Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0251-C0001
Номер на проект: ESF-2302-03-02013
Наименование: Здравословни и безопасни условия на труд в " Одесос" АД
Бенефициент: Кораборемонтен завод "Одесос" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 09.08.2012
Дата на приключване: 09.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд в КРЗ „Одесос” АД и повишаване на производителността на служителите в него чрез адаптиране на управленските и производствени процеси в компанията спрямо европейските стандарти и норми.
Дейности: Дейност 1: Среща на екипа по проекта и изготвяне на съдържание на информационните материали по проекта. Изпълнението на проекта ще стартира със сформирането на административен екип за организация и изпълнение. Екипът ще се състои от ръководител, счетоводител, технически координатор на дейностите и експерт тръжни процедури. По време на първата среща на екипа ще бъдат изготвени необходимите договори за всеки един от членовете му с цел официализиране на работата в съответствие с българското трудов законодателство. Така сформираният екип ще бъде отговорен за цялостното управление и реализиране на проекта съобразно предварително планираните дейности и времеви график. В рамките на проекта, членовете на екипа ще съдействат и за изготвяне на предвидените материали за публичност и прозрачност както следва: брошури, плакати и информационно табло.
Дейност 2: Разработване и провеждане на тръжни процедури. Реализацията на дейността включва организирането и провеждането на седем процедури за избор на външна организация. Изборът ще бъде осъществен при спазване на ПМС 55 и ръководството за изпълнение на проекти по програмата. За целта се предвижда събирането и оценката на три съпоставими оферти, съдържащи техническо и финансово предложение.
Дейност 3: Сключване на договори с избраните изпълнители, изготвяне на информационните материали и провеждане на първа информационна среща. С цел спазване на всички изисквания на програмата, към сключване на договори с избраните изпълнители по проведените тръжни процедури ще се пристъпи едва след получаване на одобрение от страна на Възложителя. За постигане на максимална публичност и достигане на информация за проекта до широката общественост ще бъдат предприети следните мерки: ≈ В хода на изпълнение на програмата КРЗ „Одесос” АД ще постави информационно табло на мястото, където се извършват дейностите по операцията; ≈ Ще бъдат разработени 20 плаката и 150 брошури, съдържащи задължителните елементи за програмата; ≈ Ще се организират и проведат две информационни срещи, информиращи за основните дейности, цели и резултати от проекта, съгласно изискванията за информиране и публичност; ≈ Ще бъдат организирани минимум 2 публикации в печатни или електронни издания; ≈ Периодична информация за дейностите по проекта и напредъка ще има публикувана на интернет страницата на дружеството. Всички действия за информация и публичност ще включват следните задължителните елементи, съгласно Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност.
Дейност 4: Изготвяне на анализ на състоянието и организацията на трудовата дейност. Избраният изпълнител ще следва да предостави като краен резултат анализа на състоянието съдържащ най-малко: I. Въведение – описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в съответното предприятие; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност; IV. Заключение.
Дейност 5: Внедряване на международен стандарт BS OHSAS 18001. Избраният изпълнител за разработване и внедряване на системата ще следва да предостави като минимум следните услуги: 1 ЕТАП Преглед на състоянието: • провеждане на първоначално обучение; • преглед на състоянието за съответствие на действащата система с изискванията на конкретния стандарт; • анализ на състоянието и определяне на структура на СУЗБУТ; • разработване на графици за изпълнение на разработката, изготвяне на всички необходими документи по изграждането на СУ – заповеди, програми и др.; 2 ЕТАП Разработване на документите от СУЗБУТ: • разработване на документите от СУЗБУТ - процедури, оперативни документи, наръчник и др.; • поетапно приемане на документите от съвместни работни екипи; 3 ЕТАП Внедряване на СУЗБУТ: • провеждане на обучение по внедряване; • извършване на одити по елементите от стандарта при внедряването на системата; • извършване на изменения в документите при установена необходимост по време на одитите; 4 ЕТАП Функциониране: • провеждане на обучение на вътрешни одитори; • извършване на вътрешни одити;
Дейност 6: Закупуване на специализирано работно облекло и лични предпазни средства. Дейността ще бъде изпълнена от изпълнител по договор за доставка. Доставката на работно облекло и лични предпазни средства изцяло ще съответства на описаното в приложение А3.1 на бюджета на проекта. Необходимостта от закупуване на ново работно облекло и лични предпазни средства съобразно описаното се обуславя от потребността от цялостна подмяна на същите в следствие на износване от обичайна употреба.
Дейност 7: Сертифициране на BS OHSAS 18001. Избраният изпълнител за сертифициране на системата, съгласно BS OHSAS 18001:2007 ще следва да извърши следните дейности: 1 ЕТАП Предварителен одит на Система за управление (СУЗБУТ), съгласно BS OHSAS 18001:2007: ≈ Одит на документацията на системата за управление на клиента; ≈ Оценка на мястото на клиента и специфичните за площадката условия и да се проведат дискусии с персонала на клиента, за да се определи готовността за етап 2 на одита. ≈ Преглед на състоянието и разбирането на клиента по отношение изискванията на стандарта, в частност по отношение идентифицирането на ключовите резултати или значимите аспекти, процеси, цели и функциониране на СУЗБУТ; ≈ Събиране на необходимата информация относно обхвата на системата за управление, процесите и мястото (местата) на клиента и свързаните с тях законодателни и нормативни аспекти и съответствието (например, оценка на риска на работното място, условия на труд, правни аспекти на трудови отношения, свързаните с това рискове и т.н.); ≈ Преглед на разпределението на ресурсите за етап 2 на одита и съгласуване с клиента детайлите за етап 2 на одита; ≈ Осигуряване на основа за планиране на етап 2 на одита чрез достигане на достатъчно разбиране на системата за управление на персонала и дейностите на площадката във връзка с възможните значими аспекти на риска на работно место; ≈ Оценка дали вътрешните одити и прегледа от ръководството се планират и провеждат и дали степента на внедряване на системата за управление потвърждава, че клиентът е готов за етап 2 на одита. 2 ЕТАП Сертификационен одит на Система за управление (СУЗБУТ), съгласно BS OHSAS 18001:2007: На този етап трябва да се оцени внедряването, включително ефективността на системата за управление. Одитът се провежда на площадката (площадките) на клиента и включва поне: ≈ информация и доказателства за съответствието с всички изисквания на приложимия стандарт за системи за управление или на друг нормативен документ; ≈ наблюдение на резултатите, измерване, докладване и преглед спрямо ключовите общи и конкретни цели за резултати (съвместими с очакванията в приложимия стандарт за системи за управление или друг нормативен документ); ≈ системата за управление на клиента и резултати по отношение на правното съответствие. ≈ оперативен контрол на процесите на клиента; ≈ вътрешен одит и преглед от ръководството; ≈ отговорност на ръководството за политиките на осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд; ≈ връзки между нормативните изисквания, политика, общи и конкретни цели за резултатите (съвместими с очакванията в приложимия стандарт за системи за управление или друг нормативен документ), всички приложими правни изисквания, отговорности, компетентност на персонала, дейности, процедури, данни за резултатите и констатации и заключения от вътрешни одити 3 ЕТАП Последващ одит (при необходимост): ≈ проверка на резултата от изпълнените дейности, съобразно констатираните несъответствия и документираните “Искания за коригиращи действия”.
Дейност 8: Дейности по вътрешен мониторинг, контрол на изпълнението и отчитане на проекта. Екипът за управление на проекта ще бъде отговорен за цялостното управление и реализиране на дейностите, съобразно предварително заложените цели и времеви график. Освен това негова отговорност ще бъде и ежедневното администриране на всички аспекти на проекта за изготвянето и представянето пред ДО на необходимата отчетна документация, потвърждаваща коректното реализиране на проектните дейности съгласно предвиденото в договора за безвъзмездна помощ.
Дейност 9: Обобщаване и анализ на резултатите от проекта и провеждане на заключителна информационна среща. Целта на настоящата дейност е да се обобщят данните от изпълнението на всички дейности по проекта, да се добави информацията от вътрешният мониторинг и изводите от него и на базата на това да се изготви анализ на резултатите от проекта, който да бъде представен при провеждането на заключителната информационна среща.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 128 679 BGN
Общ бюджет: 123 464 BGN
БФП: 98 771 BGN
Общо изплатени средства: 98 771 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 98 771 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 98 771 BGN
2015 0 BGN
98 771 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 83 956 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 83 956 BGN
2015 0 BGN
83 956 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 816 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 816 BGN
2015 0 BGN
14 816 BGN
Финансиране от бенефициента 25 736 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз