Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.01-0048-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Намаляване на енергоемкостта на Оптикс чрез инвестиции в ново оборудване
Бенефициент: ОПТИКС АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.06.2012
Начална дата: 10.08.2012
Дата на приключване: 10.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда инвестиции по Компонент 1 а) за постигане на енергийни икономии в Цех за Средно и Едрогабаритна оптика и дейности по Компонент 2 за внедряване на софтуерна система за енергиен мениджмънт и въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN 16001
Дейности: 1.Сформиране на екип за работа по проекта
2.Процедури по ПМС 55/2007г.
3.Предоставяне на консултациите по разработване и внедряване на система за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на международен стандарт БДС EN 16001/ EN ISO 50001:2011 и внедряване на софтуера за енергиен мениджмънт.
4.Доставка на оборудването
5.Визуализация
6.Одит на проекта
7.Изготвяне на финален отчет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 178 400 BGN
Общ бюджет: 5 200 879 BGN
БФП: 2 600 439 BGN
Общо изплатени средства: 2 600 438 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 600 439 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 600 438 BGN
2015 0 BGN
2 600 438 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 210 373 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 210 372 BGN
2015 0 BGN
2 210 372 BGN
В т.ч. Национално финансиране 390 066 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 390 066 BGN
2015 0 BGN
390 066 BGN
Финансиране от бенефициента 3 178 400 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 1: Въведени нови технологии / продукти / услуги (общ брой):
Индикатор 6 Индикатор 2: Промяна на цялостната производствена технология в цех СЕГО
Индикатор 7 Индикатор 3: Намаление на енергопотреблението с повече от 25% на единица произведена продукция в цех СЕГО
Индикатор 8 Индикатор 4: Повишаване на реализацията в цех СЕГО с повече от 10%
Индикатор 9 Индикатор 5: Повишаване на печалбата в цех СЕГО с повече от 15%


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз