Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0402-C0001
Номер на проект: ESF-2302-02-10007
Наименование: Обезопасяване на трудовия процес в складова База 1 чрез модернизиране на пожаро-известителна система и осигуряване на работни облекла и лични предпазни средства с по-висока степен на защита за 145 работещи в АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н ЕООД
Бенефициент: "АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 09.08.2012
Дата на приключване: 01.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е подобряване условията на труд на работещите в „АВС-Инженеринг-Н“ ЕООД в съответствие с изискванията на европейските и български нормативни документи за безопасност и здраве при работа чрез обезопасяване на производствения и трудов процес.
Дейности: Дейност 1: Обявяване и провеждане на тръжни процедури за определяне на изпълнители на дейности 2-5. Описание на дейността: Фирмата-кандидат ще възложи изпълнението на дейности 2-6 на външни изпълнители по правилата на договаряне, посочени в ПМС № 55 от 12 март 2007 година. Кандидатът планира да включи в екипа по изпълнение на проекта специалист по провеждането на тръжните процедури, който е служител на фирмата и има необходимите познания и опит по възлагане на обществени поръчки. Емилия Паскова ще отговаря за планиране, организиране и провеждане на процедурите за обществени поръчки; ще следи за изпълнение на договорите за обществените поръчки, сключени за дейностите по проекта; ще изготвя кореспонденцията с всички заинтересовани страни; ще подпомага членовете на екипа за управление в рамките на своите компетенции. Кандидатът ще използва следните процедури за избор на изпълнители за услуги и доставки: 1. „открит избор” и „договаряне с публикуване на пояснителен документ” (за Дейност 2); 2. чрез избор между 3 оферти (за Дейности 3-5), съгласно Общите правила за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по реда на ПМС 55/12. 03. 2007 година, като ще съгласува тръжната документация с АЗ чрез ДРСЗ. Обосновка на дейността: Дейността е обусловена от изискванията на настоящата схема и от правилата на договаряне, посочени в ПМС № 55 от 12 март 2007 г. Чрез нейното изпълнение се гарантира спазването на основните принципи за осигуряване на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация при определяне на изпълнители на дейностите по проекта.
Дейност 2: Извършване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на производствената и трудовата дейност в „АВС-Инженеринг-Н“ ЕООД. Дейността включва: Извършване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на производствената и трудовата дейност в „АВС-Инженеринг-Н“ ЕООД, включващ: I. Въведение – описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес (SWOT анализ), какви оценки на риска са разработени и внедрени в предприятието; III. Обосновка и насоки за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност, в т. ч. и насоки за нейното усъвършенстване, методи, средства и процедури за отчитане на дейността и за повишаване на трудовата ефективност на работниците и служителите в предприятието; IV. Заключение. Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от изискванията на настоящата схема за задължителност на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в предприятието. Освен това дейността е обусловена и от необходимостта от подобен стратегически ориентиран анализ, който да позволи на мениджърския екип обективно да анализира съществуващите проблеми в организацията на трудовия процес, да взема бързи, гъвкави и ефективни пазарно ориентирани решения, насочени към повишаване конкурентоспособността на фирмата в строителния бранш, което пък от своя страна ще доведе до намаляване на производствените разходи, повишаване броя на сключените договори, увеличаване на оборота и повишаване приходите на дружеството.
Дейност 3: Обезопасяване на трудовия процес в складова База 1 чрез модернизиране на пожаро-известителната система. Дейността включва: Проектиране, доставка, монтаж, програмиране и обучение на обслужващия персонал на пожаро-известителна система в складова База 1. Обосновка за дейността: Необходимостта от реализиране на дейността е обусловена от ЗЗБУТ, Наредба № Iз-2377/15. 09. 2011 г. за правилата и нормите на пожарна безопасност при експлоатация на обекти, Наредба № 3/09. 06. 2004 г. за устройството на ел. уредби и електропроводни линии, както и от препоръката на оценителите от службата по трудова медицина в утвърдената Програма за намаляване и ограничаване на риска за модернизиране на съществуващата пожаро-известителна система. Съществуващата в момента не съответства на типа и конструкцията на сградното помещение, не осигурява адекватна техническа защитеност на обекта и не гарантира безопасността на работещите в базата.
Дейност 4: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за нуждите на заетите в предприятието Дейността включва: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за нуждите на 145 заети в предприятието, които отговарят на основните изисквания на ЕN 420, снабдени с маркировка СЕ и Директива 89/686/ЕЕС, в т. ч.:  работно облекло, зимно, комплект – 145 комплекта;  работно облекло, лятно, комплект - 145 комплекта;  работни обувки с метално бомбе – 135 чифта.  работни ръкавици (1 автокранисти, 5 мотокаристи, 25 продавач-консултанти, 10 шофьори, 10 зидаро-кофражисти, 5 началници на склад, 45 общи работници) - 101 чифта;  работни ръкавици (5 арматуристи, 5 монтажници, 2 водопроводчици) - 12 чифта;  работни заваръчни ръкавици (10 заварчици) - 10 чифта;  работни ръкавици за изолаторджии (15 заварчици) - 15 чифта;  костюм защитен за изолаторджии, зимен – 15 комплекта;  костюм защитен за изолаторджии, летен – 15 комплекта;  костюм защитен за заварчици, зимен – 10 комплекта;  костюм защитен за заварчици, летен – 10 комплекта;  костюм защитен за бояджии, зимен – 10 комплекта;  костюм защитен за бояджии, летен – 10 комплекта;  защитни престилки за изолаторджии – 15 бр.;  защитни престилки за заварчици – 10 бр.;  каска строителна, защитна – 145 бр.;  колан предпазен/сбруя (за 5 монтажници и 10 заварчици) - 15 бр.  светлоотразителни жилетки – 145 бр.;  предпазни маски за заварчици – 3 бр.;  защитен шлем за заварчици – 4 бр.; - предпазни очила за заварчици – 3 бр.;  предпазни маски за изолаторджии – 5 бр.;  противогази за изолаторджии – 15 бр.;  предпазни очила за изолаторджии – 5 бр.;  защитни маски за бояджии, цели – 10 бр.;  защитни обувки за заварчици – 10 бр.;  защитни обувки за изолаторджии – 15 бр. Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от необходимостта от подмяна на наличните работни облекла, обувки и лични предпазни средства поради изтичащ срок на ползване съгласно Директива 89/686/ЕЕС, нормативните изисквания, както и поради амортизация на значителна част от ЛПС, работните облекла и обувки вследствие на продължително използване при лоши атмосферни и климатични условия на открито (дъжд, сняг, кал, горещина, студ, влага) и при работа с тежки и опасни производствени дейности – заваръчни дейности, изкопни дейности, поставяне на кофраж, ВиК дейности, строително-монтажни дейности, ремонт на машини и съоръжения, работа с масла и химикали и други строителни технологични операции.
Дейност 5: Осигуряване на публичност и прозрачност при изпълнение на проекта чрез информационно-рекламно осигуряване на планираните дейности и изготвяне на финален одит. Дейността включва: 1. Изработване и монтиране на 2 (два) броя информационно-рекламни табели съгласно изискванията на ОП РЧР и настоящата схема; 2. Отпечатване на 510 (петстотин и десет) броя самозалепващи се информационно-рекламни стикери за поставяне върху придобитите по проекта оборудване, съоръжения, ЛПС и работни облекла; 3. Публикуване на 2 информационни материали за проекта в местни/регионални издания. 4. Изготвяне на финален одит. Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от изискванията на ОП РЧР и настоящата схема за информираност и публичност при изпълнение на дейностите по проекта, както и от заложените бройки/комплекти/чифтове различно оборудване и съоръжения, предвидени в дейностите по проектното предложение.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 188 463 BGN
Общ бюджет: 186 303 BGN
БФП: 186 303 BGN
Общо изплатени средства: 186 270 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 186 303 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 37 693 BGN
2013 0 BGN
2014 148 578 BGN
2015 0 BGN
186 270 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 158 358 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 32 039 BGN
2013 0 BGN
2014 126 291 BGN
2015 0 BGN
158 330 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 945 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 654 BGN
2013 0 BGN
2014 22 287 BGN
2015 0 BGN
27 941 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз