Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0068-C0001
Номер на проект: ESF-2302-06-11011
Наименование: Безопасен труд в "МИГ Инженеринг" ЕООД
Бенефициент: МИГ Инженеринг ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 25.10.2012
Дата на приключване: 14.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд в „Миг Инженеринг” ЕООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа, чрез намаляване на идентифицираните рискове.
Дейности: 1.Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на „Миг Инженеринг” ЕООД общо или на отделни елементи от нея. Анализът на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност преминава в следната последователност и технологични етапи: • Първи етап „Подготовка”: извършва се планиране на дейността, определяне на обхвата и обема, определяне на екип за извършването й, определяне на срокове за изпълнение, избор на източници (вътрешни и външни) и инструменти (анкети, контролни карти, експертни оценки и др.) за събиране на необходимата информация. • Втори етап „Изпълнение”: извършва се събиране, обработка, обобщение, оценка и анализ на силните и слаби страни, възможностите и заплахите във фирмата по управление на процесите по безопасност и здраве. • Трети етап „Изводи и оценки”: извършва се формулиране на изводи от събраната информация и се разработват предложения за отстраняване на откритите в процеса на анализа недостатъци. Изготвя се доклад. -Получените резултати ще бъдат използвани за: 1)Разработване на мероприятия и определяне на мерки за подобряване условията на труд, снижаване на трудовия травматизъм и професионалната заболяемост в предприятието. 2) Планиране и прилагане на мерките, изготвяне на програми за подобряване на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 3) Оценка на преглед на ефикасността, избор на индикатори за резултати (сравнителен анализ при преразглеждане оценката на риска след въвеждане на предприетите мерки, брой трудови злополуки, брой професионални заболявания, брой дни загуба на работоспособност и др.) и съставяне на план за действие.
2.Модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, свързани с и условията на труд в „Миг Инженеринг” ЕООД Ремонт на осветителната инсталация в заготвителен цех – гр. Пловдив. Ремонтът включва подмяна на 112 броя осветителни тела с цел намаляване на риска от светлинно замърсяване. Съгласно извършените последни измервания и оценка на риска „Осветителната инсталация в заготвителния цех е стара и е преминала полезния срок на експлоатация. Измерените стойности на осветеността на работните места не отговарят на нормативните изисквания за минималните стойности за извършваната категория зрителна работа (Протокол за контрол на изкуствено осветление № 1740-1/27.12.2010 г.).“ Това увеличава рисковете за здравето на работещите и е предпоставка за настъпване на трудови злополуки.
3.Закупуване на нови, по-модерни предпазни средства и специално работно облекло за нуждите на работниците във фирмата. Съгласно извършената оценка на риска, в предприятието са установени следните опасности, изискващи използването на лични предпазни средства: -Работа на открито, при неблагоприятни метеорологични условия, в условията на охлаждащ и прегряващ микроклимат; -Експозиция на шум, прах, химични агенти; -Механични опасности. Опасност от подхлъзване, падане, падане от височина, удар, отрязване, премазване, пробождане, порязване, охлузване; -Физическо натоварване и неблагоприятни работни пози при извършване на строителни и монтажни работи; -Работа в условията на потенциална експлозивна атмосфера. -В предприятието е съставен и утвърден списък на работните места, професиите и видовете работа, за които се използват лични предпазни средства (Приложение 3). „Миг Инженеринг“ цели надграждане на съществуващите ЛПС с по-модерни, поради следните причини: -Измерените стойности на температурата в халето в гр. Пловдив са под допустимите норми (Протокол за контрол на микроклимат № 1770-1/28.12.2010 г.). В базата „е осигурено миниманото по закон студозащитно облекло и се ползва технологичната топлина от машини, съоръжения и технологични процеси“. С цел надграждане и постигане на по-недеждна защита, „Миг Инженеринг“ цели да спази предписанията от група ІІІ (подобряване организацията на дейностите по ЗБУТ и условията на труд, посочени в програмата за минимизиране на риска и приложени към проектното предложение), а именно, да осигури ЛПС, изработени от материи и материали, осигуряващи подобрена защита (топлинна, въздухопропускливост, студоустойчивост и издръжливост). Ползването на каска, работни ръкавици, гамаши, шлем или маска за заваряване, предпазни колани при работа на височина е задължително в строителството. От извършената оценка на риска е видно, че освен безопасност, функционалност и паропроницаемост, ЛПС трябва да притежават комплекс от защитни качества, предпазващи от атмосферни условия,механични опасности, срязване, пробождане, ниски температури, допир до горещи повърхности, вибрации. Наличните горепосочени ЛПС във фирмата покриват само законовите минимални изисквания за безопасност, видно от оценка на риска,но не ги надграждат. Наличното до момента работно облекло е обикновено, с кратък срок на експлоатация, малка част от него е с качествени сигнални ленти. Ръкавиците са топени в латекс, от кожа и плат,непротивопрободни, неустойчиви на студ, топлина, прах и химични агенти. Заваръчните шлемове са обикновени, от PVC материал,с обикновени, сменяеми заваръчни стъкла. Защитните каски са според минималните изисквания,от PVC материал, със срок на годност 2-3 години. С цел постигане на по-голяма безопасност на работещите и въз основа на предписанията, дадени в оценка на риска, относно ЛПС, фирмата цели да закупи нови, по-модерни предпазни средства (Приложение 4): Закупуване на работно облекло и ЛПС от естествени материали и материи, топло- и студоустойчиви,прахо-водо-киселиннозащитни, антистатични, със светлоотразителни индикатори, с ограничена горимост, с 10 годишен срок на експлоатация. Цели се замяна на обикновените и недостатъчно ефикасни защитни каски с такива, които имат стъклени фибри, с работна температура – 30-150 °C, с 10 год. срок на експлоатация, с цел по-надеждно обезопасяване на работещите. Цели се закупуване на средства за защита на слуха, снабдени с устройство за безжична комуникация (каквито до момента не са закупувани), осигуряващи защита на слуха при работа в шумна среда и координиране на действията при повдигане и преместване на товари. Използването на шлем и качулка за заваряване с автоматично затъмняващ се филтър и ограничена горимост, ще гарантира по-добра защита на зрението, като същевременно се осигурява свобода на движенията и намаляване натрупването на умора. Според оценка на риска, работните ръкавици освен безопасност, функционалност и паропроницаемост, трябва да притежават „комплекс от защитни качества, предпазващи от механични опасности, срязване, пробождане и др.“, каквито в момента не са налични във фирмата. Поради това, се цели закупуването на ръкавици, изработени от олекотен, устойчив полиамид, със стоманени и кевларени нишки, топени в нитрил, противосрезни, топлоустойчиви. Цели се закупуването на по-надеждни позициониращи колани с раменно-бедрен колан (сбруя).Обувките ще се заменят според длъжността и сезона, за който се закупуват- летни и зимни (боти), с такива, които имат топлоустойчиво ходило, противопрободни,със стелки от кевлар.
4.Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии. Фирмата е спазила минималните изисквания, като е въвела критерии и стандарти, съобразени с минималните изисквания за безопасна работа. Въведен е OHSAS, който е разширена спецификация за система за управление на здравословни и безопасни условия на труд. Поради това, във фирмата се цели въвеждането на стандарти с по-специфична насоченост (осветление, ергономия) от въведените до момента такива. Цели се въвеждането на: БДС ЕN 12464-1 Светлина и осветление. Осветление на работните места. Част 1:Работни места на закрито;БДС ЕN 12464-1 Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 2: Работни места на открито;БДС 14776 Охрана на труда. Работни места в производствените помещения. Санитарно хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно излъчване; БДС ISO 2631-1 Вибрации и удар и оценяване върху цялото човешко тяло;БДС EN ISO 9241-110:Ергономия на взаимодействие човек-система. Част 110: Принципи на диалог (ISO 9241-110:2006);БДС 15262 Единна система по ергономия. Работно място при извършване на работа прав. Общи ергономични изисквания. Смисълът на организацията на осветление, от гледна точка на ергономията, е, че „окото, възприемайки помещението като цяло, не е необходимо да се обременява с прекалено силни контрасти между осветените и тъмните зони, защото в противен случай ще се създаде усещане за психическа умора и ще се намали работоспособността“.
5.Административна дейност Отчетността по проекта, вътрешният мониторинг, организацията на тръжните процедури, публичността и визуализацията, както и координацията с договарящия орган.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Бултекс 99” ЕООД
ЕНЕРДЖИ-КА ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 235 436 BGN
Общ бюджет: 230 479 BGN
БФП: 184 383 BGN
Общо изплатени средства: 184 383 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 184 383 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 184 383 BGN
2015 0 BGN
184 383 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 156 726 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 156 726 BGN
2015 0 BGN
156 726 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 657 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 27 657 BGN
2015 0 BGN
27 657 BGN
Финансиране от бенефициента 47 087 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз