Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0063-C0001
Номер на проект: ESF-2302-05-05003
Наименование: "Създаване на здравословни работни места в "Боди - М. Травъл" ООД"
Бенефициент: "Боди - М. Травъл" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 09.08.2012
Дата на приключване: 30.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд в „Боди –М-Травъл” ООД
Дейности: Дейност 1 : Сформиране на екип.Написване и утвърждаване на План за действие, План за Комуникация и План за управление на риска Управленският процес, насочен към постигане на крайната цел на проекта, се реализира чрез два от най-разпространените в практиката подходи: Класически Управленски Подход и Жизнен цикъл за Управленски Подход , които дават яснота за прехода от един етап към друг: създаване на екип за управление, планиране на дейностите, организиране на ресурси за изпълнение на тези дейности, изготвяне на времеви график да реализация на пакетите от дейности, контрол по изпълнението им и корекции при необходимост, приключване на проекта и след проектен контрол: завършване на работите, апробиране на резултатите, получаване на крайния продукт, прегледи и оценка и архивиране на информацията за проекта
Дейност 2 : Изготвяне на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност
Дейност 3 : Закупуване на колективни и лични предпазни средства и специално работно облекло Съгласно Наредба №3 на МТСП и МЗ от 11.04.2001г. за опазване здравето на работещите е необходимо закупуване на лични предпазни средства при работа.Работещите в сектор”Ремонт на моторни превозни средства” са изложени на различни опасни вещества/ бои, лепила, разтворители, двигателни масла, дим от отработени газове и при заваряване/Има различни видове ЛПС, като маски, ръкавици, предпазни очила, престилки и обувки.Съгласно нормативната уредба, на шофьорите се полагат- блуза /лятна и зимна/ ;костюм/летен и зимен/;полушуба –яке/ студо и влагозащитна/; обувки/летни и зимни/, на монтьорите – обувки, костюм /комплект яке или куртка с панталон или гащиризон, очила, ръкавици, маски/; на администрацията–елек,подплатен, студозащитен и блуза/лятна и зимна/; на общите работници и пазачите – костюм /зимен и летен, обувки/ на чистачките- гумена престилка, елек/студозащитен/ ръкавици/
Дейност 4 : Закупуване на машини и съоръжения, водещи до създаване на здравословни работни места
Дейност 5 : Разработване на стандарти за безопасни условия на труд В сектора на автомобилния транспорт е важно да се обръща внимание на условията на труд, за да се гарантира наличие на квалифицирана и мотивирана работна ръка.Определени характеристики на сектора затрудняват повече практическото управление на риска в сравнение с други сектори.Рисковете могат да бъдат управлявани успешно, като се отчитат практическото функциониране на сектора, характеристиките на самата професия и начинът на работа на водачите.Те работят самостоятелно и далеч от седалището на предприятието, и често имат дългогодишен професионален опит.Това означава, че не е лесно да се поддържа контакт с тях, да се изслушва мнението им, и най-важното което е, че те не са предразположени към промяна.В тази връзка , за да се използва техния опит и да се постигне по – голяма възприемчивост е необходимо водачите да участват пряко във вземането на решения, като решенията трябва да бъдат разработени и от самите тях.Също така е необходимо да се осигури достатъчно време за обсъждане, планиране, изпробване и въвеждане на промените. Рисковите фактори на работната среда в транспорта са върху които ще се акцентира са :  Шум  Вибрации  Непрекъснато повтарящи се движения  Неудобни работни пози  Липса на специализирано работно облекло  Стрес от претоварване с работа  Стрес от недостиг на време  Носене на тежки товари  Тормоз или грубо отношение  Насилие или заплахи
Дейност 6: Визуализация;
Дейност 7 : Отчетност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 653 BGN
Общ бюджет: 84 186 BGN
БФП: 84 186 BGN
Общо изплатени средства: 84 186 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 84 186 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 131 BGN
2013 0 BGN
2014 67 055 BGN
2015 0 BGN
84 186 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 71 558 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 561 BGN
2013 0 BGN
2014 56 997 BGN
2015 0 BGN
71 558 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 628 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 570 BGN
2013 0 BGN
2014 10 058 BGN
2015 0 BGN
12 628 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз