Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0073-C0001
Номер на проект: ESF-2302-06-11009
Наименование: Подобряване на условията на труд в EТ "Румен Гидиков"
Бенефициент: ЕТ "Румен Гидиков"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 09.08.2012
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Карлово
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект цели подобряване условията на труд в предприятието при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта. Описание на дейността: Управление и организация на дейностите за изпълнение на проекта относно: - вътрешен мониторинг/наблюдение на изпълнение на дейностите по проекта , финансово изпълнение; - процедури при избор на изпълнител за доставка/ предоставяне на услуги; - отчитане и изготвяне на доклади; - управление на процедурите съгласно изискванията при отчитане извършването на проектни дейности (анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на елементи от нея, модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, машини и съоръжения, технологични процеси, свързани с подобрване на условията на труд, закупуване на предпазни средства и специално работно облекло, разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд, обучения на служители за безопасна работа с нововъведено оборудване и технологии); - счетоводно отчитане на направените разходи. Обосновка на дейността: Дейностите по управление и организация са елемент от проекта осигуряващи успешно изпълнение на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема „Безопасен труд” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР).
Дейност 2: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на отделни елементи от нея. Описание на дейността. І. Общ анализ на организацията на трудовата дейност във фирмата и организация на дейността по структурни . 1. Общ анализ на организацията на трудовата дейност във фирмата. 1.1. Организационна структура. 1.2. Фирмена политика. 1.3. Производствени дейности и ресурси. 1.4. Трудови стандарти. 1.5. Организация на управлението. 1.6. Управление на персонала. 2. Анализ на организацията на трудовата дейност по структурни звена. ІІ. Анализ на съответствието между минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съгласно националното законодателство и действителното състояние във фирмата (преглед на документацията, наблюдение, интервюта) 1. Организационна структура за осигуряване на ЗБУТ. 2. Политика, цели и програми. Приложимо законодателство. 3. Технология на производството и работни процеси. 4. Обекти, сгради, помещения, територия на фирмата. 5. Транспорт, пътни маршрути и опасни зони. 6. Енергосъоръженост на процесите. 7. Експлоатация на съоръжения с повишена опасност. 8. Използвани суровини и материали в трудовата дейност. Опасни химични вещества. 9. Производствено оборудване и съответствието му със съществените изисквания за безопасност. 10. Работна среда – параметри и норми. 11. Анализ на организацията на труда - съответствието на работната среда, трудовия процес, използваната технология и работното оборудване по работни места с нормите и изискванията за ЗБУТ. 12. Анализ на професионалните рискове и условията на труд. Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите. 13. Ергономичност на работните места и процеси. 14. Трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда заболявания. Здравен статус на работещите по структурни звена. Обслужване от СТМ. 15. Физиологични и психофизиологични норми на работния процес. Специална закрила. 16. Състояние на социалното партньорство във фирмата. 17. Санитарно-битово състояние на работната среда. 18. Колективни мерки за защита, лични предпазни средства и специално предпазно облекло. 19. Подбор, обучение и квалификация в областта на БЗР. 20. Инструктаж и информираност на работещите за правилата за осигуряване на ЗБУТ . 21. Аварийна и пожарна безопасност. 22. Анализ на управлението на БЗР. 23. Състояние на фирмения контрол по БЗР. 24. Управление и мотивираност на персонала. 25. Анализ на системата за стимулиране и санкции за дейностите, свързани с БЗР. ІІІ. Проектиране на ефективна организация за безопасна и печеливша трудова дейност, в т.ч.: 1. Оптимизиране на организационната структура за осигуряване на ЗБУТ . 2. Актуализиране на фирмената политика и цели по ЗБУТ 3. Рационализиране на работните дейности по работни места. 4. Проектиране на съответствие на обектите, сградите, помещенията и територията на фирмата с изискванията за БЗР. 5. Транспорт, пътни маршрути и опасни зони. 6. Енергосъоръженост на процесите. 7. Експлоатация на съоръжения с повишена опасност. 8. Използвани суровини и материали в трудовата дейност. Опасни химични вещества. 9. Производствено оборудване и съответствието му със съществените изисквания за безопасност. 10. Идентифициране на неидентифицирани вредни фактори за здравето и безопасността на работещите. Актуализиране на оценените професионални рискове. Проектиране на допълнителни превантивни мерки за защита и промоция на здравето. 11. Ергономичност на работните места и процеси. 12. Системи за индивидуално и фирмено управление на стреса при работа. 13. Мерки за подобряване на социалното партньорство във фирмата. 14. Колективни мерки за защита, лични предпазни средства и специално предпазно облекло. 15. Подобряване на санитарно-битово състояние на работната среда. 16. Въвеждане на система за подбор, обучение и квалификация в областта на БЗР. 17. Повишаване на ефективността на инструктажите и на информираността на работещите за правилата за осигуряване на ЗБУТ . 18. Аварийна и пожарна безопасност при експлоатация на обектите. 19. Повишаване на ефективността на управлението на БЗР. 20. Проектиране на работеща система от стимули и санкции за дейностите, свързани с БЗР. Обосновка на дейността:Дейността е задължителна по настоящата процедура и съответства на общите и специфични цели заложени в проекта. Анализа представлява основа за обективна оценка и обосновка за оптимизиране на работните процеси и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност в предприятието. Анализът ще даде отговор какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието.
Дейност 3: Внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007. Описание на дейността. 1. Подготовка за разработване на системата 1.1 Анализ на съществуващото състояние Определяне на процесите и опасностите във фирмата, за които е необходимо писмено описване; анализ на съществуващото състояние. Анализиране на записите по условия на труд, преглед на документооборота за съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007. Извършване на необходимите актуализации. 1.2 Съставяне на план-програма и план-график за разработване на документите и внедряване на системата. 1.3 Обучение на специалистите от фирмата Обучение на ръководството и специалисти за структурата, функциите и задачите на системата по BS OHSAS 18001:2007. 2. Разработване на документацията на системата. Разработване на процедурите от системата 2.1 Разработване на основните процедури от състава на системата, съгласно изискванията на BS OHSAS 18001:2007. 2.2 Разработване на проекти, на работните процедури от състава на системата. 2.3 Съгласуване утвърждаван. на процедурите. Разработване на наръчник на системата. 2.4 Разработване на Наръчник на системата. 2.5 Съгласуване на Наръчника. 3. Внедряване на системата. Провеждане на цялостен предсертификационен одит на системата за оценка на внедряването й и определяне готовността за сертифициране, доклад от одита. 4.Сертифициране на система BS OHSAS 18001:2007 Обосновка на дейността: Стандартът предлага модел на система, която да позволи на фирмите да определят и управляват процесите по осигуряване на здравословни и безопасни условия труд, задавайки изисквания към основните елементи, от които следва да се изгражда една успешна СУЗБУТ. BS OHSAS 18001:2007 е съвместим с ISO 9001 (Система за управление на качеството) и ISO 14001 (Система за управление на околната среда) и също като тях следва цикъла “планиране – изпълнение – проверка – действие” (PDCA), с акцент към постоянните подобрения.
Дейност 4: Текущ ремонт на помещение „Шивашки цех”. Описание на дейността. Видовете и количествата СМР, предвидени за изпълнение са съгласно приложена количествена сметка към приложение Б3 № Вид строително-монтажни работи Ед. мярка Кол-во Ед. цена Обща стойност 1 Саморазливна циментова подова замаска Кв.м. 244 14 3416,00 2 Гипсова шпакловка и боядисване Кв.м. 300 9,50 2850,00 3 Доставка и монтаж на електроматериали за изграждане на осветителна инсталация Бр. 1 7328,00 7328,00 4 Доставка на отоплителни алуминиеви радиатори Бр. 150 16,80 2520,00
Дейност5: Информиране и публичност. Описание на дейността. Проектът предвижда дейности за информиране на широката общественост за финансовото подпомагане в рамките на оперативната програма „Развитие на човещките ресурси”, съфинансирана /финансирана от ЕСФ отговарящи на следните изисквания: 1 .Инсталиране на постоянна обяснителна табела. 2. В хода на изпълнение на програмата бенефициентът поставя информационно табло на мястото, където се извършват дейностите по операцията, в съответствие с указанията залегнали в ръководството за изпълнение на проекти по съответната процедура. 3. Когато определена операция се ползва от финансиране по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” бенефициентът се задължава да информира участниците в операцията за финансирането от програмата и от Европеиския социален фонд на Европейския съюз. 4. Всеки документ, включително всяко уверение за участие или друг сертификат,свързани с операция от този тип включва позоваване, сочещо, че оперативната програма е съфинансирана от ЕСФ на ЕС. 5. Организиране на информационна презконференция за стартиране и финализиране на проекта. Обосновка на дейността: Дейностите по информиране и публичност отразяват политиката в рамките на общноста и в частност задачите и целите на ЕСФ за изпълнение целите на Европейската стратегия по заетостта и спомага за икономическото и социално сближаване на ЕС като подкрепя страните членки за развитие на човешките ресурси и постигане на пълна трудова заетост,насърчаване на образованието и обучението ,подобряване на конкурентноспособността на професионалната мобилност на заетите лица.
Дейност 6 Одит на изпълнението на проекта. Одиторският ангажимент включва проверка на междинни и окончателни финансови отчети по проекти за съответствие с всички изисквания на Договарящия орган, съгласуване на счетоводната система, която ще се прилага при изпълнението на проекта, уточняване на всички реквизити на първичните счетоводни документи.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 065 BGN
Общ бюджет: 86 040 BGN
БФП: 86 040 BGN
Общо изплатени средства: 86 040 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 86 040 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 613 BGN
2013 0 BGN
2014 68 427 BGN
2015 0 BGN
86 040 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 134 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 971 BGN
2013 0 BGN
2014 58 163 BGN
2015 0 BGN
73 134 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 906 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 642 BGN
2013 0 BGN
2014 10 264 BGN
2015 0 BGN
12 906 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз