Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0139-C0001
Номер на проект: ESF-2302-07-13012
Наименование: Инициативи с грижа за работника (ИГРА)
Бенефициент: ИВИ ЕМ ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 09.08.2012
Дата на приключване: 01.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд в ИВИ ЕМ ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проектната дейност Дейността включва задачи, свързани с оперативното планиране и ръководенето на оперативки, организиране на изпълнението, оформяне на счетоводната документация, организиране и провеждане избора на външни изпълнители и доставчици, осъществяване на междинен и краен контрол на изпълнението на дейностите, изготвяне на междинни и краен отчети и др. Тази дейност произтича от необходимостта да се осигури координация и организация в изпълнението на дейностите по проекта, както и да се администрират отделните процеси.
Дейност 2. Осигуряване публичност по проекта Дейността включва организиране и провеждане на информационни събития (пресконференции), публикуване на платени интервюта, изготвяне на информационни табели и изготвяне и разпространение на информационни материали (брошури и плакати). Освен това ще бъдат отпечатани и предоставени сертификати за успешно завършилите обучението по дейност 7. Информационната кампания ще даде възможност да се популяризират резултатите от проекта сред заинтересованите страни (университет, болници, общинска и областна администрация, фирми от шивашкия бранш).
Дейност 3. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в ИВИЕМ Изпълнението на дейността включва няколко етапа: изследване на настоящото състояние на фирмата и организацията на работния процес; анализ на силните и слабите страни в организацията на трудовия процес; проектиране на усъвършенствана организация на работния процес. Основен елемент от новата организация ще бъде въвеждането на длъжност „Мениджър Човешки Ресурси”. Изпълнението на дейността ще бъде поверено на двама експерти, които в екип ще направят емпиричното изследване, анализа и изготвянето на проект. Дейността е от ключово значение, тъй като ще създаде планова основа за осъществяването на проекта, отговаряйки на нуждите на целевата група от по-добри условия на труд.
Дейност 4. Реконструкция и обезопасяване на тавана и вентилационната инсталация в производственото помещение В момента таванът е на 6 метра от пода на производственото помещение и материалът не съответства в пълна степен на европейските изисквания за противопожарна безопасност (получено е устно предписание от ППС за реконструкция на тавана). Голямата височина намалява и ефективността на вентилационната инсталация и е предпоставка за поява на заболявания от въздействие на прахове и алергии. Освен това през студените зимни месеци става невъзможно помещението да бъде отоплявано според изискванията, тъй като топлината се вдига и остава високо горе. В отговор на нуждата на персонала от безопасни условия на труд, тази дейност предвижда смъкване на 750 м2 таванска конструкция с 2,5 м., като в реконструкцията се използват материали, отговарящи на изискванията за ПП безопасност (окачен растерен таван тип Армстронг). Паралелно с това ще се извърши модернизация и реконструкция на вентилацион-ната инсталация, която вече е амортизирана. Освен замяна на детайли, предвижда се и удължаване на въздуховодите с около 120 м. Особено предизвикателство при изпълнението на тази дейност представлява необходимостта от паралелно протичане на ремонтните дейности с производствените операции. Това значително ще удължи срока за изпълнение, но ще осигури непрекъснатост на производствения процес.
Дейност 5. Закупуване на предпазни средства и приспособления за потенциално опасни машини и дейности Поради естеството на машините, с които се работи, най-тревожна е ситуацията в кроялния участък. Въз основа на извършената оценка на риска на работните места се предвижда закупуване на метални ръкавици, ел. безжични ножици и ергономични постелки за пода. Металните ръкавици снижават риска от порезни рани по горните крайници при работа с режещи машини (банциг и гатер). А ергономичните подови постелки, освен предпазване от някои здравословни проблеми (болести на ставите, разширени вени и др.) изключват риска от подхлъзване и създават стабилност и сигурност. Ето защо се предвижда закупуване на ергономична постелка като лично предпазно средство и за всяко работно място в гладачния участък. Оценката на риска показва, че и за част от машините в шевния участък са нужни предпазни средства и приспособления (фунии). Обезопасяването им ще снижи риска от прободни наранявания на горните крайници. Освен това чрез приспособленията се избягва честото свиване на пръстите при шиене – основна причина за възникване на тунелна невропатия (синдром на канала на китката, който може да доведе и до атрофия на ръката). Не е необходимо да се закупува пълен комплект предпазни средства за всяка машина, тъй като те се поставят в зависимост от конкретната операция. Това позволява един комплект да обслужва повече от една машина. Що се отнася до риска от заболявания при шивачките (мускулно-скелетни увреждания на врата, раменете или гърба и сърдечно-съдови заболявания), той основно произтича от необходимостта да се работи постоянно седнал. В ролята на предпазни средства в този случай се явяват специализираните регулируеми столове за шивашко производство. А като предпазни средства против увреждане на зрението се предвижда закупуване на осветителни тела за машините. Допълнителен аргумент за съответствието на дейността с целите на проекта е възможността, която част от горепосочените приспособления дават за повишаване на производителността.
Дейност 6. Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технология на работа Във връзка с предстоящо закупуване на нова машина за изработване на илик „око”, както и на предпазните средства и приспособления по Дейност 5, в шевния участък ще бъде въведена нова технология на работа. Това налага необходимостта от замяна на съществуващите стандарти за безопасни условия на труд с други, съобразени с променените обстоятелства. За целта ще бъдат изследвани познатите теории и подходи и на тази база ще бъдат създадени нови стандарти за безопасни условия на труд. Те ще важат за 66 работни места и 4 мениджърски позиции в шевния участък – всичките част от новата технология на работа.
Дейност 7. Обучение на персонала за безопасна работа с нововъведеното работно оборудване и технология В съответствие с първата подцел на дейността се предвижда да бъдат обучени четирима мениджъри начално равнище – носещите отговорност за управлението на безопасната работа с новото оборудване. За целта ще бъде изготвена учебна програма, включваща 50 учебни часа (25 часа теоретична и 25 часа практическа подготовка). Обучението ще се проведе в рамките на 10 работни дни – по 5 часа дневно. В съответствие с втората подцел на дейността се предвижда да бъдат обучени 66 работника, разделени в 11 групи по 6 човека (групирани според вида на операциите, които изпълняват и вида на машините, на които работят). За целта ще бъде изготвена учебна програма, включваща 60 учебни часа (30 часа теоретична и 30 часа практическа подготовка). Обучението ще се проведе в рамките на 10 работни дни (по 6 часа дневно) за всяка работна група и ще стартира непосредствено след края на обучението на мениджърите. Групите ще бъдат обучени последователно в рамките на 60 работни дни, като за целта паралелно (със застъпване) ще се обучават по две групи – едната стартираща с теорията, а другата продължаваща с практическото обучение в работна среда. И в двете учебни програми теоретичната част ще включва по четири модула: обосновка на нуждите от обучение, информация относно спецификата на новото работно оборудване, информация относно новата технология на работа и информация относно спецификите на петте хоризонтални принципи. Практическата част ще следва теоретичната и ще направи възможна трансформацията на придобитите знания в умения. През четирите месеца, предвидени в проекта за тази дейност, обучаемите ще бъдат постоянно наблюдавани и консултирани от обучителите на работните си места. В края на обучението успешно завършилите ще получат удостове-рение за придобитите умения и компетенции.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 121 456 BGN
Общ бюджет: 103 001 BGN
БФП: 103 001 BGN
Общо изплатени средства: 99 840 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 103 001 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 24 290 BGN
2013 68 566 BGN
2014 6 985 BGN
2015 0 BGN
99 840 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 87 551 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 647 BGN
2013 58 281 BGN
2014 5 937 BGN
2015 0 BGN
84 864 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 450 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 644 BGN
2013 10 285 BGN
2014 1 048 BGN
2015 0 BGN
14 976 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз