Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0109-C0001
Номер на проект: ESF-2302-08-07003
Наименование: Подобряване условията на труд на работни места
Бенефициент: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ - 2003" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 09.08.2012
Дата на приключване: 24.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: - Подобряване условията на труд в МБАЛ „Св. Иван Рилски – 2003” ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. - Адаптиране на управленските процеси в МБАЛ „Св. Иван Рилски – 2003” ООД към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти. - Повишаване на производителността на заетите в МБАЛ „Св. Иван Рилски – 2003” ООД.
Дейности: 1.Анализ на състоянието и проектиране на организацията на дейността по осъществяване на болнична помощ. Ще се извършат следните поддейности: І. Въведение Описание на дейността: Описване на сегашното състояние на дружеството и организацията на работния процес. При установена необходимост ще се извърши оценка и измерване на всички фактори на работната среда. Обосновка на дейността: Идентифициране на работните места с повишен риск за здравето и безопасността на работещите по всички процеси с цел да бъдат подобрени условията на труд. ІІ. Изложение и анализ Описание на дейността: Описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в МБАЛ. В настоящият момент дружеството ни има актуален договор със служба по трудова медицина. Извършена е оценка на риска, съгласно изискванията на нормативната база. В болницата се спазват добрите медицински практики и медицински стандарти. Това, в допълнени към характера на дейността на дружеството – предоставяне на болнична помощ е доказателство за нивото на съзнание на персонала, неговата компетентност и квалификация. Това са силни страни на МБАЛ „Св. Иван Рилски – 2003” ООД като ръководството на фирмата демонстрира отговорността си към персонала и непрекъснато поддържа безопасни условия на труд и подходяща работна среда. Съществуващите правила в дружеството за спазване на законовите изисквания за здравословни и безопасни условия на труд е необходимо да бъдат надградени с ясно определяне на отговорностите, което ще се постигне със Система за управление на ЗБУТ, в съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007. Поради световната икономическа криза финансови затруднения се чувстват и в нашето дружество. Основна причина за затрудненията са забавените плащания на наши контрагенти. Оборотните средства се насочват основно за поддържане на основните процеси и няма възможност да се инвестира в подобряване на техническото ниво на безопасните условия на труд. Това е слаба страна в момента и дружеството ни е уязвимо относно инвестиции в спомагателно оборудване с цел подобряване на микрокли-мата и факторите на работната среда. По време на извършване на изложението и анализа на структурата на организационната дейност на трудовия процес се провежда избор на доставчици за продукти и услуги по идентифицираните нужди. Обосновка на дейността: Дейността е необходима за извършване на оценка на последователността, взаимодейст-вието и взаимовръзката между трудовите процеси, осигурената безопасност на работа по работните места и идентифициране на всички лични и колективни предпазни средства за защита с цел осигуряване на безопасни условия на труд. ІІІ. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност Описание на дейността: Описване как МБАЛ „Св. Иван Рилски – 2003” ООД прилага и как ще усъвършенства организа-цията на трудовата си дейност, какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите си. Обосновка на дейността: Цялостната модернизация на безопасността на работните процеси обхваща дейности за подобряване управлението на човешките ресурси. Постигането на високо ниво на безопасност при работа и на добри условия на труд води до повишена мотивация на медицинския и друг персонал, което от своя страна води до повишаване на тяхната ефективност и на качеството на осъщест-вяваната болнична помощ, както и до намаляване на трудовия травматизъм. Изпълнението на тази дейност включва и качествено обучение на работещите с модернизираното спомагателно оборудване за подобряване на условията на труд и личните предпазни средства. ІV. Заключение Описание на дейността: Обобщаване на постигнатите резултати от реализацията на извършените дейности и отчитане на индикатора за резултат – намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания чрез сравнителен анализ на данните от състоянието на здравословните и безопасни условия на труд преди въвеждане на мерките за подобряване на условията на труд и резултатите след внедряването им, и анализ на трудовите злополуки и професионални заболявания. Обосновка на дейността: Цялостният анализ показва резултатите от модернизацията на оборудването и личните предпазни средства, която е извършена с помощта на настоящата програма „Безопасен труд”.
2.Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло Описание на дейността: Представяне на утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършената оценка на риска на работните места. Извършване на избор на доставчик чрез избор между оферти (по реда на ПМС 55). Заявяване и закупуване на избраните съобразно Списъка на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло. Извършване на входящ контрол на получената стока – преглед на придружителните документи, като се търси пълно съответствие между заявеното и доставеното, наличие на документи за качество, документи за удостоверяване оценката на съответствието на ЛПС. Визуален преглед на определена извадка от доставените ЛПС и специално работно облекло. Входящият контрол ще се извърши на основание на изискванията на МБАЛ „Св. Иван Рилски – 2003” ООД, записани в договорите да доставка. Обосновка на дейността: МБАЛ „Св. Иван Рилски – 2003” ООД ще закупи и осигури нови и по-модерни лични предпазни средства за медицинския персонал (медицинско работно облекло - престилки, халати, лъчезащитни престилки и операционни дрехи; професионални работни обувки - санитарни обувки), с цел подмяна на амортизираните такива. Ръководството има за цел осигуряване на наличен минимум от записаните в Списъка на ЛПС за нуждите на медицинския персонал в дружеството.
3.Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технология, вкл. обучение на одитори Предвидената за разработване Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд (СУ ЗБУТ) ще бъде надградена над въведените в МБАЛ „Св. Иван Рилски – 2003” ООД добри медицински практики, медицински стандарти и действащото законодателство, което ще доведе до разширяване и увеличаване на въздействието на управлението. Описание на дейността: І. Диагностика на управлението за съответ-ствие с изискванията на BS OHSAS 18001: 2007 и действащата нормативна база - провеждане на предварителна среща с ръководителите на структурни единици от дружеството; - провеждане на одит за общо впечатление и извършване на анализ на настоящото състояние по отношение на удовлетворяване на изискванията на ЗБУТ; - провеждане на обучение на ръководството за запознаване със структурата и изискванията на BS OHSAS 18001:2007 и нормативните изисквания, процеса на разработване, внедряване, сертифициране, поддръжка и усъвършенстване на СУ ЗБУТ; - определяне на специалисти от дружеството за изграждане на Комитет по управление на труда (КУТ) за анализ и оценка на съществуващото състояние и разработване на СУ ЗБУТ; - анализ на документите и дейностите, осигуряващи ЗБУТ, разкриване на слабите места и определяне на необходимата документация, средства, персонал и обучение, произтичащи от изискванията на BS OHSAS 18001:2007. ІІ. Разработване и внедряване на СУ ЗБУТ - определяне на политиката по управление на ЗБУТ от ръководтвото на дружеството; - разработване на първи проекти на документите на СУ ЗБУТ /наръчник по ЗБУТ и оперативни процедури/ - преглед на документите и утвърждаване от ръководството; - организацията на поетапно пробно внедряване на документите от СУ ЗБУТ; - обучение на вътрешни одитори; - провеждане на проверки и частични одити на пробно внедрените наръчник по ЗБУТ и процедури, съгласуване и коригиране; - провеждане на обучение на ръководството и изпълнителския персонал за внедряване СУ ЗБУТ; ІІІ. Разработване и внедряване на СУ ЗБУТ: - създаване на организация за редовно внедряване на СУ ЗБУТ; - определяне и изпълнение на коригира-щите и превантивни действия по време на редовното внедряване на СУ ЗБУТ; - провеждане на вътрешен одит на цялата Система за управление на здравослов-ните и безопасни условия на труд; - провеждане на Преглед на ръководството; - отстраняване на несъответствията, констатирани от вътрешния одит и подготовка за сертифициране. ІV. Сертифициране на СУ ЗБУТ - провеждане на сертификационен одит, в докладът от който ще се отразят резултатите от степента на съответствие на внедрената система по ЗБУТ с изискванията на BS OHSAS 18001:2007. - отстраняване на несъответствия, констатирани по време на сертификацио-нен одит; Обосновка на дейността: Осигуряване на рамката за управление на отговорностите за подобряване на условията на труд, към персонала и към обществото като цяло. СУ ЗБУТ ще допринесе за постигане на по-висока ефективност при управление на човешките ресурси като идентифицира елементите от дейността на дружеството, които въздействат върху здравето и безопасността на труда от гледна точка на законодателната рамка. Чрез СУ ЗБУТ и обучени вътрешни одитори дружеството ще дефинира своите цели за подобрение и управленската програма за тяхното постигане, с регулярни прегледи от ръководството в интерес на непрекъснатото усъвършенстване. Това пряко кореспондира с подобряване условията на труд на работното място - като цел на настоящата процедура.
4.Информираност и публичност Описание на дейността: При изработването и/или отпечатването на материали по проекта, на заглавната страница се посочват схемата и източника, по който същите се финансират, и съответните за това символи. Дейността е описана по-подробно в т. 5.2.2 от настоящия формуляр. Всеки документ от предвидената за внедряване СУ ЗБУТ по настоящия проект, вкл. всяко уверение за сертификатцирането й, ще съдържа информация, че оперативната програма е съфинансирана от ЕСФ на ЕС. Обосновка на дейността: Информиране на широката общественост за финансовото подпомагане, което е отпуснато на МБАЛ „Св. Иван Рилски – 2003” ООД от ЕСФ за популяризиране на обстоятелството, че Европейският съюз съфинансира проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 87 870 BGN
Общ бюджет: 79 225 BGN
БФП: 79 225 BGN
Общо изплатени средства: 79 214 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 225 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 574 BGN
2013 0 BGN
2014 61 640 BGN
2015 0 BGN
79 214 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 341 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 938 BGN
2013 0 BGN
2014 52 394 BGN
2015 0 BGN
67 332 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 884 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 636 BGN
2013 0 BGN
2014 9 246 BGN
2015 0 BGN
11 882 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз