Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0187-C0001
Номер на проект: ESF-2302-07-12001
Наименование: Закупуване на работно облекло, анализ и проектиране на организацията на трудовата дейност с цел намаляване на риска за здравето и безопасността на служителите в "Пътинженерингстрой - Т" ЕАД
Бенефициент: "Пътинженерингстрой - Т" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 14.08.2012
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: Намаляване на риска за здравето и безопасността на служителите в „Пътинженерингстрой – Т” ЕАД.
Дейности: Дейност 1 Подготвителни срещи и действия по проекта. След подписване на договора с ДО ще се проведат работни срещи, на които ще се обсъдят основни етапи и ангажименти по изпълнението на проекта и ще се актуализират, в случай на необходимост разпределените отговорности.
Дейност 2 Промоция на проекта. Осигуряване на публичност по проекта – подготовка и поставяне на табели; внасяне на информация за проекта в Интернет страницата на фирмата; издаване и разпространение на брошури;
Дейност 3 Провеждане на процедура и избор на изпълнител. Ще се подготвят необходимите документи и ще се проведе процедура за избор на фирми за извършване на анализ на текущото състояние на работния процес и проектиране организацията на трудовата дейност и .
Дейност 4 Анализиране на текущото състояние на работния процес и проектиране организацията на трудовата дейност. „Пътинженерингстрой – Т” ЕАД следва политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на служителите си. За постигането на тази политика компанията: •спазва действащото законодателство на република България в тази област; • се ангажира да предприема небходимите действия за предотвратяванена наранявания и заболявания; • набелязва и постига цели по основните си дейности в направление здраве и безопасност; • създава работна обстановка, осигуряваща спокойствие и сигурност; • се стреми към непрекъснато подобряване на своята система за управление и подобряване на условията на труд в дружеството. Организацията на работния процес се следи и координира от определени за това служители с оглед подобряване на този процес. За добрата организация на работния процес съдейства и наличието на оценки на риска за здравето на служителите. В рамките на изпълняваните процеси, служители установяват и поддържат прилагането на безопасни практики на работа, при които се минимизират и премахват рисковете за самите служители, подизпълнителите, клиентите и обществото като цяло. Въпреки добре изградената структура на дружеството относно работния процес и предвид непрекъснато нарастващите изисквания и предизвикателства, както от външни, така и от вътрешни фактори, в т.ч. и от нормативни разпоредби, е необходимо да се извърши задълбочен анализиз на текущото му състояние, да се установят вероятни пропуски или евентуални заплахи за нарушаване на нормалния му ход, и да се проектира оптимизирането организацията на цялостната трудова дейност на „Пътинженерингстрой – Т” ЕАД. Събиране и анализ на информация за добри практика при проектирането на работния процес от други местни и чужди фирми.
Дейност 5 Закупуване на специално работно облекло и лични предпазни средства. „Пътинженерингстрой – Т” ЕАД ще закупи за своите служители специално работно облекло, което отговаря на високи изисквания за качество и осигурява безопасност на труда. Това се налага с оглед както повишаване на защитата на служителите спрямо редица рискове, така и за гарантиране на качеството и бързината на предоставяните услуги.
Дейност 6 Приключване и отчитане на проекта След приключване на проектните дейности ще бъде изготвен финален технически и финансов отчет. Екипът на проекта има готовност да предоставя информация по всяко време и формат при поискване от ДО. Извършване на одит по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 205 462 BGN
Общ бюджет: 201 551 BGN
БФП: 161 241 BGN
Общо изплатени средства: 161 184 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 161 241 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 32 873 BGN
2013 0 BGN
2014 128 311 BGN
2015 0 BGN
161 184 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 137 055 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 27 942 BGN
2013 0 BGN
2014 109 064 BGN
2015 0 BGN
137 007 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 186 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 931 BGN
2013 0 BGN
2014 19 247 BGN
2015 0 BGN
24 178 BGN
Финансиране от бенефициента 41 092 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз