Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0243-C0001
Номер на проект: ESF-2302-07-08001
Наименование: По-добри условия на труд - по-висока производителност
Бенефициент: "СТРОЙМОНТАЖ" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 14.08.2012
Дата на приключване: 01.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта: Обща цел (цели): подобряване условията на труд при спазване на нормите и изискванията за безопасност и здраве при работа за повишаване на производителността на заетите във фирмата “Строймонтаж” ЕАД.
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта, провеждане и отчитане на процедури за избор на доставчик на материали, консумативи, външни услуги Дейността осигурява управлението на техническото и финансово изпълнение и отчитане на проекта. Тя стартира с планиране на начина на работа на екипа по проекта, изготвяне на графика на работните му срещи, уточняване на методите за вътрешен мониторинг и контрол по изпълнението. Срещите на екипа са периодични и извънредни, при възникнала необходимост. С цел проучване удовлетвореността на крайните бенефициенти, екипът ще проведе анкети при стартирането и финализирането на проектните дейности. По отношение на външните доставки на стоки и услуги екипът ще приложи ПМС 55/2007 за избор на изпълнител за изготвяне на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност; на доставчици на специално работно облекло, за смяна на дограма, за топлоизолации на врати, за разработване на материали за информация и визуализация.
Дейност 2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на елемент от трудовата дейност на фирмата “Строймонтаж” ЕАД, свързан с изпълнението на договор за поддържане (превантивно, текущо, зимно и за ремонтно-възстановителни работи при авари Производствената програма на „Строймонтаж” ЕАД, ориентирана в направление строителство е с широк спектър на трудови дейности, голяма част от които са силно зависими от фактора „условия на труд”. Производствените дейности се извършват в различна работна среда на отделните обекти, която в повечето случаи е външна, респ. свързана с атмосферните условия. Други определящи условия са свързани с работата по действащи пътни артерии и участъци, която след сключването в края на 2010 г. на дългосрочен договор за поддържане и ремонт на пътната инфраструктура в обхвата на ОПУ Разград е с много голям относителен дял в общата производствена програма на фирмата. Специфична за строително-ремонтните и пътно-поддържащите дейности е и работата на специализирани траспортни средства, пътно-строителни машини и съоръжения за специфични дейности, вкл. за обработка и полагане на асфалтови, бетонови и други смеси. Видно от посоченото в Раздел І Описание на кандидата, фирмата разполага с достатъчни материални, финансови и човешки ресурси. Мениджерският екип на фирмата е ориентиран и мотивиран за търсене и прилагане на рационални решения и иновативни подходи за непрекъснато усъвършенстване на организацията на труда, така че да се постига гъвкаво и максимално ефективно разходване на материалните и човешки ресурси. Визията на ръководството на фирмата е за съхранение и обогатяване на наличния трудов потенциал чрез изпълнение не само на задължителните, законово регламентирани ангажименти в качеството на работодател, но и реално създаване на приложимата за конкретната работа безопасна среда и облекчаващи труда условия и оборудване. Чрез разработването на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Строймонтаж” ЕАД, фирмата-кандидат счита, че ще се извърши необходимата и присъща за всеки работодател дейност, която поради липсата на капацитет, а и на свободен финансов ресурс, до момента не е извеждана на преден план. В рамките на тази дейност се планира да се извърши анализ на съществуващото положение, въз основа на който да се направи т.нар. SWOT анализ – да се структурират констатации и изведат силните и слабите страни в организацията и условията на труд във фирмата. Основен момент е дефинирането на конкретни мерки и действия, които ще се предприемат в краткосрочен и дългосрочен план за осигуряване на по-добри условия на работа, ограничаване влиянието на рисковите фактори, намаляване на вероятността от злополуки и не на последно място – за повишаване на анагажираността и мотивацията на персонала за работа в по-добри и по-обезопасени условия на труд. Ръководството на фирмата-кандидат счита, че постигането на този резултат ще даде пряко отражение на производителността на труда - цел на всеки мениджър, съответстваща на стратегията за фирмено развитие.
Дейност 3. Смяна на дограми в работни и обслужващи помещения и поставяне на топлоизолации на врати на автосервизни работилници с оглед подобряване условията на труд В Раздел І „Описание на кандидата” са отразени данни за наличния парк транспортни средства и пътно-строителни машини. Поддържането на тяхната изправност и пригодност към специфични дейности е от съществено значение за изпълнението на производствената програма на фирмата. На тази основа „Строймонтаж” ЕАД поддържа база, ремонтна техника, оборудване и персонал, обезпечаващи извършването на непрескънат контрол върху техническото състояние, поддръжката, ремонта и адаптирането на транспортните и пътно-строителни машини и съоръжения към изпълняваните конкретни операции (транспорт, пътно строителство, поддържане, ремонт, почистване, обезопасяване и др.под. на пътища, крайпътни съоръжения и обекти). Дейността е с целогодишен характер. Понастоящем се осъществява основно в обособената Автобаза и по-конкретно в 8 автосервизни помещения, оборудвани със съответните технически съоръжения за контролно-наблюдателна, поддържаща и ремонтна дейност. С поемането на задълженията по договор за поддържане на пътната инфраструктура в област Разград, фирмата-кандидат увеличи броя на помещенията, необходими за поддръжката на специализираната техника, обслужването, материалната обезпеченост и ръководството на дейностите по договора. Средномесечната численост на ангажираните изцяло или частично с ремонтно-поддържащи авто и пътностроителния парк работници е 46, като в зависимост от сезона варира от 40 до 60 (вкл. шофьори (24), машинист пътно строителни машини (18). Предвид важността на това направление от дейността на фирмата, с проекта се предвижда осигуряването на подходящи условия за работа през цялата година чрез поставяне на изолация на вратите на автосервизните помещения. Приложен е снимков материал, от който е видна належащата необходимост от реконструкцията. Предвижда се да бъдат закупени термопанели за врати, шина за затваряне на термопанелите за врати, стъклопакет за врати и профил за закрепването му, както и силикон за уплътняване. В рамките на дейността се предвижда смяната на стара дървена и метална дограма (24 бр. прозорци и 7 бр. врати) с алуминиева в 13 работни и обслужващи помещения. Мотивите за това са, че дограмите са остарели, не могат да осигуряват надеждна изолация от атмосферните влияния и външните температури. Фирмата е започнала да санира сградния си фонд, но тези дейности са ресурсоемки и към момента все още посочените сгради не са ремонтирани, което създава дискомфорт на работещите в тези производствени помещения, съответно намалява производителността на труда им. Предвижда се да се заменят дограмите и вратите на: Промишлена сграда № 1/ 250 кв.м. застроена площ/ на производствени помещения - арматурен цех и заваръчно – общо 2 врати и 10 прозореца; Промишлена сграда № 3 /730 кв.м. застроена площ/ на производствени помещения- работно помещение механик, работно помещение оперативни дежурни, работно помещение технически ръководител “Бетонов възел”, работно помещение дежурни “РПМ” , – общо 6 прозореца; Промишлена сграда №6 / 150 кв.м. застроена площ/на работно помещение група “Инсталации” и сругарно – общо 1 врата и 2 прозореца; Промишлена сграда № 9 /856 кв.м. застроена площ/ на производствени помещения- работно помещение началник “Механизация и автотранспорт”, работилница, заваръчно и сругарно – общо 3 врати и 5 прозореца; Промишлена сграда №10 /14 кв.м. застроена площ/ на производствен0 помещение ГСМ – общо 1врата и 1 прозорец. По-подробна информация се съдържа в Приложенията към проекта
Дейност 4. Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло Производствената дейност на фирмата – кандидат е в отрасъл, характеризирищ се с висока степен на опасности, свързани с работа на открито, височина, пътна инфраструктура, транспорт, не дотам автоматизирани машини и съоръжения и др. В качеството си на работодател фирмата е изпълнила нормативно регламентираните задължения по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд (видно от приложените документи), включително и чрез осигуряването в рамките на разумната достатъчност на лични и колективни предпазни средства и специализирано работно облекло (виж Списък на полагащото се работно облекло и ЛПС). Извършеното в това направление се доказва и от наличието на сертификат BS OHSAS 18001 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа». Ръководството на фирмата отчита значимостта на действията по подобряване условията на труд и минимизиране на опасностите и рисковете за здравето на работниците, като оценява ефекта от приложението им по отношение намаляване на вероятността от трудови злополуки и заболявания, респ. отсъствия от работа, подобряване на производителността и качеството на труд, повишаване на ангажираността и мотивацията за работа на персонала и като общофирмен резултат и подобряване конкурентноспособносттта и пазарната позиция на предприятието. Предлаганата дейност е логично продължение на осъществяваната до момента фирмена политика за превантивни действия, ограничаващи влиянието на външните фактори и предпоставки за опасности и риск при работа в различните направления от производствената дейност на фирмата и особено в тези, с по-голяма степен на зависимост от тях – ниско и високо строителство, пътна инфраструктура, транспорт. В рамките на тази дейност ще се закупят и предоставят на персонала нови предпазни средства с по-висока и/или по-широкообхватна защита, както и на такива с гарантирана устойчивост на параметрите на защита. Ще се разшири броят на ползвателите на средствата за лична и колективна защита и на специализирано работно облекло, предназначени за дейностите по поддръжка и ремонт на пътната инфраструктура, с което ще се даде възможност и за гъвкавост при организацията на работа и преразпределение на персонала в зависимост от конкретиката на произодствените цели и сроковоте им за постигане. Подробно описание на планираната екипировка е направено в бюджета по проекта и в т. 7 от настоящия Раздел ІV.
Дейност 5. Информиране и публичност Дейността ще се извърши чрез: 1.Провеждане на процедура по ПМС 55/2007 за избор на изпълнител за изработване на материали по визуализация и публичност: - табели – 2 бр.; - публикации – 2 бр. - тениски с логото на проекта и програмата – 170 бр.; - шапки с логото на проекта и програмата – 170 бр - платнени чанти с логотона проекта и програмата – 170 бр.; . проектни брошури – 200 бр. 2. Информиране на целевата група, заинтересованите страни и местната общественост за целите на проекта, проектните резултати и добри практики чрез: - стартова информационна среща с целевата група; -стартова и финална пресконференция - 2 пресинформации; - 2 прессъобщения; - финална среща със заинтересовани страни, преки бенефициенти, работодатели от целевия регион, публични и нестопански организации. На заключителната работна среща екипът ще представи резултатите от проекта и възможностите, които дава ОПРЧР. Очакванията са опитът по проекта да насърчи сходни или същите дейности и проекти за усъвършенстване на системите за подобряване на работната среда, ограничаване на опасностите и рисковете за здравето, повишаване на капацитета на трудовия ресурс, производителността и ефективността на труда. Предвид характера на дейността, времевият й график обхваща целия период на изпълнение на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ПОЛИГРАФ - НЕДЕЛЧО ЕНЕВ
СЕМА-М
АСТРА КОМЕРС
АЛФА-ХИМ ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 147 199 BGN
Общ бюджет: 116 190 BGN
БФП: 116 190 BGN
Общо изплатени средства: 116 188 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 116 190 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 440 BGN
2013 62 684 BGN
2014 24 065 BGN
2015 0 BGN
116 188 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 98 762 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 25 024 BGN
2013 53 281 BGN
2014 20 455 BGN
2015 0 BGN
98 760 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 429 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 416 BGN
2013 9 403 BGN
2014 3 610 BGN
2015 0 BGN
17 428 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз