Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0374-C0001
Номер на проект: ESF-2302-01-07013
Наименование: Подобряване на условията на труд в ЕСО АД
Бенефициент: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 09.08.2012
Дата на приключване: 14.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд в ЕСО ЕАД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Обосновка на дейността: Дейността е необходима, за да се осигури ефективно и ефикасно управление на проекта и да се гарантира, че очакваните резултати ще бъдат постигнати. Описание: Ще бъде назначен екип за управление на проекта, който ще се състои от ръководител, трима координатори и счетоводител. Те ще разполагат с обособено офис пространство в общия административен офис на предприятието, както и с необходимото оборудване за ефективното изпълнение на задълженията си – компютър, принтер, достъп до телефон и интернет. Екипът ще уточни графиците и работните планове, както и формите за отчитане и вътрешен контрол на проектните дейности. Основните задължения на екипа са: - Планиране и контрол на дейностите в съответствие с обявения график - Подготовка на документите за процедури за възлагане на дейности на подизпълнители - Контрол по изпълнението на договорите - Организиране на дейностите популяризиране на резултатите от проекта.
2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Обосновка на дейността: Дейността е необходима, за да се установи актуалното състояние на процесите, свързани с БЗР в предприятието, и на базата на задълбочен анализ да се препоръчат комплекс от мерки за цялостно и устойчиво подобряване на условията на труд в предприятието. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да подготви анализа. Структурата на анализа на състоянието следва да съдържа най-малко: I. Въведение – описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в съответното предприятие; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – обосновка и описание на методите и мерките за усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в предприятието. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; IV. Заключение.
3. Доставка на лични предпазни средства Обосновка: Чрез закупуването на комплекти от противопожарни хидрогелни одеала ще се заменят използваните в момента противопожарни одеала, които са от по-нисък клас и не позволяват първоначално третиране на пострадалия с цел по-бързото му възстановяване. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да достави 299 комплекта противопожарни хидрогелни одеала с минимален размер 1,20м х 1,60м. Одеалата ще бъдат разпределени, както следва: Подстанции – 294 бр. (по един комплект за подстанция) Териториални диспечерски управления – 4 бр. (по един комплект за всяко ТДУ – за използване по време на инспекции) Централно диспечерско управление – 1 бр. (един комплект за използване по време на инспекции)
4. Обучение на служители в областта на предпазването от травми, свързани с изгаряне при пожари или вследствие появата на мощна електрическа дъга при къси съединения в електрическите уредби. Обосновка: Обучението на служителите и преустройство на работните процеси с оглед на резултатите от Анализа цели да гарантира, че работниците и служителите са запознати с новите правила и изисквания, разбират ги и ги спазват по всяко време при извършването на трудовите дейности. По този начин се гарантира устойчивост на дейностите в проекта и разбирането и приемането на резултатите от тях от техните преки ползватели. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да проведе обучения в областта на предпазването от травми, свързани с изгаряне при пожари или вследствие появата на мощна електрическа дъга при къси съединения в електрическите уредби, продължителност – 45 учебни часа, за общо 200 служители. Участниците в обучението са членове на органите по безопасност и здраве при работа, членове на комитетите по условия на труд (по един във всеки МЕР), служители в подстанциите и териториалните диспечерски управления. Обученията трябва да бъдат проведени за групи от не повече от 50 човека.
5. Осигуряване на публичност на дейностите по проекта Обосновка: Дейността се изисква по силата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия относно начина и реда на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета. Описание: Част 1. Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да осигури необходимите материали за осигуряване на публичност в съответствие с цитираните по-горе разпоредби: - Информационна табела – 1 бр. - Прес съобщения – 2 бр. - Информационни брошури с информация за дейностите и постигнатите резултати с цел разпространяване на добрите практики – 1000 бр. - Стикери за залепване върху калъфите с одеяла – 299 бр. Информационната табела ще бъде доставена и монтирана в началото на месец 2 от изпълнението на проекта. Част 2. В допълнение „ЕСО“ ЕАД ще гарантира, че всички документи, създавани в рамките на проекта, включително Анализ, материали за обучение, ЛПС и др., са подходящо идентифицирани. Всички документи създадени в резултат от дейностите по проекта, а именно – анализ и материали за обучение, ще бъдат публикувани и на интернет страницата на „ЕСО“ ЕАД за свободен достъп от всички заинтересовани страни. „ЕСО“ ЕАД също така ще се погрижи за разпространението на брошурите отпечатани в рамките на проекта като ги предостави на: • Подизпълнители • Клиенти • Браншови организации, в които членува ЕСО ЕАД - Българска браншова камара на енергетиците, Камара на строителите в България • Синдикалните организации – КНСБ и КТ Подкрепа. • ИА ГИТ. Разпространението на брошурите ще се извърши през месец 11 и 12 от изпълнението на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 246 969 BGN
Общ бюджет: 241 721 BGN
БФП: 193 377 BGN
Общо изплатени средства: 193 377 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 193 377 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 193 377 BGN
2015 0 BGN
193 377 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 164 370 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 164 370 BGN
2015 0 BGN
164 370 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 007 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 29 007 BGN
2015 0 BGN
29 007 BGN
Финансиране от бенефициента 49 394 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз