Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0290-C0001
Номер на проект: ESF-2302-03-14002
Наименование: "Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд и внедряване на система за тяхното ефективно и ефикасно управление"
Бенефициент: "Метарекс" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 07.08.2012
Дата на приключване: 07.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд в МЕТАРЕКС ООД при спазване нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа чрез оптимизиране, модернизация и подобряване управлението на трудовите процеси като фактор за създаване на работна среда, която ще даде възможност на работещите да играят пълноценна роля в трудовия живот и от своя страна ще повиши производителността и адаптивността им.
Дейности: 1. Провеждане на процедура за избор на експерт/организация за извършване на Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност в МЕТАРЕКС ООД Постигането на ефективност при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд изисква изграждане на собствена фирмена политика, съобразена и изградена с изискванията на законодателството, но и с ясна управленска структура с определени правомощия и отговорности, ясни цели за подобряване, с измерими резултати и по-структуриран подход за оценка на риска. Доброто познаване и спазване на законодателството, но и осъзнаване значимостта за цялостното развитие на трудовата дейност и предприятието, като цяло, ще осигури внедряването на цялостна система за добро управление на безопасността и здравето на работещите в МЕТАРЕКС ООД. Предвидената в проектното предложение дейност “Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност” включва комплекс от дейности, насочени към оценка на настоящото състояние на условията на труд, определяне на мерки, свързани с подобряването им, свеждане до минимум риска от увреждания на работното място и изграждане на цялостна Система за управление на здравето и безопасността при труд. Във връзка с изпълнението на проектните дейности по „Анализ на дейността и проектиране организацията на трудовата дейност” ще бъдат посетени всички работни площадки, предвидени като местоизпълнение на проекта, с цел проследяване реализацията на основните дейности и свързаното с тях осигуряване на ЗБУТ. Етап 1: 1. Анализ на текущото състояние на организацията във връзка с установените условия на здраве и безопасност на труда Ще бъде направен преглед и анализ на настоящото състояние на МЕТАРЕКС ООД във връзка със: - структурата на организацията на работния процес; - разработената към момента оценка на риска; - внедрените в МЕТАРЕКС ООД резултати от оценка на риска; - съответствие с националното законодателство; - предприети мерки за осигуряване на благоприятна работна среда и условия на труд; - извършени обучения във връзка с безопасни и здравословни условия на труд; - процедурите по определяне на критерий за закупуване на лични лични предпазни средства и специално работно облекло; входящ контрол и контрол на използване и съхранение; - обобщена информация за трудови злополуки и препоръки от контролни органи. Етап 2: 2. Определяне на методи и средства за подобряване и проектиране организацията на трудовата дейност в предприятието (където е необходимо). Въз основа на извършения анализ на текущото състояние: - ще бъдат определени насоки за подобряване и надграждане на установената организация на трудовия процес и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; - ще се планират следващите дейности по настоящото проектно предложение; - ще се осигури основа за разработване и внедряване на Система за управление на безопасни и здравословни условия на труд. Етап 3: Обобщаване на постигнатите резултати от реализацията на останалите дейности и отчитане резултатите чрез сравнителен анализ на данните от състоянието на здравословните и безопасни условия на труд преди въвеждане на мерките за подобряване условията на труд и резултатите след внедряването им.
2. Провеждане на процедура и доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло. Въз основа определяне на рисковете при различните извършвани работи, допълнителните рискове и политиката насочена към осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на работещите в предприятието, МЕТАРЕКС ООД предвижда: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло, които освен че ще удовлетворят изисквания на законодателството, ще осигуряват допълнителна защита от различните външни влияния в процеса на изпълнения на трудовите задълженията. Предвидените за закупуване лични предпазни средства и специално работно облекло ще заменят наличните такива, които с оглед периода на износване и качествата, са крайно недостатъчни за осигуряване здравето и безопасността на работещите. Към момента голяма част от разполагаемите лични предпазни средства и специално работно облекло са закупувани в края на 2009 г., не предлагат допълнителни и защити и създават рискове за здравето и безопасността на работещите. Защитни ръкавици – гумирани работни ръкавици, Комплект облекло - Ватиран полугащеризон и яке, промазан плат, Антифони - пластмасов предпазител за слуха,средна норма на заглушаване 23 dB, Работни обувки с устойчиво на пробождане ходило с метално бомбе и пластина, композитно бомбе, кевларена пластина Олекотени и по-еластични. За зимни условия. Както и работни обувки с по-добри параметри и за работа в летни условия. Защитни очила за резачите – предпазен щит от поликарбонат, който предразполага към възпрепятстване работата с две ръце и увеличава риска от трудови злополуки Други защитни очила - от поликарбонат, странична защита – отворен тип, удароустойчиви, незащитен визьор от изпотяване. С оглед същността на извършваните работи наличните лични предпазни средства и работно облекло се износват по-бързо не само заради материалите от които са изработени, но и поради нуждата да се използват непрекъснато. Предвидените за закупуване нови лични предпазни средства и специално работно облекло не само ще отговарят на минималните изисквания на нормативните документи, но и ще осигурят по-висока степен на комплексна защита – както от влиянието на работните процеси, така и от влиянието на средата, в която те се извършват. Предвид развитието на пазара и материалите, от които ще бъдат направени ще бъдат по-качествени и устойчиви на въздействие. След провеждане процедурата и избор на изпълнител във връзка с дейността, ще бъдат закупени: Защитни ръкавици - Износоустойчиви, срезоустойчиви ниво 5. Външни антифони с минимален вътрешен резонанс, с по-висока средна норма на заглушаване, двойна стена на мидата Летни и зимни обувки с устойчиво на пробождане ходило с композитно бомбе, кевларена пластина Олекотени и по-еластични Термично облекло със светлоотразителни ленти, ветроустойчиво, влагоустойчиво, улесняват идентификацията на работниците при затруднена видимост и допълнително ги осигуряват срещу неблагоприятни фактори на околната среда. Защитни очила, затворен тип панорамни, ударозащитни, неизпотяеми, с ластична лента за главата Противопрахова маска Диелектрични килимчета (допълнителни) Защитни шлемове – олекотени и осигуряващи защита за очите както във връзка с естеството на работата, така и във връзка с предпазване от влияние върху вниманието на работещия. Защитата на хората при осъществяване на трудовата им дейност е приоритетна грижа при управлението на човешките ресурси и с оглед дейността на МЕТАРЕКС ООД осигуряването на лични предпазни средства и специално работно облекло е особено важно. Използването на лични предпазни средства и специално работно облекло не може да премахне рисковете и опасностите, но позволява да се осигури превенция и/или да се отстрани възможността за тяхното неблагоприятно въздействие. Предвидените за закупуване лични предпазни средства и специално работно облекло ще: - Осигурят защита от рисковете, при които се прилагат; - Отговарят на условията на съответното работно облекло с по-високо качество и допълнителна защита - Бъдат съобразени с ергономичните изисквания и целите по здравословното състояние на работещите, които ги използват
3. Провеждане на процедура за избор на консултант за разработване и внедряване на Система за управление на безопасни и здравословни условия на труд в МЕТАРЕКС ООД съгласно стандарт OHSAS 18001.” Описание на дейността: Консултантските услуги по разработване, внедряване на Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно международен стандарт OHSAS 18001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания“, ще бъдат извършени след провеждане на процедура за избор на изпълнители по правилата на ПМС 55/12.03.2007 г. при стриктно съблюдаване на принципа за прозрачно, икономично и ефикасно разходване на средствата. Видът на процедурите ще бъде определен след потвърждаване на предложения в проектното предложение бюджет за разработване на стандарти за безопасни условия на труд в зависимост от финансовите параметри на дейността и нейната логическата свързаност и последователност спрямо останалите одобрени за изпълнение дейности. След провеждане на процедура по ПМС 55/12.03.2007 г. и сключване на договор с избрания изпълнител на дейността, консултантските услуги за разработване и внедряване на Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно международен стандарт OHSAS 18001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания“, ще включват следните основни дейности: Етап 1: Входящ одит и запознаване с процесите в Организацията Консултантът извършва първоначален одит за установяване на съответствието на действащата система с изискванията на стандарта. Целта на този анализ е консултантската организация да се запознае с дейността на МЕТАРЕКС ООД, да направи съпоставка с основните изисквания на стандарта, и в съответствие с направените констатации – да отправи съответни препоръки към организацията. Извършват се: анализ на законови, нормативни и регулаторни изисквания към Организацията по отношение на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд; цялостен преглед на документацията от Служба по трудова медицина; преглед на свързана вътрешна и външна документация; анализ на мониторинга и измерванията. Етап 2: Входящо обучение Консултантският екип провежда обучение на висшия ръководен състав, мениджъри от средно управленско ниво, ангажиран персонал; обучение на определените от Ръководството на МЕТАРЕКС представители по здраве и безопасност при работа. Целта е да се постигне опознаване на изискванията на стандарта по отношение на здравословни и безопасни условия на труд, осъзнаване на отговорности и ангажираност. При консултиране по стандарта, изискващо обучение на по-широк кръг от персонала, Консултантът планира и извършва съответното обучение, според нуждите на съответните групи. Етап 3: Анализ на рисковете и предприемане на мерки за контрол Консултантският екип, заедно с Комитета по условия на труд и определените от Ръководството представители по здраве и безопасност при работа, анализира оценката на риска, изготвена от Службата по трудова медицина, произтичащи от дейността на организацията, както и определените мерки за ограничаване на риска. Етап 4: Разработване и коригиране на документация на Системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд Консултантският екип, със съдействието на Комитета по условия на труд и определените от Ръководството представители по здраве и безопасност при работа, създава начална версия на документите на Системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд (наръчник, процедури, цели и програми по осигуряване на здравословни условия на труд, включително план за реагиране при извънредни ситуации, превантивни действия за предотвратяване допускането на трудови злополуки, първоначален и периодичен мониторинг и технологични измерения, контрол на операциите, програми и свързаните с тях процедури за непрекъснато подобряване на Системата за здравословни и безопасни условия на труд, планове за годишни обучения). Висшето ръководство дефинира политика по здраве и безопасност. Разработените документи на Системата за здравословни и безопасни условия на труд се обсъждат и коригират от ръководството на организацията, Комитета по условия на труд и представителите по здраве и безопасност при работа, съвместно с консултантския екип. Етап 5: Поетапно внедряване на разработената Системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд Консултантският екип оказва съдействие за практическото внедряване на документацията на Системата за здравословни и безопасни условия на труд на всички структурни нива и звена в производствените дейности на МЕТАРЕКС ООД. През периода на внедряване и наблюдение, Консултантският екип допълва и коригира Системата за здравословни и безопасни условия на труд, обсъжда/координира предложенията за промени, направени от служителите във фирмата. Тази дейност завършва с внедряване и утвърждаване на окончателната версия на Системата за здравословни и безопасни условия на труд на МЕТАРЕКС ООД. Етап 6: Обучение на персонала на МЕТАРЕКС ООД за работа с внедрената Системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд В периода на внедряване на Системата за здравословни и безопасни условия на труд, Консултантският екип и представителите на МЕТАРЕКС по безопасност и здраве обучават персонала по работа със системата и документацията, обсъждат и допълват предложенията за промени, направени от пряко ангажирания персонал в организацията. Етап 7: Вътрешен одит. Коригиращи и превантивни действия (ако е приложимо) Провеждане на вътрешен одит на внедрената система от екип с представители на Консултантската организация и представителите на ръководството по здраве и безопасност при работа на МЕТАРЕКС ООД. По време на одита се идентифицират необходими коригиращи и превантивни действия за отстраняване на несъответствията спрямо изискванията на стандарта и прилагане на области за подобрение, констатирани по време на одита. Етап 8: Преглед на ръководството Консултантският екип оказва съдействие на Ръководството на фирмата при провеждането на преглед на Системата за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на стандарта OHSAS 18001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания“. Разработването и внедряването на Система за управление на здравето и безопасността на труда съгласно стандарт OHSAS 18001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания“ ще осигури надграждане на създадената организация на трудовата дейност. Наличието на внедрена и работеща СУЗБ е ефективен и надежден инструмент за управление на ресурсите и има следните предимства:  Повишаване производителността и ефективността на труда чрез осигуряване на оптимална работна среда за персонала;  Подобрено управление на риска – чрез ясна идентификация на потенциалните опасности, минимизиране на възможностите за възникване на инциденти и осъществяване на контрол на рисковете за безопасността и здравето и предприемане на адекватни за оценените опасности контролни мерки;  Доказани бизнес пълномощията – чрез независима проверка спрямо признати стандарти;  Намаляване на трудовите инциденти и здравните проблеми на работниците и служителите и съответно техните отсъствия по здравословни причини;  Намаляват се разходите за ремонт на повредено оборудване, в резултат на аварийни ситуации, като се предприемат превантивни мерки за тяхното предотвратяване;  Повишаване мотивацията на работниците и служителите и ангажираността им към организацията;  Подобрява се репутацията на организацията за безопасен труд и се печели доверието на всички трети заинтересувани страни.
4. Сертифициране на въведената Система за управление на безопасни и здравословни условия на труд съгласно стандарт OHSAS 18001 ”Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания.” След достигане на готовност за сертификационен одит на Системата за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на стандарта OHSAS 18001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания“ в МЕТАРЕКС ООД и след провеждане на процедура по ПМС 55/12.03.2007 г. и сключване на договор с избрания изпълнител, дейността по сертификация, ще включва следните основни етапи: 1. Заявление за сертификация Дейността се състои в подготовка и подаване на заявление за сертификация към сертификационна организация - орган по сертификация, акредитирана съгласно ISO/IEC 17021 от българския национален орган по акредитация – Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”, от национален орган по акредитация на друга държава-членка на ЕС, от национален орган по акредитация – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство и Конфедерация Швейцария или от национален орган по акредитация на държава, кандидат за пълноправно членство в ЕС, които са страна по Споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация – EA MLA в област сертификация на системи за управление. Сертификационната организация определя подходящ одиторски екип и планира извършването на сертификациония одит. 2. Сертификационен одит Дейността се състои в провеждане и изготвяне на първоначална оценка, която включва два етапа: Одит Етап 1 - ще се проведе на място в Организацията, като включва следните дейности:  Обиколка на инфраструктурата на фирмата, работните площадки, за да се запознае одиторският екип с дейностите и процесите в МЕТАРЕКС ООД;  Обсъждане и потвърждаване на предложения от МЕТАРЕКС ООД обхват на сертификация и предмет на дейност.  Преглед на документираната Системата за здравословни и безопасни условия на труд, за да се провери дали цялата документация, която се изисква от стандарта и се отнася до организацията, е разработена, внедрена и контролирано документирана.  Потвърждение, че Системата за здравословни и безопасни условия на труд е ефективно внедрена и има категорични предпоставки за преминаването към Одит Етап 2 и определяне заедно с екипа на дружеството на дата за одит - етап 2.  Доклад от одитора за етап 1 с крайно становище за готовност за преминаване към етап 2, установени несъответствия (ако има такива), констатации и препоръки. При открити несъответствия се изготвя план за прилагане на адекватни коригиращи действия. Одит Етап 2 - ще се проведе на място в МЕТАРЕКС ООД и включва следните дейности:  Обсъждане на ефективното внедряване на коригиращи действия за несъответствията, повдигнати по време на Одит Етап 1 (ако има такива).  Оценка на степента на ефективно внедряване на Системата за здравословни и безопасни условия на труд и потвърждение, че тя съответства на изискванията на OHSAS 18001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания“ и предмета на дейност.  Преглед на изготвената документация от Службата по трудова медицина – одиторският екип оценява дали са обхванати всички рискове по дейности и въздействия и дали са адекватно оценени. Оценява се и съответствието спрямо нормативните изисквания. Извършва се и преглед на програмите за здравословни и безопасни условия на труд.  Преглед на основните процеси и дейности на фирмата – одиторският екип извършва преглед на степента на мониторинг и контрол на процесите спрямо осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.  Преглед на Програми, доклади и протоколи за Вътрешен одит и Преглед от Ръководството, за да се потвърди, че са съставени и проведени така, че да гарантират ефективността на внедрената Системата за здравословни и безопасни условия на труд.  Доклад от етап 2 и резюме от водещия одитор, относно несъответствията (ако има такива) и препоръките за подобряване.  Крайното решение на водещия одитор за препоръка към сертифициращата организация за издаване на сертификат ще бъде основано върху доказателствата, събрани по време на Одит Етап 1 и Етап 2.  След преглед на препоръките на водещия одитор и след приемането на предложените коригиращи действия спрямо евентуално повдигнатите несъответствия, сертифициращата организация следва да одобри сертификация спрямо OHSAS 18001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания“ и да издаде сертификат на МЕТАРЕКС ООД. Наличието на внедрена, работеща и сертифицирана Система за управление на здравето и безопасността на труда ще удостоверява, че:  здравословните и безопасни условия на труд се управляват като процес, така че ефективността на СУЗБТ да може да бъде измервана и подобрявана  ръководството е насочило ресурси и усилия към дейности с висок риск  е създаден механизъм за контрол над подизпълнители и доставчици за осигуряване на по-здравословни и по-безопасни условия на труд  е осигурен механизъм за самоконтрол по познаването и спазването на приложимите законови и други външни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд  се работи за намаляване броя и тежестта на професионалните заболявания и трудовите злополуки, дните с временна и трайна нетрудоспособност и свързаните с тях разходи и разходите, свързани със застраховки и санкции  се спазва съответствието с приложимите законови и други външни изисквания  е обявена пред бизнес-партньорите и се спазва ангажираността на организацията към здравето и безопасността на своите служители и външните хора  се работи с новаторски и напредничав начин на мислене  е налице по-добро управление на риска за здравето и безопасността.
1. Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност Постигането на ефективност при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд изисква изграждане на собствена фирмена политика, съобразена и изградена с изискванията на законодателството, но и с ясна управленска структура с определени правомощия и отговорности, ясни цели за подобряване, с измерими резултати и по-структуриран подход за оценка на риска. Доброто познаване и спазване на законодателството, но и осъзнаване значимостта за цялостното развитие на трудовата дейност и предприятието, като цяло, ще осигури внедряването на цялостна система за добро управление на безопасността и здравето на работещите в МЕТАРЕКС ООД. Предвидената в проектното предложение дейност “Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност” включва комплекс от дейности, насочени към оценка на настоящото състояние на условията на труд, определяне на мерки, свързани с подобряването им, свеждане до минимум риска от увреждания на работното място и изграждане на цялостна Система за управление на здравето и безопасността при труд. Във връзка с изпълнението на проектните дейности по „Анализ на дейността и проектиране организацията на трудовата дейност” ще бъдат посетени всички работни площадки, предвидени като местоизпълнение на проекта, с цел проследяване реализацията на основните дейности и свързаното с тях осигуряване на ЗБУТ.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 110 353 BGN
Общ бюджет: 105 893 BGN
БФП: 105 893 BGN
Общо изплатени средства: 105 892 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 105 893 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 000 BGN
2013 46 070 BGN
2014 37 822 BGN
2015 0 BGN
105 892 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 90 009 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 700 BGN
2013 39 159 BGN
2014 32 149 BGN
2015 0 BGN
90 008 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 884 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 300 BGN
2013 6 910 BGN
2014 5 673 BGN
2015 0 BGN
15 884 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз