Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0195-C0001
Номер на проект: ESF-2302-07-13011
Наименование: Създаване на условия за безопасен труд във фирма ЕЛ гр. Русе
Бенефициент: „ЕЛ” ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 07.08.2012
Дата на приключване: 07.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: • Създаване на добри условия за безопасен труд във фирма ЕЛ ЕООД гр.Русе
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта Описание и обосновка: Дейността включва структуриране на управленския екип; Създаването на длъжностни характеристики и изпълнение на дейностите съгласно описаните длъжностни характеристики. Управлението на проекта е прилагането на знания, умения, инструменти и техники върху дейности, които се предвиждат, за да бъдат постигнати целите на проектната инициатива Управлението на проектната идея представлява сложна система от взаимни връзки и съдържа в себе си следните подкомпоненти: • Управление на интегритета в проекта • Управление на обхвата в проекта • Управление на времето в проекта • Управление на цената в проекта • Управление на качеството в проекта • Управление на човешките ресурси в проекта • Управление на комуникацията в проекта • Управление на риска в проекта • Управление на снабдяването в проекта Главна роля при реализиране на проекта играе- ръководителят Той ще осъществява връзката с Управляващия орган и с Междинното звено и други компетентни органи. Той ще наблюдава, контролира работата на екипа и ще подпомага взаимодействието му с външните институции, ангажирани с изпълнението на проекта. Счетоводителя (Икономист) - ще контролира планирането на финансите по проекта, воденето цялата счетоводна отчетност, ще контролира правилното съставяне и достоверността на първичните документи, ще следи за правилното разходване на средствата по разплащането на проекта. Извършва проверки на цялата счетоводна документация, представяна от структурата да извършва счетоводство по проекта. Ще предоставя ежемесечни финансови отчети за напредъка по проекта
Дейност 2 Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност във фирма ЕЛ ЕООД Обосновка Законодателство по здравословни и безопасни условия на труд се регламентира в над 110 закони, правилници, заповеди или други и нормативни актове. Освен това Съществуват Правилници за безопасност и здраве при работа, които са около 20 броя. Европейски Регламенти, който по силата на законодателството директно се инкорпорират в родното законодателство като: • Регламент (ЕО) № 1907/2006 на ЕП и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията • Регламент (ЕО) № 1272/2008 на ЕП и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 • Регламент (ЕО) № 1338/2008 от 16 декември 2008 година относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд • Регламент (ЕС) № 349/2011 от 11 април 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд по отношение на статистическите данни за трудовите злополуки Всичко това създава много сложна система, която точно, а не формално да се анализира и намери място във фирмрните дейности на фирма ЕЛ ЕООД Аналитичният документ ще изглежда с най-общо съдържание по следният начин: I ВЪВЕДЕНИЕ Структуриране на увода : 1.Законодателна рамка на България 2. Законодателна рамка на Европейският съюз и произтичащи от това последствия 3.Нормативни актове по безопасни условия на труд към момента във фирма „ЕЛ” ЕООД 4. Предприемани действия от фирма ЕЛ ЕООД в сферата на охраната на труда и създаване на условия по безопасен труд II ИЗЛОЖЕНИЕ И АНАЛИЗ 1. Изложението и анализа трябва да обхванат всички страни на процеса произтичащ във фирма „ЕЛ ” ЕООД съгласно българското законодателство Същност на травматизма и професионалните заболявания 1. Същност на травматизма 2. Трудови злополуки 3. Професионални заболявания 4. Регистриране и отчитане на трудовите злополуки Мероприятия за защита от трудови злополуки, Професионални заболявания и отравяния 1. Организационни мероприятия 2. Технически мероприятия 3. Промишлено-санитарни мероприятия 4. Лични мероприятия и средства Условия на работната среда 1. Професионални фактори 2. Фактори, свързани с организацията на труда и на работното място 3. Влияние на естетическите фактори върху условията и организацията на труда 4. Организация на работното място 5. Система “човек-машина” Микроклимат в работните помещения 1. Фактори на производствения микроклимат • Температура на въздуха и топлинни излъчвания • Влажност на въздуха • Скорост на движение на въздуха 2. Влияние на микроклимата върху терморегулацията на организма 3. Нормиране на микроклимата 4. Осигуряване на благоприятен микроклимат в работните помещения • Отопление и вентилация • Отдалечаване на топлоизточниците • Индивидуални средства за защита • Подходящ режим на отдих и труд Вредни вещества в работните помещения 1. Производствени отрови 2. Производствен прах 3. Защита от производствени отрови и прах Шум в работните помещения 1. Основни характеристики на шума 2. Действие на шума върху човека 3. Нормиране на шума 4. Защита от шум в работните помещения 5. Ултразвук и инфразвук Вибрации Осветление в работните помещения 1. Естествено осветление 2. Изкуствено осветление III ОБОСНОВКА ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА 1. Оценка на основните фактори на работната среда. Оценка на професионалния риск 2. Разположение и идентификация на опасностите - стратегия за безопасен труд: а) Идентификация на видовете опасности Вид опасности • При Работното оборудване • Електрооборудването • Физиологични, психологични и социални фактори • Експозиция на физични фактори. • Ергономични фактори • Експозиция на химични фактори • Конфигурация на работните помещения и работните места б) Брой изложени лица на рисков фактор 3. Предприемане на мерки и налични средства за индивидуална и колективна защита 4. Основни политики ,които дружеството трябва да следва при реализиране на създадените програмни стратегически документи IV ЗАКЮЧЕНИЕ Основни насоки за подобряване на ЗБУТ във фирмата „ЕЛ” ЕООД, произтичащи от създадените документи Задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Релеванрни законови и подзаконови акто в за анализа • Кодекс на труда • Закон за здравословни и безопасни условия на труд • Закон за интеграция на хората с увреждания • Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси • Закон за инспектиране на труда • Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества • Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи • Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците • Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите със защита от професионалните рискове и превенция на тези рискове • Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място • Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията • Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства • Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска • Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда • Наредба № 5 от 11 юни 2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения • Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея • Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа • Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането • Наредба № 22 от 8 май 2006 г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация • Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд • Наредба за безплатно работното и униформено облекло • Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск • Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести • Списък на професионалните болести • Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация от органите за инспектиране на труда
Дейност 3 Подобряване на безопасността на труд, чрез екипиране със специфично работно облекло. Съвременни лични предпазни защитни средства свързани със спецификата на дружеството. Закупуване на предпазни средства от общ характер. Обосновка за работно облекло Съгласно законовата рамка 1.Съгласно кодекса на труда 2. Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, работодателят е длъжен да осигури работно облекло, а съгласно 3. Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място За специализирането дружество ЕЛ ЕООД те са класифицирани във формуляр В4 по следният начин : • Работно облекло • Специализирани предпазни средства за работа в енергетиката • Други предпазни средства за работа във фирма ЕЛ ЕООД от общ характер Обосновка за лични предпазни средства Лични предпазни средства Според чл. 284, ал. 1 от КТ "работодателят е длъжен да предоставя безплатно специално работно облекло и лични предпазни средства на работниците и служителите, които работят със или при опасни или вредни за здравето или живота машини, съоръжения, течности, газове, стопени метали, нажежени предмети и други подобни." Изброяването в чл. 284, ал. 1 от КТ не е изчерпателно, а примерно. Преценката за необходимостта от и за вида на работното облекло и личните предпазни средства следва се извършва във всеки конкретен случай в зависимост от характера на изпълняваната работа. Право и задължение да извърши тази преценка има работодателят. Работодателят трябва да осигури финансови средства за закупуването или изработването на специалното работно облекло и личните предпазни средства и да ги предостави на работниците/служителите. Работата във фирма ЕЛ се счита за високо рискова и личните предпазни средства са от разнообразен характер, като например: • Щанги за премахване на статичното електричество • Заземителни средства предпазващи работниците от пускане на електроенергия • Мълнеоносни защити • Специализирани дрехи при работа с напрежение • Изолиращи материали и др. Трябва да се има в предвид,че определени предпазни средства засягат бригадата от електомонтажното звено.Тази бригада се разделя на 5 по-малки звена. Поради тази причина те игаят ролята на групови предпазни средства. Всички лични предпазни средства са изброени във формуляр В4
Дейност 4 Информация и публичност по проекта Обосновка Реализиране на дейност информация и публичност ще бъде разпределено между следните прояви: Направа на брошура по проекта; Направа на плаката по проекта на фирма Ел; Направата на сайт по проекта; Направа на информационна табела по проекта; Две Пресконференции и платени публикации в местните медии
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
КОРЕКТА РЕКЛАМА
УНИВЕРСАЛ КОМЕРС АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 93 983 BGN
Общ бюджет: 88 229 BGN
БФП: 88 229 BGN
Общо изплатени средства: 88 217 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 88 229 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 796 BGN
2013 37 627 BGN
2014 31 794 BGN
2015 0 BGN
88 217 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 74 995 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 977 BGN
2013 31 983 BGN
2014 27 025 BGN
2015 0 BGN
74 984 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 234 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 819 BGN
2013 5 644 BGN
2014 4 769 BGN
2015 0 BGN
13 232 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз