Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0329-C0001
Номер на проект: ESF-2302-01-01007
Наименование: Подобряване условията на труд в "Белопейпър" ЕООД гр. Костенец
Бенефициент: "БЕЛОПЕЙПЪР" EООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 10.08.2012
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Костенец
Описание
Описание на проекта: - Подобряване условията на труд в ”БЕЛОПЕЙПЪР”ЕООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта След подписване на Договора, през първия месец от осъществяването на проекта се сформира проектният екип, състоящ се от Ръководител, Координатор, Счетоводител и Технически сътрудник. На първата среща Ръководителят ще предложи за приемане работен план и график за срещите на екипа. Срещите ще се провеждат най-малко веднъж в месеца, с продължителност най-малко 2 часа. Дейността включва: • Планиране и координиране на оперативните дейности; • Оперативно ръководство съобразно приетия детайлизиран план-график; • Мониторинг и контрол за съответствие на постигнатите резултати със заложените цели; • Проектно счетоводство; • Текущо, междинно и окончателно техническо и финансово отчитане (съобразно изискуемите форми и документи, приложени към настоящата схема и договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ) Дейност 1 ще се изпълнява в офис, предоставен от ”БЕЛОПЕЙПЪР”ЕООД, оборудван с необходимата техника и комуникации.
Дейност 2: Разработване на документация и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители Екипът по управление на проекта на базата на действащото в Република България законодателство, изискванията на ОП РЧР и останалите релевантни документи, да подготвят досиета за провеждане на 7 процедури за Избор на изпълнители по проекта.  Подготовка на досие за провеждане на процедура за Избор на изпълнител за предоставяне на Консултантски услуги по изготвяне на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност;  Подготовка на досие за провеждане на процедура за Избор на изпълнител за за предоставяне на Консултантски услуги по разработване и внедряване на система за управление на безопасността и здравето при работа според изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007;  Подготовка на досие за провеждане на процедура за Избор на изпълнител за сертифициране на система за управление на безопасността и здравето при работа според изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007;  Подготовка на досие за провеждане на процедури за Избор на изпълнители за организиране и провеждане на обучения;  Подготовка на досие за провеждане на процедура за Избор на изпълнител за Проектиране, доставка и монтаж на вентилационна и климатична инсталация в предприятието;  Подготовка на тръжно досие за провеждане на процедура за Избор на изпълнител за изработване на материали за информация и публичност по проекта;  Подготовка на тръжно досие за провеждане на процедура за Избор на изпълнител за одит на проекта. Когато изпълнението на дейности се възлага от бенефициента на помощта, това става в съответствие с правилата на ПМС № 55/12.03.2007 г. на Министерския съвет за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Дейност 3: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Анализът на състоянието ще бъде извършен от консултантска фирма, избрана за изпълнител. Дейностите по анализа включват събиране на данни и информация от консултантите както от наличната документация, така и от посещения на място, огледи и интервюта с работниците и служителите. Анализът ще бъде представен в писмен вид като структурата му ще съдържа най-малко: 1. Въведение – описание на текущото състояние на предприятието и организацията на работния процес; 2. Изложение и анализ – идентифициране на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, разработени и внедрени оценки на риска в предприятие и др.; 3. Препоръки и обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – начини, методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; 4. Заключение Ръководството на БЕЛОПЕЙПЪР ще прецени впоследствие кои от препоръките биха могли да постигнат с финансовата помощ в рамките на настоящето одобрено проектно предложение и кои възнамерява да постигне със собствен финансов ресурс.
Дейност 4: Доставка и монтаж на вентилационна и климатични инсталации към технологични помещения Проектиране, доставка и монтаж на климатична и вентилационни инсталации за 2 технологични помещения на територията на предприятието в гр. Костенец. Вентилационните и климатични инсталации ще служат за отопление през зимата и охлаждане през лятото чрез подавания пресен въздух; в цеха за салфетки ще се ползват четири канални климатика, които ще са оразмерени така, че да заместват и съществуващата отоплителна инсталация за помещението, с изключение на най-студените дни през годината; смукателните и приточните вентилации в цеха за салфетки ще бъдат канални, с въздуховоди от поцинкована ламарина и вентилационни решетки;
Дейност 5 Организиране и провеждане на обучения по безопасна работа Обученията, предвидени по проекта ще се провеждат от обучаващи организации по програми, предварително съгласувани с ръководството на фирмата и а съобразени със спецификата на нововъведеното работно оборудване и технологии. В програмите на обученията ще бъдат включени дейности, които ще допринесат за осъвременяване на работния процес и ще обосноват нуждата от подобен вид обучения и ще съдържат модули, свързани с борбата с изменението на климата, устойчивото производство и потребление, ефективно използване на ресурсите, опазване на природата и околната среда, управлението на отпадъците и др. След извършване на дейностите по обучение на всеки обучаван ще бъде издаден документ, удостоверяващ успешното завършване и придобитите умения и компетентности. В рамките на проекта е предвидено провеждането на следните видове обучение: • Обучение на 72 човека в рамките на 45 уч.ч. по въведената система за управление според стандарта BS OHSAS 18001:2007.
Дейност 6: Закупуване на лични предпазни средства Предвиденото по настоящия проект закупуване на лични предпазни средства се базира на утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършената оценка на риска на работните места (приложен към подкрепящите документи). В този списък са уточнени работните места, опасностите, на които са изложени работещите на тези места, вида на личните предпазни средства и работно облекло, които се полагат за съответното работно място и срока на износоустойчивост. Необходимостта от подмяна и/или закупуване на нови ЛПС и специално работно облекло е записана и в Програмата за предотвратяване и намаляване на професионалните рискове и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите в „БЕЛОПЕЙПЪР” ЕООД. По настоящия проект е предвидено закупуване ЛПС, като за тях срокът на износване съвпада със срока на изпълнение на дейностите по проекта.
Дейност 7: Разработване и внедряване на система за управление на безопасността и здравето при работа според изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007 BS OHSAS 18001 е международно признат британски стандарт, който съдържа изисквания към действието на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд. Стандартът е приложим за всяка организация, независимо от дейността и размера й, която желае да намали рисковете от опасности за здравето и живота на служителите, временните работници, снабдителите, посетителите и всички други лица, чийто работни места са под контрола на организацията. BS OHSAS 18001 е разработен така, че да е съвместим с други стандартизирани системи за управление - като ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 и др., с което се улеснява създаването на интегрирани системи за управление. В основата на системата за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР) стандартът поставя идентифицирането на опасностите за здравето и безопасността при работа и оценката на риска от всяка опасност и последващо предприемане на подходящи мерки за ограничаване, намаляване и управление на тези рискове При изпълнението на тези дейности организацията трябва да се съобрази с приложимите за дейността й законови и други външни изисквания по здравословни и безопасни условия на труд, съществуващите мерки за управление на риска, както и със своите технологични и ресурсни възможности. Системата за управление на безопасните и здравословни условия на труд трябва да се разглежда като част от цялостната структура на управление, а не като отделен делови процес. Колкото повече безопасните и здравословни условия на труд се обвързват с основните дейности на дадена организация, толкова по-ефективно ще функционират те в периоди на организационна промяна (предизвикана например от икономически проблеми, сливания, намаляване на дейността или бързо технологично обновяване). Системите за управление на БЗР са фокусирани основно върху безопасността (предотвратяването на злополуки), а не върху предотвратяването на другите отрицателни въздействия върху здравето, свързани с работното място. Подобренията в управлението на безопасните и здравословни условия на труд могат да доведат до: ■ подобряване на мотивацията на работниците, както и засилен процес на оценка на риска и измерване на ефективността на безопасните и здравословни условия на труд, ■ подобряване на работните условия и благосъстоянието на работещите и, в резултат на това, намаляване на дела на трудовите злополуки, броя изгубени поради злополуки и професионални заболявания дни и свързаните с това разходи. Създаването на безопасна и здравословна работна среда води до ограничаване на загубите и до подобрения в производителността и конкурентоспособността. Ефикасното управление на безопасните и здравословни условия на труд е тясно свързано със управлението на стратегическите дейности, чиято цел е повишаване на цялостната ефективност на организацията. Етапите на Разработване и внедряване на система за управление на безопасността и здравето при работа (СУЗБР) според изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007 са следните: 1 ЕТАП Преглед на състоянието: - провеждане на първоначално обучение; - преглед на състоянието за съответствие на действащата система с изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007; - анализ на състоянието и определяне на структура на СУЗБР; - разработване на графици за изпълнение на разработката, изготвяне на всички необходими документи по изграждането на СУЗБР – заповеди, програми и др.; 2 ЕТАП Разработване на документите от СУЗБР: - разработване на документите от СУЗБР – наръчник, процедури, оперативни документи, и др.; - поетапно приемане на документите от съвместни работни екипи; 3 ЕТАП Внедряване: - провеждане на обучение по внедряване; - извършване на одити по елементите от стандарта при внедряването на системата; - извършване на изменения в документите при установена необходимост по време на одитите; 4 ЕТАП Функциониране: - провеждане на обучение на вътрешни одитори; - извършване на вътрешни одити; - участие в избора на сертификационна организация и по време на извършване на сертификационния одит; - отстраняване на евентуални забележки от одита.
Дейност 8: Сертифициране на система за управление на безопасността и здравето при работа според изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007 Сертификацията на Система за управление на здравето и безопасността при работа е ефективен и надежден инструмент за управление на ресурсите и има следните предимства: - Повишаване производителността и ефективността на труда чрез осигуряване на оптимална работна среда за персонала; - Намаляване на трудовите инциденти и здравните проблеми на работниците и служителите и съответно техните отсъствия по здравословни причини. - Намаляват се разходите за ремонт на повредено оборудване, в резултат на аварийни ситуации, като се предприемат превантивни мерки за тяхното предотвратяване; - Повишаване мотивацията на работниците и служителите и ангажираността им към организацията; - Подобрява се репутацията на организацията за безопасен труд и се печели доверието на контролните органи по безопасност на труда. Сертификацията по OHSAS 18001:2007 е стратегическо решение на ръководството на организацията. Сертифицирането протича в следните фази: Одит 1 етап – органът по сертификация чрез своите одитори проверява документацията на СУЗБР, оценява работната площадка на кандидата и специфичните условия на място, провежда съответните интервюта, за да се оцени разбирането на кандидата за изискванията на стандарта. Събира се необходимата информация за обхвата, процесите и работната среда, а също и приложимите законови и нормативни аспекти и тяхното прилагане. Освен това се оценява и дали вътрешния одит и прегледа на ръководството са проведени и дали нивото на внедряване на системата за управление доказва готовността на клиента за провеждане на одит-2 етап. Кандидатът изпраща на Водещия адитор достатъчно време преди одита документацията на СУЗБР в актуалната й версия. Документите се проверяват за съответствие с изискванията на стандарта OHSAS 18001:2007. След изясняване на всички несъответствия/ отклонения може да се проведе и одит-2 етап. Одит 2 етап – екип от одитори систематично проверява на място СУЗБР политиката, стандартите и процедурите и търси обективни доказателства за изпълнението на документираното на практика (документи, записи, диаграми и т.н.), както и прави своите наблюдения на протичането на СУЗБР процесите. Резултатите от одита се представят на ръководството на фирмата за информация и насрочване на евентуални последващи действия при наличие на несъответствия. Резултатът се документира като доклад от одита. Сертификатът се издава след положителна оценка на сертификационната процедура от страна на Ръководителя на Органа по сертификация.
Дейност 9: Осигуряване на информация и публичност Тази дейност включва: - разпространение на информация за проекта чрез 6 бр. уеб публикации и 60 бр. брошури; - поставяне на временна обяснителна табела – 1 бр. на мястото на изпълнение на проекта; - поставяне на стикери на закупеното оборудване и на сертификата – 50 бр.; - поставяне на постоянна обяснителна табела – 1 бр. на видимо място и със значителен размер след завършване на дейностите по проекта. Информация за възможностите и реализацията на проекта ще се разпространява и чрез ежедневните контакти на кандидата с партньори, доставчици и клиенти.
Дейност 10: Одит на проекта Тази дейност включва проверка на воденето на точна и редовна документация по разходваните средства, тяхното отчитане и правилно отразяване в счетоводните документи на «БЕЛОПЕЙПЪР» ЕООД. При приключването на дейностите по проекта ще бъде изготвен и представен доклад от сертифициран одитор. Одиторът ще бъде избран чрез директно договаряне, без провеждане на тръжна процедура, съгласно изискванията на ПМС 55/12.03.2007 г. и с него ще бъде подписан договор за изпълнение на дейността.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 177 548 BGN
Общ бюджет: 160 666 BGN
БФП: 160 666 BGN
Общо изплатени средства: 158 250 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 160 666 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 35 510 BGN
2013 56 558 BGN
2014 66 183 BGN
2015 0 BGN
158 250 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 136 566 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 30 183 BGN
2013 48 074 BGN
2014 56 255 BGN
2015 0 BGN
134 513 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 100 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 326 BGN
2013 8 484 BGN
2014 9 927 BGN
2015 0 BGN
23 738 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз