Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.01-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на ''СКЛАДОВА ТЕХНИКА" АД чрез инвестиции в зелена индустрия
Бенефициент: ''СКЛАДОВА ТЕХНИКА" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.06.2012
Начална дата: 10.08.2012
Дата на приключване: 10.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда инвестиции по Компонент 1 а) в линия за прахово емайлиране, система за лазерно рязане и роботизирана система за заваряване, и по Компонент 2 б) в оборудване за смяна на горивната база
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Подготовка за провеждане на процедура/и за избор на изпълнител/и
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Провеждане на процедура/и по “Открит избор” за определяне на изпълнител/и
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Доставка, монтаж и пускане в редовна експлоатация на енергоспестяващо оборудване (Компонент 1)
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Доставка, монтаж и пускане в редовна експлоатация на оборудване чрез смяна на горивната база (Компонент 2)
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Визуализация и популяризиране на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Отчетна дейност
Дейност 7 Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 407 120 BGN
Общ бюджет: 2 811 041 BGN
БФП: 1 405 521 BGN
Общо изплатени средства: 1 405 521 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 405 521 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 405 521 BGN
2015 0 BGN
1 405 521 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 194 692 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 194 692 BGN
2015 0 BGN
1 194 692 BGN
В т.ч. Национално финансиране 210 828 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 210 828 BGN
2015 0 BGN
210 828 BGN
Финансиране от бенефициента 1 407 120 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 2: Въведени нови технологии / продукти / услуги (общ брой):
Индикатор 6 Индикатор 1: Икономии на ел. енергия (KWh/год- 5 396 767)
Индикатор 7 Индикатор 2: Икономии на кокс
Индикатор 8 Индикатор 3: Средногодишно нарастване на приходите от продажба на произведената продукция


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз