Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.01-0004-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Ефективна и устойчива конкурентоспособност на фирма ''СВИЛОЦЕЛ'' ЕАД чрез инвестиции в зелена индустрия
Бенефициент: “СВИЛОЦЕЛ”ЕАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.06.2012
Начална дата: 15.08.2012
Дата на приключване: 15.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Свищов
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда инвестиции по Компонент 1 а) в енергоефективно оборудване за повишаване на капацитета на варорегенерационната пещ, по Компонент 2 б) в декантер и инсталация за интегрирано третиране и оползотворяване на инертни отпадъци и по Компонент 2 а) в циркулационни помпи
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Управление, мониторинг и отчитане на проекта.
Подготовка на Дейност 2: Подготовка на тръжна процедура за избор на доставчик/ци на оборудването и сключване на договори
Изпълнение на Дейност 2: Провеждане тръжна процедура за избор на доставчик/ци на оборудването и сключване на договори
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Инвестиции в ДМА – доставка, монтаж, настройка, изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудването
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Публичност и визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 113 489 BGN
Общ бюджет: 4 106 160 BGN
БФП: 2 053 080 BGN
Общо изплатени средства: 2 053 080 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 053 080 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 2 053 080 BGN
2 053 080 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 745 118 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 745 118 BGN
1 745 118 BGN
В т.ч. Национално финансиране 307 962 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 307 962 BGN
307 962 BGN
Финансиране от бенефициента 2 113 489 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Дейност 1 – Управление, мониторинг и отчитане на проекта Индикатор 1.1: Протокол за сформиране на екипа по проекта Индикатор 1.2: График за изпълнение на дейностите по проекта Индикатор 1.3: Изготвени отчети по проекта/междинни и финални/
Индикатор 7 Дейност 2 – Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик на оборудване Индикатор 2.1: Подготвена тръжна документация Индикатор 2.2: Протокол от заседание на комисия за оценка Индикатор 2.3: Сключени договори с подизпълнители
Индикатор 8 Дейност 3: - Инвестиции в ДМА – доставка, монтаж, настройка и изпитване на оборудването.
Индикатор 9 Индикатор 3.6: Увеличаване на производствения капацитет на избелена сулфатна
Индикатор 10 Индикатор 3.7: Спестена енергия в резултат на въведени енергийно ефективни мерки
Индикатор 11 Индикатор 3.8: Повишаване на обема на износа
Индикатор 12 Индикатор 3.9: Намаляване на специфичният разход на доставена енергия
Индикатор 13 Индикатор 3.10: Повишаване на пазарния дял от производството на избелена сулфатна целулоза на европейския и световен пазар
Индикатор 14 Индикатор 3.11: Оползотворяване на отпадъчната пепел от цех „КИБ” за създаването на нови продукти.
Индикатор 15 Индикатор 3.12: Оползотворяване на отпадъка при обезводнява на суспензията, образувана от смесване на промит зелен шлам и отпадък от гасител-класификатор при производството на бяла луга в отдел „Каустизация и регенерация на варта“
Индикатор 16 Индикатор 3.13: Завоюване на пазарен дял при производството на почвени подобрители и неутрализатори /в България/
Индикатор 17 Дейност 4: Публичност и визуализация на проекта Инкикатор 4.1: Указателна табела Индикатор 4.2: Стикери Индикатор 4.3: Интернет публикации
Индикатор 18 Дейност 5 – Консултантска услуга по одит на проекта Индикатор 5.1: Одит на разходите по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз