Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0307-C0001
Номер на проект: ESF-2302-02-02019
Наименование: Усъвършенстване на организацията на труда и подобряване на условията за работа в К & С КОЦЕВ И ЦВЕТАНОВ ООД
Бенефициент: К & С КОЦЕВ И ЦВЕТАНОВ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 16.08.2012
Дата на приключване: 16.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Повишаване на производителността на труда и подобряване на условията на труд в „K&C КОЦЕВ И ЦВЕТАНОВ” ООД чрез реализиране на дейности за усъвършенстване на организацията на трудовата дейност.
Дейности: Дейност 1. Изграждане на операционен мениджмънт - подготовка и изпълнение. Изпълнението на дейността покрива нуждата от сформиране на екип, който да ръководи управлението, мониторинга и координацията на дейностите в проекта, както и да ръководи и изпълнява сключването на договори между членовете на екипа и Кандидата. Цели се създаване на методология за управление на проекта, както и адаптиране на Плана за действие на проекта към актуалното време и окончателното разпределение на задачите между членовете в екипа за управление на проекта.
Дейност 2. Управление на проекта - подготовка. Необходимостта от дейността се обуславя от нуждата от координиране на дейностите от Екипа за управление на проекта и ежемесечно отчитане на етапите на работа. Необходими са периодичен финансов контрол и финансово осигуряване на управлението на проекта.
Дейност 3. Анализ и проектиране на организацията на трудовата дейност - подготовка. Необходимостта от дейността се обуславя от нуждата от анализ на следните елементи на системата за организация на труда: - Разделение и коопериране на труда; - Организация на работното място; - Форми на организацията на труда; - Методи на работа; - Трудови стандарти; - Режими на труд и почивка.
Дейност 4. Въвеждане на проектираните и усъвършенстваните елементи на организацията на трудовата дейност - подготовка. Необходимостта от въвеждане на проектираните и усъвършенстваните елементи в системата на организацията на труда се обуславя от нуждата от цялостно проектиране и усъвършенстване на системата за организацията на труда.
Дейност 5. Модернизация и обезопасяване на съществуващи съоръжения и технологични процеси, свързани с подобряването на условията на труда - подготовка. Анализът на оценката на настоящата организация по осигуряване на ЗБУТ в „К&C Коцев и Цветанов” ООД ще разкрие етапите и елементите, които се нуждаят от модернизация и обезопасяване. Специфичната дейност на предприятието и динамичността на работа предполагат наличието на специфични професионални рискове, които системата на ЗБУТ следва да отчита. Диагностичният анализ на оценката на професионалния риск и етапите по осигуряване на ЗБУТ ще разкрият всички проблемни области процеса на осигуряване на ЗБУТ. Професионален риск за работниците представлява изпълнението на задълженията свързани с извършване на изкопни работи при дълбочина по-голяма от 1,5 м., При извършване на изкопните работи за полагане и ремонт на тръбопроводи с дълбочина над 1,5 м. винаги има опасност от свличане на земни маси и затрупване на работещите в изкопа. Съгласно чл.2 от Наредба № 9/2004г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи, чл. 49 от Наредба № 2 / 2004г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и съгласно Приложение № 1 към чл. 2 ал.2 на същата наредба, работодателят следва да предприеме подходящи мерки за безопасност, включително оформяне на откоси и използване на подходящо укрепване при извършване на изкопни работи за ремонт и полагане на тръбопроводи. Укрепващите елементи не трябва да са стари, корозирали, изгнили или без необходимата якост. Понастоящем във фирмата се използва традиционно укрепване – с дървени греди и талпи, което винаги крие риск от повреждане и срутване на стените на изкопа. Именно това предполага и нуждата от модернизация и обезопасяване на технологичния процес и закупуването на по-модерно съоръжение.
Дейност 6. Разработване на стандарт за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на новото работно оборудване и модернизацията и обезопасяването на технологичния процес, свързан с него - пдготовка. Дейността ще осигури разработването на единен стандарт за безопасност и здраве при работа с новото оборудване в условията на модернизирания технологичен процес при работа с изкопи, което от своя страна ще намали до минимум риска за работниците и ще увеличи тяхната производителност в процеса на работа с изкопи.
Дейност 7. Обучение на служители за безопасна работа с нововъведеното работно оборудване и модернизацията на технологичния процес - подготовка. Необходимостта от дейността се обуславя от предходната дейност, свързана с модернизацията и обезопасяване на съществуващи съоръжения и технологични процеси. В рамките на дейността работниците в „К&С Коцев и Цветанов” ще преминат обучение за придобиване на знания и умения за работа с модернизираните и обезопасени съоръжения, в условията на модернизираните и обезопасени технологични процеси.
Дейност 8. Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло. В съответствие с разпоредбите на Наредба № 3/2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, фирма „К&С КОЦЕВ И ЦВЕТАНОВ” ООД осигурява задължителният списък от ЛПС, които обаче, предвид спецификата на изпълняваните дейности и съществуващите опасности за здравето и безопасността на работниците, не са достатъчни да осигурят максимално адекватна на условията защита. Въз основа на приложения утвърден списък на работните места и оценката на риска следва да бъдат закупени лични предпазни средства за заетите лица извършващи строителна дейност и извършващи дейност свързана с наблюдението и контрола на строителната дейност. Закупуването на предпазните средства и специалното работно облекло се обуславя от нуждата от повишаване на безопасността и здравето на работниците чрез използване на по-модерни и имащи по-добри характеристики предпазни средства и облекла.
Дейност 9. Наблюдение и вътрешен мониторинг за изпълнението на дейностите и резултатите от тях - подготовка. Необходимостта от дейността се обуславя от наличие на система за вътрешна оценка, система за наблюдение на процеса на изпълнение на проекта, система за самооценка и въвеждане на корективи.
Дейност 10. Популяризиране на проекта и на ОП „Развитие на човешките ресурси”. Отпечатване на дипляни, флаери, плакати и табла. Публикации и съобщения за проекта в печата и в интернет.
Дейност 11. Междинно и финално отчитане на изпълнението на дейностите по проекта - подготовка. Изготвяне на: месечни справки; междинни и заключителен технически доклади; междинни и окончателен финансови отчети и на съответните декларации за допустимите разходи.
Дейност 12. Анализ и оценяване на резултатите от изпълнение на дейностите по проекта-подготовка Необходимостта от дейността се обуславя от нуждата от разработване на анализ и оценка на състоянието на организацията на труда след внедряването на проектираните и усъвършенствани елементи. Направеният анализ ще съдържа оценка за дейностите изпълнени по проектното предложение и оценка относно ефекта от тях за усъвършенстването на организацията на труда и за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд.
ДЕЙНОСТ 2 - УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА Необходимостта от дейността се обуславя от нуждата от координиране на дейностите от Екипа за управление на проекта и ежемесечно отчитане на етапите на работа. Необходими са периодичен финансов контрол и финансово осигуряване на управлението на проекта.
Дейност 3. Анализ и проектиране на организацията на трудовата дейност - изпълнение. Анализ на настоящата организация
Дейност 4. Въвеждане на проектираните и усъвършенстваните елементи на организацията на трудовата дейност - изпълнение.
Дейност 5. Модернизация и обезопасяване на съществуващи съоръжения и технологични процеси, свързани с подобряването на условията на труда - изпълнение Изпълнение на модернизация и обезопасяване на съществуващи съоръжения и технологични процеси, свързани с подобряването на условията на труда
Дейност 6. Разработване на стандарт за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на новото работно оборудване и модернизацията и обезопасяването на технологичния процес, свързан с него - изпълнение. Дейността ще осигури разработване на стандарт за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на новото работно оборудване и модернизацията и обезопасяването на технологичния процес, свързан с него.
Дейност 7. Обучение на служители за безопасна работа с нововъведеното работно оборудване и модернизацията на технологичния процес - изпълнение Обучение на служители за безопасна работа с нововъведеното работно оборудване и модернизацията на технологичния процес
Дейност 8. Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло - изпълнение Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло
Дейност 9. Наблюдение и вътрешен мониторинг за изпълнението на дейностите и резултатите от тях - изпълнение мониторинг за изпълнението на дейностите
Дейност 11. Междинно и финално отчитане на изпълнението на дейностите по проекта - изпълнение Периодично отчитане на изпълнението
Дейност 12. Анализ и оценяване на резултатите от изпълнение на дейностите по проекта-изпълнение Анализ и оценяване на резултатите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 132 862 BGN
Общ бюджет: 130 568 BGN
БФП: 130 568 BGN
Общо изплатени средства: 130 565 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 130 568 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 26 572 BGN
2013 0 BGN
2014 103 993 BGN
2015 0 BGN
130 565 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 110 982 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 587 BGN
2013 0 BGN
2014 88 394 BGN
2015 0 BGN
110 980 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 585 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 986 BGN
2013 0 BGN
2014 15 599 BGN
2015 0 BGN
19 585 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз