Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0061-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/067-01
Наименование: Подпорна стена, укрепваща речното корито и улица от о.т. 233 до о.т. 223, село Грохотно, община Девин
Бенефициент: Община Девин
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 14.08.2012
Дата на приключване: 14.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Девин
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението в Община Девин, чрез изграждане на подпорна стена укрепваща речното корито и улица от о.т.233 до о.т.223, с.Грохотно, община Девин.
Дейности: Дейност 1 Управление и изпълнение на проекта
Дейност 2 Избор на фирма и подготовка на тръжна документация
Дейност 3 (дейността се извършва 1,2,3,22,23 и 24 м.) Осигуряване на информация и публичност на проекта
Дейност 4 Избор на фирма – изпълнител на СМР по изграждане на подпорна стена укрепваща речното корито и улица от о.т.233 до о.т.223, с.Грохотно, община Девин
Дейност 5 Избор на фирма за упражняване на строителен и авторски надзор надзор върху изпълнение на СМР по изграждане на подпорна стена укрепваща речното корито и улица от о.т.233 до о.т.223, с.Грохотно, община Девин
Дейност 6 (дейността се извършва 13,14,20 и 21 м.) Строително-монтажни работи
Дейност 7 (дейността се извършва 13,14,20,21 и 22 м.) Извършване на строителен надзор
Дейност 8 Отчетност пред УО
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 820 432 BGN
Общ бюджет: 850 032 BGN
БФП: 641 674 BGN
Общо изплатени средства: 609 590 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 641 674 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 605 359 BGN
2015 4 231 BGN
609 590 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 545 423 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 541 637 BGN
2015 3 786 BGN
545 423 BGN
В т.ч. Национално финансиране 96 251 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 63 722 BGN
2015 445 BGN
64 167 BGN
Финансиране от бенефициента 244 994 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 2 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 3 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз