Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0289-C0001
Номер на проект: ESF-2302-03-14004
Наименование: Повишаване на безопасността и проектиране на организацията на трудовата дейност в БАРС АД гр.Шумен
Бенефициент: Барс АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 09.08.2012
Дата на приключване: 01.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на високо ниво на безопасност и качество на работа на служителите в „БАРС” АД, гарантиращо недопускане на злополуки и осигуряващо висока производителност и конкурентоспособност.
Дейности: 1.Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност във всички звена на БАРС АД Дейността включва: провеждане на изследване и анализ на фактическото състояние на организацията на трудовата дейност и управлението на здравето и безопасността при работа; проектиране, създаване и приемане/утвърждаване на стратегия и програма за управление и организация на трудовата дейност и управлението на здравето и безопасността при работа (ЗБР). Структурата на анализа на състоянието ще съдържа: Въведение – изводи за сегашното състояние на предприятието, организацията на работния процес и състоянието на управлението на здравето и безопасността при работа; Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организацията и управлението на трудовия процес, състоянието на разработените и утвърдените оценки на риска; Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от подобряване и проектиране на организацията на труда – стратегия, включваща обосновка и дейности по усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и управлението на ЗБР и приемане на Програма със задачи, отговорници, срокове, методи и средства за управление, отчитане на дейността и повишаване ефективността на трудовата дейност на служителите. Дейността е задължителен елемент съгласно Насоките за кандидатстване по програмата, но от своя страна е необходима за да се оцени настоящото състояние и изработи стратегия и програма за управление и организация на трудовата дейност, осигуряваща усъвършенстване на организацията на труда, идентифициране на съществуващите възможности за подобрение, повишаване на ефективността на оценката на риска на всички работни места
2.Закупуване на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло Към настоящия момент на всички служители в дружеството са раздадени ЛПС и специализирано работно облекло в съответствие с утвърдените списъци. Наличните ЛПС и специализирано облекло е с голямо разнообразие, но общото е, че то е с най-ниски характеристики на защита и предпазване на служителите при изпълнение на работните дейности. Това често води до преждевременно износване/амортизиране и съответно намаляване допълнително на защитните и предпазни функции на специализираното работно облекло и ЛСП – предпоставка за възникване на инциденти и злополуки или за увреждане на здравето при работа. За да се премахнат тези нежелани фактори предвиждаме по проекта да се закупи специализирано работно облекло и ЛПС с най-висока степен на защита, което ще намали до минимум причините за възникване на инциденти или злополуки, ще подобри условията на труд и ще повиши производителността на служителите. Ето и основните ползи, които ще допринесат планираните за закупване ЛПС и специализирано работно облекло: увеличаване периода за износване, по-трудно протриване, скъсване, по-малка вероятност за изгаряне на работника при контакт с асфалтова смес или др. загрята част от автомобил, съоръжение и др; Топло- и водозащитен полугащеризон от памук/полиестер – непромокаем, предпазва от преохлаждане на тялото и по-голяма светлоотразителна площ; Топло- и водозащитна шуба от памук/полиестер с тефлоново покритие с топлозащитна подплата и с качулка – непромокаема, предпазва от преохлаждане на тялото и по-голяма светлоотразителна площ; Обувки с естествена телешка кожа, антиалергична и абсорбираща потта подплата, абсорбираща стелка, термоустойчиво безграйферно ходило, топлозащитни до 300ºС, с език, предпазващ от попадане на гореща асфалтова смес в обувката; Костюм за заварчик - 100% памук с комбинация от естествена кожа- по-удобен за работа на височина или наведен /отпада ползване на престилка за заварчик/; Шлем за заварчик с автоматично затъмняващ се филтър, с прозрачна слюда, изработен от олекотен устойчив полиамид- по- сигурна защита на очите /няма рязка промяна на затъмнено и светлина/, освободена е едната ръка, с която се държи щита; Предпазни ръкавици - Телешка кожа, двуслойни, топлоустойчиви до 350ºС - увеличаване периода за износване, по-сигурна защита от изгаряне; Устройство за безжична комуникация, електронно регулиране на външния шум, обхват 1000м – по- сигурна защита на слуха, работещия е приближен до работа в естествена среда, възможност за комуникация на техническия ръководител от разстояние, позволяващо му наблюдение на няколко работника и координация на действията Предпазни очила от поликарбонат, недраскаеми, незапотяеми, с регулируеми рамки, UV защита – по – сигурна защита зрението на работещия, по- дълъг период на използнане / недраскаеми/, удобтво при работа /регулируеми рамки, незапотяеми; Водозащитна светлоотразителна шуба от PVC/полиестер – по дълъг период на ползване, яркия й цвят и наличието на светлоотразителни елементи позволяват открояване на работещия И др., описани в приложение А3.1 на бюджета. Закупуването на такива ЛПС и специализирано работно облекло ще осигури: увеличаване периода за износване, по-трудно протриване, скъсване, по-свободни движения при работа и намаляване на физиологичното и психично напрежение; по-сигурна защита от вредни влияния на микроклимата и факторите на работната среда; Дейността включва проучване - в съответствие с утвърдените списъци на ЛПС и на специализирано облекло – за такива, с най-висока степен на защита за съответната работна дейност, заявяване и доставяне от избрания с тръжна процедура доставчик.
3.Информиране и публичност Предвижда се в хода на изпълнение на програмата поставянето на информационно табло на входа на производствената и административна сграда в гр. Шумен, бул.”Ришки проход”№66, където ще се извършват дейностите по проекта. След приключване на дейностите по договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, на същото място ще бъде поставена постоянна разяснителна табела, отговаряща на изискванията за визуализация на дейностите и резултатите от проекта. За всички операции, финансирани по проекта, ще се извърши информиране на участниците в съответната операцията за финансирането й от програмата и от Европейския социален фонд на Европейския съюз. При започването и приключването на проекта ще бъдат организирани по едно информационно събитие – обява в местна медия, относно започването – съответно приключването на проекта. За осигуряване на информиране и публичност на проекта предвиждаме и изработването на информационни брошури. Така проведен дейността ще изпълни целите при минимални разходи на средства.
4.Организация и управление на проектното предложение Включва цялостното администриране на проекта в т.ч. подготовка и подаване документи за авансово плащане(ако такова се предвижда в проекта); - подготовка и подаване документи за междинно плащане(ако такова се предвижда в проекта); - подготовка и подаване документи за окончателно плащане
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ФОРМИ" ООД
СЕМА-М
„Бултекс 99” ЕООД
АЛЕКС И КО 04
ГАЛИРА КОРЕКТ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 133 106 BGN
Общ бюджет: 118 740 BGN
БФП: 118 740 BGN
Общо изплатени средства: 118 733 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 118 740 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 26 621 BGN
2013 0 BGN
2014 92 112 BGN
2015 0 BGN
118 733 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 100 929 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 628 BGN
2013 0 BGN
2014 78 295 BGN
2015 0 BGN
100 923 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 811 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 993 BGN
2013 0 BGN
2014 13 817 BGN
2015 0 BGN
17 810 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз