Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0188-C0001
Номер на проект: ESF-2302-09-15003
Наименование: "Подобряване условията на труд и безопасност в краново стопанство на завод "Вулкан Цимент" - гр.Димитровград, чрез внедряване на стандарт за работа на височина"
Бенефициент: "ВУЛКАН ЦИМЕНТ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 09.08.2012
Дата на приключване: 01.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Димитровград
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд и управленските процеси за осигуряване на безопасност в краново стопанство на завод „Вулкан Цимент” АД, гр. Димитровград.
Дейности: 1.Организация и управление на проекта Провежда се в завода, включва разработване и приложение на процедури за управление от екип - ръководител, координатор, счетоводител, технически сътрудник. Сключват се договори с експерти (по анализ и адаптиране на стандарт) и обучители; делегират се права и задължения; утвърждават се графици; представят се формуляри и правила за проектния документооборот; провеждат се месечни работни срещи; регулярни и финални отчети.
2.Анализ на състоянието и проектиране усъвършенстването на организацията на трудовата дейност Екип от 2 вътрешни експерти от завода и 1 външен за обективно блансиране на изводи, провежда процесен анализ на състоянието и организацията на труда на заетите в краново стопанство. Извеждат се предпоставки и индикатори за усъвършенстване и оптимизиране използването на материалната база, ресурсите и документите, с цел минимизиране на риска. Проучвателната дейност и изготвените изводи и препоръки са база за проектните дейности. Анализът включва встъпителна част с описание на настоящото състояние на завода и организация на работния процес, идентифициране на силни и слаби страни, рискове, свързани с утвърдената структура, очертаване на възможности и тенденции за оптимизиране дейността чрез усъвършенстване на организационния процес
3.Работна среща за информиране и публичност на проектните дейности и цели Екипът на проекта, подпомаган от външна организация, провежда работна среща в конферентната зала на завода,с участието на 100 души от мениджърския и производствен персонал, представители на местна власт и институции, ангажирани с проблемите по БЗР. С мероприятието се осигурява прозрачност на корпоративната политика за оценка на човешките ресурси като главен капитал на предприятието, постига се популяризиране на задачите,въздействие върху целевата група и местната общност.
4.Адаптиране на международен Стандарт за работа на височина (РВ) на „Италчементи груп” към конкретните условия в завод „Вулкан Цимент” Липсата на трудови инциденти в завода вследствие работа на височина създава потребност от насочване вниманието към превантивна дейност по правилна експлоатация на техническото оборудване и съоръжения и участието на човешкия фактор. Съгл. българското законодателаство и стандарт ST 03 на «Италчементи Груп» се прилага конкретиката на дейностите и организационния опит в краново стопанство на „Вулкан цимент”. Екипът -2 външни и 2 вътрешни експерти-разработва цялостна процедура по подготовка, изпълнение, анализ на съответствието и мониторинг, отчитайки спецификата на организация, способ на производство,местоположение, разполагаеми ресурси, трудов потенциал, икономическа обстановка. Външните експерти провеждат и периодични визитации в завода за пряко наблюдение . Изискванията за внедряване на стандарта и прилежащия му документооборот се адаптират по технологични линии за производство на шлам и на цимент, като се оформя ред за приложение по длъжностни лица, работни площадки, съоръжения и оборудване
5. Подмяна и нивелиране на релсов път за преодоляване вибрационни влияния в крановите кабини; Съгласно ОР и план за минимизиране на риска, в крановете се идентифицира опасно въздействие на вибрации при работата на кранистите, което се свързва с риск от развитие на вибрационна болест от общи вибрации, костно-мускулни и неврологични заболявания.Дейността включва ремонт на 50 м. от износената релсова линия на Обединен склад, подмяна на износени релсови подложки и нивелация на релсите.
6.Изграждане на пасарелка за изпълнение на изискванията на стандарт EN 14122 Модернизацията за подобряване достъпа до крановете е основна стъпка към обезопасяване в крановото стопанство, условията на труд и намаляване риска от травматични увреждания при кранисти, работници в отдел „Поддръжка”, оперативния и ръководен персонал, с работни функции в Обединения склад. Опасността от падане от височина и подхлъзване при ремонтни работи по крана, оглед на моста и релсовия път се преодолява чрез монтиране на пасарелка по проходната пътека на Обединен склад и подмяна стационарните стълби съгл. стандарт EN14122 за стационарните средства за достъп до машините
7.Осигуряване на ЛПС и специално работно облекло съгласно европейски и вътрешно фирмени стандарти за работа на височина Подмяната на работното облекло със специално сигнално ще подобри видимостта през светлата и тъмната част на денонощието на хората, минимизират се предпоставките за ПТП на територията на завода. Студозащитното работно облекло допринася за повишаване комфорта при работа в зимни условия и повишава личната производителност на труда. На всеки работник от целевата група се осигуряват по 1 комплект лятно и зимно облекло, отговарящи на всички изисквания. „Вулкан Цимент” АД провежда периодично мониторинг на необходимостта от конкретни ЛПС, ползвайки специализиран софтуер за определяне на риска, на който е експониран всеки служител. На база на резултатите се определя периодичността на подмяна на ЛПС и точната им спесификация. В изпълнение общите регламенти на „Италчементи груп”, завода вече е осигурил част от изискуемите ЛПС за работа на височина (сбруя, блокаторно устройство, позициониращ колан,карабинери), но предстои подмяна на респиратори, каски, очила, маски, ръкавици ,стелки, отговарящи на по-високите изисквания за работа във вибрационна среда, шум и висока запрашеност на въздуха в крановото стопанство. Закупените работно облекло и ЛПС ще обезпечат лято и зима 2013 година.
8.Провеждане на комплексно модулно обучение по стандарт за РВ и процеси по управление на безопасността Дейността надгражда утвърдената добра практика за регулярно провеждане на обучения на заводския персонал. Обучителната работа се провежда в малки групи поради сменен режим на работа, предполага интерактивност за повишаване ефективността от комплексното обучение от 4 модула, съобразени с потребностите и качествените характеристики на целевата група. Курсът се провежда от наети специалисти, имащи отношение към работата на завода и внедряването на стандарта Модул1 (20уч.ч.,5 групи): ЛПС –за задължителни и допълнителни специфични изисквания към работещите с ЛПС при РВ. Представят се особеностите и техническите характеристики на всеки вид, правилна употреба, съвместимост и създаване на култура и лично отношение към използването им, практически тренинг; Модул 2 (35уч.ч., 5 групи):ISO14122 и правила за избягване падане по време на работа-запознаване минималните изисквания за безопасност на стационарните средства за достъп до крановете и площадките на различни нива, нормите за проектиране и модернизация на съоръженията; Модул3 (25 уч.ч., 5 групи):РВ във „Вулкан цимент” - обучение по нововъведена процедура и практическо приложение на стандарта от заетите в Обединен склад. Теоретичните часове запознават със стандарта и ролята на личното участие на работниците по реализацията на процедурата; работи се по Наръчник „стъпка по стъпка”.Практическите занятия в реална работна среда създават умения за безопасна работа с преносими стълби,скеле, платформи, както и контролни нагласи за еклоатационната им годност и съответствие на територията на завода; Модул4(18уч.ч.,1група):Управление на безопасността при РВ– практически модул „организационно моделиране”за ръководния персонал от целевата група за менажиране процесите и методите за мотивиране на персонална ангажираност по процедурата и отчитане личния принос за опазване здравето на работещите.
9.2-дневен семинар за отчитане внедряването на стандарт за РВ в завода по Оперативната стратегия за безопасност на „Италчементи” В Iви ден на изнесеното мероприятие участват ръководството на завода, партньори и субконтрактори (90 души) за презентиране нововъведената добра практика и въздействието й върху изпълнение на комуникационната стратегия на предприятието. През IIри ден участват представители на местни институции и медии за финално представяне на резултатите по проекта чрез отчетна презентация, снимков материал и продукти на проекта. Гостуващи са външните специалисти по адаптиране на стандарта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 152 161 BGN
Общ бюджет: 138 083 BGN
БФП: 110 466 BGN
Общо изплатени средства: 109 575 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 110 466 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 24 346 BGN
2013 46 164 BGN
2014 39 065 BGN
2015 0 BGN
109 575 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 93 896 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 694 BGN
2013 39 239 BGN
2014 33 206 BGN
2015 0 BGN
93 139 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 570 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 652 BGN
2013 6 925 BGN
2014 5 860 BGN
2015 0 BGN
16 436 BGN
Финансиране от бенефициента 30 432 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз