Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0308-C0001
Номер на проект: ESF-2302-03-13007
Наименование: Инвестиции за намаляване на риска от биологични зарази
Бенефициент: "АГРОПЛАСМЕНТ-92-В" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 09.08.2012
Дата на приключване: 09.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Повишаване на удовлетвореността на служителите и мотивацията им за безопасен и здравословен труд, като основен източник на удовлетворение от работата и възможност за съчетаване на работата и личния живот.
Дейности: 1.Организация на проектните дейности и популяризиране на проекта Изпълнението на проекта ще стартира със сформирането на административен екип за организация и изпълнение. Екипът ще се състои от ръководител, счетоводител и координатор на дейностите. По време на първата среща на екипа ще бъдат изготвени необходимите договори за всеки един от членовете му в съответствие с българското законодателство. Така сформираният екип ще бъде отговорен за цялостното управление и реализиране на проекта съобразно предварително планираните дейности и времеви график. В рамките на проекта, членовете на екипа ще съдействат и за изпълнението на предвидените мерки за публичност и прозрачност, както следва: 1. Изготвяне и разпространение на 200 бр. брошури; 2. Организиране и провеждане на две пресконференции; 3. Поставяне на информационна табела. Тези материали ще бъдат изготвени от външен изпълните, избран чрез тръжна процедура по ПМС 55.
2.Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Реализацията на дейността ще стартира с организирането и провеждането на избор на външна организация, която да изготви анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Изборът ще бъде осъществен при спазване на ПМС 55 и ръководството за изпълнение на проекти по програмата. За целта се предвижда събирането и оценката на три съпоставими оферти, като с класирания на първо място участник оценен по предварително обявена методология ще бъде сключен договор за услуга. Избраният изпълнител ще следва да предостави като краен резултат анализа на състоянието съдържащ най-малко: I. Въведение – описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в съответното предприятие; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност; IV. Заключение.
3.Закупуване на специално работно облекло и лични предпазни средства Дейността ще бъде възложена на изпълнител по договор за доставка, като за целта ще бъдат събрани и оценени три съпоставими оферти. Офертите следа да бъдат представени от потенциални доставчици след изпращане на писмена покана. Доставката на работно облекло и лични предпазни средства следва да съответства на описаното в приложение А3.1 на бюджета на проекта. Необходимостта от закупуване на ново работно облекло и лични предпазни средства съобразно описаното се обуславя от потребността от цялостна подмяна на същите в следствие на износване от обичайна употреба.
4."Внедряване и сертифициране на система за управление съгласно стандарт BS OHSAS 18001 Изпълнението на дейността ще стартира с организиране и провеждане на процедура за избор на изпълнители за предоставяне на услуги по внедряване и сертифициране. За целта ще бъдат събрани и оценени не по-малко от три съпоставими оферти съдържащи техническо и финансово предложение, като на участниците предложили икономически най-изгодната оферта ще бъде възложен и съответния договор за услуга за разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване. Избраният изпълнител ще следва да предостави като минимум следните услуги: - Оценка на мястото на клиента и специфичните условия; - Определяне изискванията за безопасност при работа с новозакупеното оборудване; - Разработване на стандарти за работа, отговарящи на изискванията на оборудването и приложими за спецификата на клиента; - Преглед на състоянието и разбирането на клиента по отношение изискванията на стандарта за безопасност; - Осигуряване на основа на достатъчно разбиране на системата от страна на клиента; - Внедряване на стандарта.
5.Проектно управление, контрол и отчитане. Екипът по проекта ще бъде отговорен за ежедневното администриране на всички аспекти на проекта, за изготвянето и представянето пред ДО на необходимата отчетна документация, потвърждаваща коректното реализиране на проектните дейности съгласно предвиденото в договора за безвъзмездна помощ.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 123 305 BGN
Общ бюджет: 108 844 BGN
БФП: 87 075 BGN
Общо изплатени средства: 87 075 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 87 075 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 87 075 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
87 075 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 74 014 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 74 014 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
74 014 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 061 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 061 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 061 BGN
Финансиране от бенефициента 24 661 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Изготвен анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност.
Индикатор 3 Осигурени предпазни средства и работно облекло за 137 служители на фирмата, съобразно утвърдения списък на работните места и видовете работи, при които се използват ЛПС
Индикатор 4 Разработени и придобити стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въведеното ново оборудване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз