Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0047-C0001
Номер на проект: ESF-2302-06-08008
Наименование: Подобряване условията на труд в ЕТ "Кемал Бозов"
Бенефициент: ЕТ" Кемал Бозов "
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 14.08.2012
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Велинград
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд в предприятието при спазване на нормите и изискванията на българското законодателството по безопасност и здраве при работа, като се адаптират управленските процеси към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти.
Дейности: 1.Организация и провеждане на процедури за избор на изпълнители За целта, юрист-консулта по проекта ще подготви заданието и ще проведе 5 процедури за изпълнители на основните дейности по проекта. Излъчените фирми-изпълнители ще отговарят на специални критерии и ще бъдат обвързани за спазването на качеството и сроковете на изпълнение. Процедурата е лесно проследима за отчетността към финансиращата организация и е прозрачна за гарантиране на доброто управление на безвъзмездна помощ. В заданието за закупуването на оборудването и материали ще бъдат включени и екологични критерии съгласно Указанията за прилагане на принципа на екологична устойчивост в контекста на ОП РЧР.
2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Заданието за дейността ще включва съответен брой анализи в съответствие с производствените условия във фирмата; допитвания и анкети до работниците, чиито резултати ще послужат за основа на доклада-анализ на сътоянието; извършване на необходимите дейности по проектиране на организацията на трудовата дейност, което е на незадоволително ниво към момента на подаване на проектното предложение; система за превантивен контрол и мониторинг на рисковете за здравето и безопастността на работното място; разработване на съответния наръчник в помощ на внедряването на системата и отпечатването му.
3. Обезопасяване на цеховете, закупуване на ново работно облекло, изграждане на вентилационна и климатизационна система в цеха в Сърница повишаване защитата на работниците, намаляване на ръчния и тежък физически труд и обезопасяване на машините и цеховете. Въвеждане на подобрения в работната среда, свързани с подобряване условията на труд и повишаване на безопасността, както и закупуване на предпазни средства и специално работно облекло.
4.Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд Дейността цели повишаване на информираността на работниците и служителите в сферата на нововъведения международен стандарт ОHSAS 18001 и сертифициране на фирма Кемал Бозов.
5.Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване/технологии и първа помощ Предвижда се провеждането на обучение на работниците в двата цеха последователно, като продължителността на модулите ще бъде съответно: Модул І "Нормативнa уредба" - 8 часа, Модул ІІ "Професионален и здравен риск при трудовите дейности в дървообработващата промишленост " - 8 часа, Модул ІІІ "Колективни и индивидуални средства за защита. Лични предпазни средства и работно облекло " - 4 часа, Модул ІV "Знаци и сигнали за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд" - 4 часа, Модул V "Права, задължения и отговорности на работодателя и работниците" - 8 часа, Модул VІ "Пожарна и аварийна безопасност " - 8 часа и Модул VІІ "Техники за мониторинг на работната среда. Поддръжка на работното оборудване" - 8 часа. Общо обучението на работниците от всеки цех ще бъде по 48 часа и ще се проведе в рамките на 8 съботи и недели (4 месеца – по два на обект). Модул IX – Оказване на първа помощ. Съдържанието на модулите ще отразява и последните изисквания на сертификата по OHSAS 18001.
6.Публичност на проекта. 2 постоянни обяснителни информационни подвижни табели с наименованието на проекта, изработени според изискванията на ЕСФ и ЕС; изработка на рекламен видеоклип 25 сек изработване и отпечатване на флаери А4; изработване на рекламни химикали; папки за обученията; изработване на лого на проекта; изработка на интернет страница за целите на проекта поддръжка на интернет страница; публикуване на прессъобщения във връзка с дейностите по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 176 410 BGN
Общ бюджет: 174 954 BGN
БФП: 174 954 BGN
Общо изплатени средства: 174 947 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 174 954 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 35 282 BGN
2013 0 BGN
2014 139 665 BGN
2015 0 BGN
174 947 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 148 711 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 990 BGN
2013 0 BGN
2014 118 715 BGN
2015 0 BGN
148 705 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 243 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 292 BGN
2013 0 BGN
2014 20 950 BGN
2015 0 BGN
26 242 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз