Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0182-C0001
Номер на проект: ESF-2302-01-01009
Наименование: Подобряване условията на труд на работни места в НИКИ ЕООД
Бенефициент: "НИКИ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 14.08.2012
Дата на приключване: 14.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Правец
Описание
Описание на проекта: - Подобряване условията на труд в НИКИ ЕООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. - Адаптиране на управленските процеси в НИКИ ЕООД към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти. - Повишаване на производителността на заетите в НИКИ ЕООД.
Дейности: 1.Анализ на състоянието и проектиране на организацията на дейността по производство на метални изделия за търговско обзавеждане и производство на метални конструкции и части от тях Ще се извършат следните поддейности: І. Въведение Описание на дейността: Описване на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес. При установена необходимост ще се извърши оценка и измерване на всички фактори на работната среда. Обосновка на дейността: Идентифициране на работните места с повишен риск за здравето и безопасността на работещите по всички технологични процеси с цел да бъдат подобрени условията на труд. ІІ. Изложение и анализ Описание на дейността: Описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в НИКИ ЕООД. В настоящият момент фирмата ни има актуален договор със служба по трудова медицина. Извършена е оценка на риска, съгласно изискванията на нормативната база. В НИКИ ЕООД функционира Система за управление на качеството, за което дружеството разполага със сертификат от акредитирана сертифицираща организация. Наличието на тази Система за управление е доказателство за нивото на съзнание на персонала, неговата компетентност и квалификация. Това са силни страни на НИКИ ЕООД като ръководството на фирмата демонстрира отговорността си към персонала и непрекъснато поддържа безопасни условия на труд и подходяща работна среда. Съществуващите правила в предприятието за спазване на законовите изисквания за здравословни и безопасни условия на труд е необходимо да бъдат надградени с ясно определяне на отговорностите, което ще се постигне със Система за управление на ЗБУТ, в съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007. Поради световната икономическа криза финансови затруднения се чувстват и в нашето дружество. Основна причина за затрудненията са забавените плащания на наши клиенти. Оборотните средства се насочват основно за поддържане на производството и няма възможност да се инвестира в подобряване на техническото ниво на безопасните условия на труд. Това е слаба страна в момента и фирмата ни е уязвима относно инвестиции в спомагателно оборудване и лични предпазни средства, с цел подобряване на микроклимата и факторите на работната среда. По време на извършване на изложението и анализа на структурата на организационната дейност на трудовия процес се провежда избор на доставчици за продукти и услуги по идентифицираните нужди. Обосновка на дейността: Дейността е необходима за извършване на оценка на последователността, взаимодейст-вието и взаимовръзката между техноло-гичните процеси, осигурената безопасност на работа по работните места с цел осигуряване на безопасни условия на труд. ІІІ. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност Описание на дейността: Описване как НИКИ ЕООД прилага и как ще усъвършенства организацията на трудовата си дейност, какви методи и средства ще бъдат изпол-звани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите си. Обосновка на дейността: Цялостната модернизация на безопасността на работните процеси обхваща дейности за подобряване управлението на човешките ресурси. Постигането на високо ниво на безопасност при работа и на добри условия на труд води до повишена мотивация на работниците и служителите, което от своя страна води до повишаване на тяхната ефективност и на качеството на произвеж-даните продукти, както и до намаляване на трудовия травматизъм. Изпълнението на тази дейност включва и качествено обучение на работещите с модернизираното/реконструи-раното спомагателно оборудване за подобряване на условията на труд. ІV. Заключение Описание на дейността: Обобщаване на постигнатите резултати от реализацията на извършените дейности и отчитане на индикатора за резултат – намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания чрез сравнителен анализ на данните от състоянието на здравословните и безопасни условия на труд преди въвеждане на мерките за подобряване на условията на труд и резултатите след внедряването им, и анализ на трудовите злополуки и професионални заболявания. Обосновка на дейността: Цялостният анализ показва резултатите от модернизацията на оборудването , която е извършена с помощта на настоящата програма „Безопасен труд”.
2.Модернизация, реконструкция или обезопася-ване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд В настоящият проект се предвижда да се изпълнят следните дейности: І. Избор на доставчик Описание на дейността: Провеждане на необходимите тръжни процедури за възлагане на услуги, доставки или монтажни работи като предварително се съгласуват процедурите с АЗ чрез ДРСЗ като Договарящ орган по Схемата. За провеждането на тръжната процедура, ще бъде създадена със Заповед специална комисия, която ще извърши подготовката и провеждането на тръжната процедура, и оценката на представените оферти. С избраните доставчици, ще бъдат сключени съответните договори за изпълнение и доставка. Дейностите по проекта по закупуването на спомагателно оборудване включват: 1. Доставка; 2. Монтиране; 3. Първоначално изпитване (при необходимост); 4. Въвеждане в експлоатация. Ще бъде закупено и въведено в експлоатация спомагателно оборудване, необходимо за подобряване на вентилацията по работни места, което да допълни наличното оборудване на предприятието. Обосновка на дейността Основните нужди на фирма НИКИ ЕООД като социално-отговорно дружество са свързани с модернизация на производ-ствените процеси за подобряване на вентилацията по работни места, както и на работната среда като компонент на околната среда. Предвиденото за закупуване спомагателно оборудване – вентилационна система е със съвременни функции и ще допълни възможностите на наличното оборудване на дружеството по отношение на осигуряването на безопасен труд и ще се подобрят процесите, свързани с околната среда. ІІ. Доставка Описание на дейността: След сключване на договорите, ще се поддържат постоянни контакти с доставчиците за своевременно уреждане на възникнали въпроси, свързани с изпълнението на договорите. Ще се следи внимателно изпълнението на подписаните договори, като особено внимание ще се обърне на качеството на доставените стоки и спазването на крайните срокове за доставка. Ще се изготви конкретен План-график, включващ подготовка и монтаж на доставеното оборудване, свързването му със съответните инсталации (електричество, вода, въздух и др.), обучение и инструктаж на персонала, който ще работи с него, провеждане на 72 часова пробна експлоатация за проверка на правилния монтаж и нормална работа на оборудването, отстраняване на появилите се пропуски. След получаване на доставките и приключване на дейностите, ще се подпише двустранно „Приемо-предавателен протокол” - от НИКИ ЕООД и изпълнителя. Обосновка на дейността: Осигуряването на срочна и качествена доставка на договореното спомагателно оборудване ще допринесе за повишаване на ефективността на производството и производителността на труда на база придобитото оборудване. ІІІ.Приемане Описание на дейността: Преглед на съпроводителните документи на доставеното спомагателно оборудване, преглед изправността на оборудването и издаване на Приемо-предавателен протокол двустранно подписан. Обосновка на дейността: Пълната проверка на оригинални документи за извършените доставки на стоки и/или услуги е гаранция за съответствие с исканото от НИКИ ЕООД.
3.Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло Описание на дейността: Представяне на утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършената оценка на риска на работните места. Извършване на избор на доставчик по реда на ПМС 55. Заявяване и закупуване на избраните съобразно Списъка на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло. Извършване на входящ контрол на получената стока – преглед на придружителните документи, като се търси пълно съответствие между заявеното и доставеното, наличие на документи за качество, документи за удостоверяване оценката на съответствието на ЛПС. Визуален преглед на определена извадка от доставените ЛПС и специално работно облекло. Входящият контрол ще се извърши на основание на записаните изисквания в действащите Система за управление на качеството. Обосновка на дейността: НИКИ ЕООД ще закупи и осигури нови и по-модерни предпазни средства и специално работно облекло за своите служители, с цел подмяна на амортизираните предпазни средства или специално облекло. Ръководството има за цел осигуряване на наличен минимум от записаните в Списъка на ЛПС и специално работно облекло за нуждите на заетите лица в предприятието.
4.Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технология, вкл. обучение на одитори Предвидената за разработване Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд (СУ ЗБУТ) ще бъде надградена над действащата в НИКИ ЕООД Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, което ще доведе до разширяване и увеличаване на въздействието на управлението. Описание на дейността: І. Диагностика на управлението за съответ-ствие с изискванията на BS OHSAS 18001: 2007 и действащата нормативна база - провеждане на предварителна среща с ръководителите на структурни единици от дружеството; - провеждане на одит за общо впечатление и извършване на анализ на настоящото състояние по отношение на удовлетворяване на изискванията на ЗБУТ; - провеждане на обучение на ръководството за запознаване със структурата и изискванията на BS OHSAS 18001:2007 и нормативните изисквания, процеса на разработване, внедряване, сертифициране, поддръжка и усъвършенстване на СУ ЗБУТ; - определяне на специалисти от предприятието за изграждане на Комитет по управление на труда (КУТ) за анализ и оценка на съществуващото състояние и разработване на СУ ЗБУТ; - анализ на документите и дейностите, осигуряващи ЗБУТ, разкриване на слабите места и определяне на необходимата документация, средства, персонал и обучение, произтичащи от изискванията на BS OHSAS 18001:2007. ІІ. Разработване и внедряване на СУ ЗБУТ - определяне на политиката по управление на ЗБУТ от ръководтвото на фирмата; - разработване на първи проекти на документите на СУ ЗБУТ /наръчник по ЗБУТ и оперативни процедури/ - преглед на документите и утвърждаване от ръководството; - организацията на поетапно пробно внедряване на документите от СУ ЗБУТ; - обучение на вътрешни одитори; - провеждане на проверки и частични одити на пробно внедрените наръчник по ЗБУТ и процедури, съгласуване и коригиране; - провеждане на обучение на ръководството и изпълнителския персонал за внедряване СУ ЗБУТ; ІІІ. Разработване и внедряване на СУ ЗБУТ: - създаване на организация за редовно внедряване на СУ ЗБУТ; - определяне и изпълнение на коригира-щите и превантивни действия по време на редовното внедряване на СУ ЗБУТ; - провеждане на вътрешен одит на цялата Система за управление на здравослов-ните и безопасни условия на труд; - провеждане на Преглед на ръководството; - отстраняване на несъответствията, констатирани от вътрешния одит и подготовка за сертифициране. ІV. Сертифициране на СУ ЗБУТ - провеждане на сертификационен одит, в докладът от който ще се отразят резултатите от степента на съответствие на внедрената система по ЗБУТ с изискванията на BS OHSAS 18001:2007. - отстраняване на несъответствия, констатирани по време на сертификацио-нен одит; Обосновка на дейността: Осигуряване на рамката за управление на отговорностите за подобряване на условията на труд, към персонала и към обществото като цяло. СУ ЗБУТ ще допринесе за постигане на по-висока ефективност при управление на човешките ресурси като идентифицира елементите от дейността на предприятието, които въздействат върху здравето и безопасността на труда от гледна точка на законодателната рамка. Чрез СУ ЗБУТ и обучени вътрешни одитори предприятието ще дефинира своите цели за подобрение и управленската програма за тяхното постигане, с регулярни прегледи от ръководството в интерес на непрекъснатото усъвършенстване. Това пряко кореспондира с подобряване условията на труд на работното място - като цел на настоящата процедура.
5.Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии Описание на дейността: Провеждане на конкретни обучения, съобразени със спецификата на нововъведеното спомагателно оборудване. В програмите на обученията ще се включват дейности, които ще допринесат за осъвременяване на работния процес. Обученията отчитат въздействието на дадена ситуация, както върху мъжете, така и върху жените при конкретните дейности с нововъденото оборудване, насочени са към пряко ползващите новозакупеното оборудване без да се прилага дискраминация относоно пол, възраст и инвалидност, съобразени са с актуалната нормативна база и са пряко свъзани с постигането на конкретните цели на НИКИ ЕООД. Обученията са с обща продължителност не по-малко от 45 учебни часа. Обученията се извършват в съответствие с установените нужди на НИКИ ЕООД. и с насоченост към правилното използване и експлоатиране на нововъведеното спомагателно оборудване. Обосновка на дейността: Чрез планираните обучения се подобряват професионалните умения и квалификация на работниците и служителите по отношение на здравословните и безопасни условия на труд. Знанията и уменията по безопасен труд с нововъведено оборудване на работниците и служителите се развиват чрез организиране на обучения с гарантирано качество от подготвени за целта лектори обучители.
6.Информираност и публичност Описание на дейността: При изработването и/или отпечатването на материали по проекта, на заглавната страница се посочват схемата и източника, по който същите се финансират, и съответните за това символи. Дейността е описана по-подробно в т. 5.2.2 от настоящия формуляр. Обосновка на дейността: Информиране на широката общественост за финансовото подпомагане, което е отпуснато на НИКИ ЕООД от Европейския социален фонд за популяризиране на обстоятелството, че Европейският съюз съфинансира проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 189 570 BGN
Общ бюджет: 147 939 BGN
БФП: 147 939 BGN
Общо изплатени средства: 147 930 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 147 939 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 37 914 BGN
2014 110 016 BGN
2015 0 BGN
147 930 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 125 748 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 227 BGN
2014 93 514 BGN
2015 0 BGN
125 741 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 191 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 687 BGN
2014 16 502 BGN
2015 0 BGN
22 190 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз