Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0101-C0001
Номер на проект: ESF-2302-01-11016
Наименование: Подобряване условията на труд в "НЕТ КОМС" ООД, гр. София
Бенефициент: НЕТ-КОМС ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 09.08.2012
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: -подобряване условията на труд в „НЕТ КОМС” ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. -подобряване на управленските процеси в дружеството при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти. -повишаване на производителността на заетите в „НЕТ КОМС” ООД
Дейности: 1.Управление на проекта • Организира и координира изпълнението на дейностите по проекта; • Ръководи екипа за управление на проекта; • Организира и координира процедурите за избр на подизпълнители на дейностите по проекта; • Контролира изпълнението на дейностите по проекта; • Подготвя техническтата документация за отчитане на проекта; • Сътрудничи на счетоводителя на проекта при подготовка на финансовите отчети по него; • Координира действията между ръководството на предприятието, подизпълнителите и ДО; • Отговаря за успешното управление и отчитане на проекта.
2.Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Описание Дейността включва описание сегашното състояние и организацията на работния процес общо за цялото дружество; описание на силни и слаби страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес; идентифициране нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност. Обосновка Този анализ е необходим за да обобщи постигнатите резултати от реализация на останалите дейности и анализира данните от състоянието на здравословните и безопасни условия на труд преди въвеждане на мерките за подобряване условията на труд и резултатите след внедряване им.
3.Закупуване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло. Описание на дейността: Представяне на утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършената оценка на риска на работните места. Извършване на избор на доставчик чрез избор между оферти (по реда на ПМС 55). Заявяване и закупуване на избраните съобразно Списъка на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло. Визуален преглед на определена извадка от доставените ЛПС и специално работно облекло. Обосновка на дейността: Фирмата ще закупи и осигури нови и по-модерни предпазни средства и специално работно облекло за своите служители, с цел подмяна на амортизираните предпазни средства и специално облекло, което е изключително необходимо за нормалното провеждане на дейността на предприятието.
4.Осигуряване на публичност по проекта
5.Одит на проекта Описание на дейността: Одит на цялостната документация, свързана с изпълнението на проекта Обосновка на дейността: Допустима дейност, допустим разход в предвидените граници. Гарантиращ пред ДО, че проекта е бил изпълняван съобразно указанията и нормативната уредба.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 104 521 BGN
Общ бюджет: 101 194 BGN
БФП: 101 194 BGN
Общо изплатени средства: 101 189 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 101 194 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 900 BGN
2013 20 069 BGN
2014 60 221 BGN
2015 0 BGN
101 189 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 86 015 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 765 BGN
2013 17 058 BGN
2014 51 188 BGN
2015 0 BGN
86 011 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 179 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 135 BGN
2013 3 010 BGN
2014 9 033 BGN
2015 0 BGN
15 178 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз