Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0146-C0001
Номер на проект: ESF-2302-07-12002
Наименование: Нова култура на безопасен труд и здраве в СХБАЛ"Папуров"
Бенефициент: "Специализирана хирургична болница за активно лечение - Папуров" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 14.08.2012
Дата на приключване: 14.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е насочена към подобряване условията на труд в СХБАЛ „Папуров” чрез изпълнение и надграждане на изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. Реализацията на дейностите по проекта ще допринесе за оптимизиране управленската култура на хирургичната болница при регламентирането на труда и ще способства за увеличаване производителността на заетите лица.
Дейности: Дейност 1: Общ анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност в СХБАЛ Изпълнението на дейността ще стартира непосредствено след подписване на Договора с Договарящия орган по Схемата. Екипът по проекта предвижда тази дейност да се реализира на два етапа/ поддейности: Етап 1: „Избор на изпълнител за разработване на анализа”. Предварителните проучвания на екипа показват, че за търсената услуга, офертите на пазара са под 15 000 лева. Съгласно ПМС 55/12.03.2007г. и Ръководството за бенефициенти по Схемата, в такива случаи не се предвижда провеждане на процедура, а е достатъчно кандидатът да събере 1 оферта. Екипът предвижда доставчика на услугата да бъде избран въз основа на следните критерии: • Анализът трябва да изследва спецификите на дейността на СХБАЛ „Папуров” и целевите групи в болничните и лечебни кабинети и в административната част на болницата; • Доставчикът трябва да притежава специфична експертиза в извършването на обследвания на трудовата дейност за здравни и болнични заведения; • Доставчикът да притежава достатъчен човешки ресурс и експертиза. Етап 2: Разработване на Общ анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност в СХБАЛ-а. Общият анализ трябва да има следното минимално съдържание: I. Въведение – анализ на настоящата ситуация в СХБАЛ „Папуров” и организацията на работния процес; оценка на състоянието и организацията за осигуряване с ЛПС и СРО; нужди от модернизиране на климатичната система. II. Изложение и анализ – в тази част се очаква изпълнителят да опише силните и слабите страни в организацията на дейността в здравното заведение; съответствието на използваните ЛПС и СРО с изискванията на Наредба 3/19.04.2001 и оценката на риска; да бъде направено сравнение на характеристиките на наличните лични предпазни средства с характеристиките на необходимите лични предпазни средства и предимствата на такива за еднократна употреба. III. Обосновка и възможности за оптимизиране на работата и организацията на трудовата дейност в частната болница; описание на методите и средствата за отчитане на дейността и подобряване на трудовата дейност на 50-те представители на целевата група; обосновка на потребността от климатична и др. системи. IV. Заключение – в тази част трябва да бъдат обобщени индикаторите за резултат – намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания в СХБАЛ-а, чрез сравнителен анализ на данните от състоянието на здравословните и безопасни условия на труд преди въвеждане на мерките за подобряване условията на труд и резултатите след внедряването им.
Дейност 2: Провеждане на процедура по ПМС 55/12.03.2007г. „открит избор” за доставчик/ци на ЛПС, СРО и оборудване по ЕФРР. За целите на оптималното изпълнение на проектните дейности, всички доставки ще бъдат обединени в една обща процедура „открит избор” с две обособени позиции: за ЛПС и СРО и за климатичните системи. Ще бъде подготвен пакет с тръжни документи, който ще бъде представен за одобрение от ДБТ и ДРСЗ – Търговище. Общата прогнозна стойност на отделните обособени позиции е както следва: - за ЛПС и СРО за здравния персонал – 51 777 лева, без ДДС; - за закупуването и монтирането на климатичните системи – 15 993 лева, без ДДС; Общата прогнозна стойност на процедурата по ПМС 55 е 67 770 лева. В процеса на подготовка и провеждане на процедурата ще бъдат спазени всички изисквания и срокове на Ръководството за бенефициенти на Схемата. В екипа за управление на проекта и за подготовка на тръжната документация ще бъдат включени служители на болницата, които са провеждали търгове за изключително високи ценови стойности за закупуване на ДМА и ДНА.
Дейност 3: Осигуряване на предпазни средства и специално работно облекло за целевата група по проекта. Основните рискове, пред които са изправени лекарския и медицински персонал в СХБАЛ „Папуров”, включват: • биологични рискове, напр. инфекции, предизвикани от наранявания с игли; хирургически инструменти; контакт с биологични агенти; • химически рискове, вкл. лекарства, които се използват за лечение и дезинфектанти; • физически рискове, напр. йонизираща радиация и др. Използваните към момента ЛПС и СРО от здравния персонал на частната болница са за многократна употреба, което завишава изключително степента на изброените рискове. С цел повишаване условията на безопасен труд и превенция от професионални заболявания, както и въз основа на направените анализи, цитирани в т. 4.4. от настоящето проектопредложение, СХБАЛ кандидатства за следните СРО и ЛПС за 45 представители на първата целева група:  Еднократни операционни престилки стерилни;  Противоалергични ръкавици стерилни; Антистатични, дишащи чехли тип "сабо”;  Туника /чист памук/;  Панталон /чист памук/;  Маски индивидуални хирургични пластмасови;  Еднократни престилки предпазни;  Шапки операционни – памучни. Тук прилагаме количествен анализ на по-големите бройки, за които се кандидатства, както следва: Операциите в болницата са около 600 средни операции, в които участват 2-ма лекари и 1 медицинска сестра /на година и 600 големи операции, в които участват 3-ма лекари и 2 медицински сестри. Броят ръкавици по проекта е изчислен като: за средните операции се използват общо 600 бр. по 3 чифта = 1800 бр.; за големите операции – 600 бр. по 8 чифта = 4800 бр.; за лаборантите в клинична лаборатория /при преминали болни за година 3400 пациента/, по 1 чифт за вземане на кръвни проби. Количеството от 600 еднократни престилки е за ендоскопските изследвания, в които участват по 1 лекар и 1 или 2 медицински сестри. Средно годишно в болницата се правят около 300-320 такива изследвания. Предимствата на еднократните ЛПС и СРО са, че предпазват медицинския персонал от напръскване с биологични продукти /кръв, гной/, не се перат и се изхвърлят, за разлика при тези за многократна употреба, които се перат и носят потенциални рискове от заразявания, както и не са естетични. Антистатичните чехли ще осигуряват по-добра ортопедична и изолационна основа за лекари, медицински сестри и санитари. Със закупените ЛПС и СРО СХБАЛ „Папуров” ще надгради мерките, които предприема в посока осигуряване на безопасен труд и здраве на своя персонал.
Дейност 4: Подобряване климатизацията в болничното заведение чрез инсталиране на климатични инсталации Вредните спори на прах, алергени и вируси са едни от най-активните провокатори на професионални заболявания сред здравния персонал, работещ в операционните зали. В една от операционните на СХБАЛ „Папуров” вече е инсталирана климатизационна система, която, заедно с антибактериалното стъкло със сребърни йони, покриващо стените на операционната, подобрява максимално чистотата на въздуха за работещите в нея. Целта на настоящето проектно предложение е да модернизира процеса на прочистване на въздуха, както в другата операционна зала, така и в специализираните кабинети, където работят представителите на целевата група по проекта, с което да бъде затворен цялостния цикъл на пречистване на въздуха. Положителните и отрицателните йони, които се натрупват по повърхността на алергените във въздуха и стават причина, заедно с плесените, за вредно влияние върху лекарските и медицински екипи, който – в определени периоди – престояват през цялото си дежурство в среда с висок риск от заразяване чрез въздуха. Съвременните климатични системи, които ще закупим по проекта (общо 11 броя), ще доведат до пълно премахване на мухъл, плесени, миризми, влага и бактерии от операционната зала и пряко ще допринесе за качествено подобряване условията на труд и здраве на персонала в СХБАЛ-а.
Дейност 5: Информиране и публичност по проекта • Проведена 1 откриваща пресконференция по проекта за 20 участници; • Отпечатани 100 броя рекламни материали (дипляни) с информация за проекта; • Публикации в СМО по проекта (в национален ежедневник във връзка с откритата тръжна процедура; в местни и регионални медии по териториален обхват на проекта); • Визуализирани всички ЛПС и СРО, закупени по проекта, с нашивки, стикери и други материали, в зависимост от вида им; • Визуализирани климатични системи; • Проведена 1 заключителна пресконференция по проекта за 20 участници.
Дейност 6: Отчитане на проекта През последния проектен месец екипът по проекта ще подготви окончателните технически доклад, финансов отчет, окончателното искане за плащане и всички приложими документи, съгласно указанията в Ръководството за бенефициенти по Схемата.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
САНСИ ООД
Радеви ООД
МАДАРА МСИ ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 105 554 BGN
Общ бюджет: 101 812 BGN
БФП: 101 812 BGN
Общо изплатени средства: 101 812 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 101 812 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 101 812 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
101 812 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 86 540 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 86 540 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
86 540 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 272 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 272 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 272 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз