на Виситекс ООД, като организация стремяща се към:  Повишаване на производителността на труда, чрез грижа за работоспособността и здравето на работниците; Освен това, Виситекс ООД желае да демонстрира ангажираност по отношение безопасността на труда, да управлява и минимизира рисковете за трудовото здраве на своите служители, и тези, към които е насочена дейността й. Основните предимства и ползи, до които ще доведе внедряването на Система за управление на здравето и безопасността при работа в организацията са:  Подобрява управлението и контрола на здравето и безопасността по време на работа;  Здравословните и безопасни условия на труд се управляват като процес, така че ефективността на СУЗБР да може да бъде измервана и подобрявана;  Позволява на ръководството да насочи ресурси и усилия към дейности с висок риск;  създава механизъм за контрол над подизпълнители и доставчици за осигуряване на по-здравословни и по-безопасни условия на труд;  осигурява механизъм за самоконтрол по познаването и спазването на приложимите законови и други външни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;  Повишава доверието в организацията както от страна на служителите, така и от гледна точка на нейните бизнес партньори, клиенти, акционери и др. Дейността ще включва:  Дефиниране на политика и цели по здраве и безопасност  Разработване на Документацията на СУЗБР, съгласно изискванията на стандарта  Внедряване на СУЗБР  Провеждане на Вътрешен одит на СУЗБР  Подготовка за сертификация
Дейност 6 Сертификация на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарт OHSAS 18001 Международно валидната сертификация спрямо стандарт OHSAS 18001 допринася за: • независимо и признато доказателство за спазване на нормативно изискуеми и международно пазарно признати практики за управление на здравето и безопасността при работа; • дисциплиниране на предприятието чрез ежегоден контрол по отношение на поддържане, спазване и постоянно подобряване на СУЗБР, а оттам и на постоянно прилагане на модерните практики и стандарти за безопасни и здравословни условия на труд; • Независима експертна оценка за прилаганите практики и формулирани изисквания по отношение на условията на труд. Дейността се състои от следните етапи: 1) Заявление за сертификация Дейността се състои в подготовка и подаване на заявление за сертификация към сертификационна организация, акредитирана от орган, който е член на Международния акредитационен форум (International Accreditation Forum - Multilateral Recognition Agreement (IAF MLA) съгласно ISO/IEC 17021:2006 (EN 45012/ISO/IEC Guide 62). Сертификационната организация избира подходящ одиторски екип и планира извършването на сертификациония одит. Сертификационният одит се състои в провеждане и изготвяне на първоначална оценка, която включва два етапа: 2) Одит Етап 1 - ще се проведе на място във Виситекс ООД одитът включва следните дейности: - Обиколка на работната площадка, за да се запознае одиторския екип с дейностите и процесите във Виситекс ООД; - Обсъждане и потвърждаване на предложения от Виситекс ООД обхват на сертификация и предмет на дейност; - Преглед на документираната СУЗБР, за да се провери дали цялата документация, която се изисква от стандарта и се отнася до организацията, е разработена, внедрена и контролирано документирана; Потвърждение, че СУЗБР е ефективно внедрена и има категорични предпоставки за преминаването към Одит Етап 2 и определяне заедно с екипа на Виситекс ООД на дата за одит Етап 2. Доклад от одитора за етап 1 с крайно становище за готовност за преминаване към Етап 2, установени несъответствия (ако има такива), констатации и препоръки. При открити несъответствия се изготвя план за прилагане на адекватни коригиращи действия. 3) Одит Етап 2 - ще се проведе на място във Виситекс ООД и включва следните дейности: - Обсъждане на ефективното внедряване на коригиращи действия за несъответствията, повдигнати по време на Одит Етап 1 (ако има такива); - Оценка на степента на ефективно внедряване на СУЗБР и потвърждение, че тя съответства на изискванията на стандарт OHSAS 18001 и предмета на дейност; - Преглед на основните процеси и дейности на фирмата – одиторският екип извършва оглед на технологични, производствени, управленски и спомагателни процеси и дейности, интервюта с ключови служители и работници и преглед на документи и записи. Оценява се тяхното съответствие спрямо стандарта, СУЗБР и нормативните изисквания; - Преглед на Програми, Доклади и протоколи за Вътрешен одит и Преглед от Ръководството, за да се потвърди, че са съставени и проведени така, че да гарантират ефективността на внедрената СУЗБР. Доклад от Етап 2 и резюме от водещия одитор, относно несъответствията (ако има такива) и препоръките за подобряване Крайното решение на водещия одитор за препоръка към сертифициращата организация за издаване на сертификат ще бъде основано върху доказателствата, събрани по време на одит Етап 1 и Етап 2. След преглед на препоръките на водещия одитор и след приемането на предложените коригиращи действия спрямо евентуално повдигнатите несъответствия, сертифициращата организация следва да одобри сертификация спрямо OHSAS 18000 и да издаде сертификат на Виситекс ООД.
Дейност 7 Дейности по популяризиране на резултати на проекта Виситекс ООД ще прилага подходящи мерки за информиране и публичност, съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие. Ще бъдат извършени следните мерки за информиране и публичност: • една информационна табела, която ще бъде поставена на видно място в производствената база на Виситекс ООД; • визуализация на всички документални резултати от проекта във връзка с изпълнение на дейности 2, 3, 5 и 6; • поставяне на стикери на доставената и монтирана климатична техника.
Дейност 8 Финализиране на проекта Отчитането на дейностите по проекта ще се случи след неговото приключване и ще включва изготвянето на технически и финансов отчет за реализираните дейности, постигнатите резултати и изразходваните средства.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 99 395 BGN
Общ бюджет: 97 355 BGN
БФП: 97 355 BGN
Общо изплатени средства: 97 350 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 97 355 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 879 BGN
2013 0 BGN
2014 77 471 BGN
2015 0 BGN
97 350 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 82 752 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 897 BGN
2013 0 BGN
2014 65 850 BGN
2015 0 BGN
82 747 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 603 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 982 BGN
2013 0 BGN
2014 11 621 BGN
2015 0 BGN
14 602 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз