Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0137-C0001
Номер на проект: ESF-2302-07-13008
Наименование: Осигуряване на безопасен труд и подобряване на условията на труд в "ДАР - 80" ООД
Бенефициент: "Дар-80" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 07.08.2012
Дата на приключване: 07.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: - Подобряване условията на труд в „ДАР – 80” ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа; - Адаптиране на управленските процеси в „ДАР – 80” ООД към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждане на съвременна система от трудови стандарти в предприятието.
Дейности: Дейност 1: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Обсъжданата тук Дейност 1 е задължителна за настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ и трябва непременно да бъде включена в проектното предложение. Задължително е и спазването на минималните изисквания към структурата на анализа на състоянието на трудовата дейност, а именно тази структура да съдържа поне: I. Въведение, в което кандидатът описва сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ, в която част се описват силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в съответното предприятие; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност. Тук се обосновава и описва надлежно как ще прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието, както и какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието. IV. Заключение. Ние считаме, че обсъжданата Дейност 1 е изключително важна за „ДАР-80”, тъй като резултатите от провеждането й могат да бъдат много полезни за цялостното подобряване на организацията на трудовата дейност в предприятието, а оттам и за сериозно повишаване на производителността на труда в него. Поради това в настоящото проектно предложение ще се прояви стремеж разработката по Дейност 1 да бъде максимално задълбочена, съответстваща на специфичните проблеми на кандидата и да помогне ефективно за тяхното решаване. Предвижда се особено силно да се развие част III от Дейност 1, в която се прави обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност. За ефективното реализиране на този стремеж, считаме за целесъобразно да се използва и опита от една от най-авангардните в световен мащаб системи за оптимизиране организацията на трудовата дейност като важен елемент на цялостната производствена дейност на предприятието, каквато се явява известната немска система REFA. В тази система са включени много научно обосновани и многократно доказали се на практика методи за оптимизиране на организацията на трудовата дейност, вкл. ясно диференцирани методи за нормиране на труда, за хронометриране на работните операции, за заснемане на времена за организация на работното място, както и за осигуряване изпълнението на възможно по-добри, по-здравословни и по-безопасни условия на труд. Поради това в рамките на Дейност 1 на настоящия проект се предвижда тези и други подобни методи да се адаптират към спецификата на основните направления на производствената и трудова дейност на отделните целеви групи и подгрупи в ДАР-80. Очакваме, че по този начин ще се постигнат ефективни усъвършенствания на организацията на трудовата дейност в ДАР-80. Това ще доведе и до силно повишаване на мотивацията и на стремежа на работещите в предприятието да се възползват от подобрената организация на трудовата им дейност и да повишат производителността на труда си.
Дейност 2. Модернизиране и/ или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване на условията на труд. Предвидено е тази дейност да включва: - закупуване на инверторна сплит система от 10 климатика и монтирането им в работните помещения на доизграждащата се нова производствено- административна и търговска сграда на ДАР-80 на ул. Русофили в гр.Русе с цел осигуряване на добри и здравословни условия на труд; - закупуване 24 LED- осветителни тела за съвременно енергоспестяващо светодиодно осветление и монтирането им в работните помещения на посочената по-горе сграда с цел с цел осигуряване на добри и здравословни условия на труд; Обосновката на целесъобразността от изграждането на съвременна климатична инсталация почива на факта, че в момента ДАР-80 извършва последните довършителни работи при изграждането на новата си производствено-административна и търговска сграда на фирмения си парцел на ул. Русофили № 15 в гр.Русе. За да могат да се създадат достатъчно добри и здравословни условия на труд на служителите на ДАР-80 в тази сграда е целесъобразно да се изгради макар и не скъпа, но съвременна климатична система, съставена в случая от 10 климатика тип 14000 BTU, представляващи инверторни сплит системи и имащи функции, свързани както с охлаждане, така и с отопление. На тази основа в отделните помещения ще може да се осигурява подходящ за извършване на работните процеси микроклимат, а това е много важен елемент на процеса на осигуряване на добри и здравословни условия на труд. Очаква се и допълнителен положителен ефект върху условията на труд, тъй като чрез експлоатацията на новата климатична система ще се намалят вредните емисии, излизащи от производствените помещения, понеже въздухът в тях ще бъде пречистван чрез филтриране. Такива вредни емисии могат да се появяват, тъй като в производствените помещения се предвижда да се извършват операции по заваряване, рязане, нанасяне на покрития и други подобни, от които могат да се отделят повече или по-малко вредни емисии. Със закупуването на 24 светодиодни осветителни тела ще се осигури също значително подобряване на условията на труд и осигуряване на по-висока степен на безопасност при упражняване на този труд. Причината за това е, че чрез използавне на подобно най-съвременно осветление не само ще се намали чувствително използването на електроенергия, но и ще се намали отделянето на въглероден двуокис в работните помещения в сравнение с конвенционалните системи за осветление. Освен това светодиодното осветление, осигуряващо приятен и достатъчен светлинен поток от 2200 лумена, е значително по-комфортно, по-щадящо очите на работещите в помещенията служители и по-предпочитано от тях в сравнение с конвенционалното, а това също е важен елемент от процеса на създаването на по-добри условия на труд. Поради това считаме, че чрез закупуването на посочените активи ще доведе до значителен мултипликационен ефект по отношение на: - осигуряване на по-добри, по-безопасни и по-здравословни условия на труд; - подобряване на организацията на трудовия процес; - подобряване на технологичните процеси на производство на продукти и предлагане на услуги; - подобряване на професионалния и здравния статус на работната сила; - подобряване на производителността на труда на работещите в ДАР-80.
Дейност 3: Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии ДАР-80 е организация, която демонстрира силна и постоянна ангажираност по отношение на здравето и безопасността на своя персонал. Поради това предприятието се стреми да провежда активна политика по управление и минимизиране на рисковете за трудовото здраве на своите служители вообще и особено в процеса на въвеждане на новото работно оборудване и модернизираните на тази основа технологии за заваряване и рязане на детайли и изделия като част от общата организация на трудовата дейност на кандидата. Дейност 3 ще включва две основни поддейности: А. Разработване и внедряване на стандарта за безопасен труд BS OHSAS 18001. Б. Сертифициране по стандарт BS OHSAS 18001 Поддейност А ще се реализира на следните основни етапи: - Анализ на състоянието и определяне структурата на системата за управление на здравето и безопасността при работа; - Разработване на документите, свързани със системата - процедури, оперативни документи, наръчник и др.; - Внедряване - извършване на одити по елементите от системата при нейното внедряване; изменения в документите при установена необходимост по време на одитите; - Провеждане на обучение на вътрешни одитори; извършване на вътрешни одити. За изпълнение на Поддейност Б- Сертифициране по стандарт BS OHSAS 18001 ще бъде проведена процедура по сертифициране от сертификацираща организация. Самата сертифицираща организация ще бъде избрана на основа на проведена тръжна процедура съгласно изискванията на ПМС № 55. Обосновката на целесъобразността от включване на Дейност 3 в настоящия проект произтича от изключителната важност и необходимост от въвеждането на международния стандарт BS OHSAS 18001 за ДАР-80, тъй като: - въвеждането и сертифицирането по този стандарт отговаря на цялостната концепция и дух на схемата „Безопасен труд”; - на основа на този стандарт ДАР-80 ще може да прилага ефективно в своята практическа дейност всички важни елементи на стандарта, а именно политика и ангажимент, идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, оценка на съответствието; законови изисквания; цели и програми, организация и персонал, обучение, комуникация и консултации; документи и записи; оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки; коригиращи и превантивни действия, одит и преглед от ръководството. - ще може да се демонстрира ангажираността на ДАР-80 по отношение на осигуряването на безопасна работна среда и защита на служителите и други заинтересовани страни от злополуки и инциденти здравето и безопасността, както и ангажираността му да управлява ефективно и минимизира рисковете за трудовото здраве на своите служители и на тези, към които е насочена дейността му; - ДАР-80 ще може да участва по-ефективно и по-конкурентоспособно в конкурси и тръжни процедури за предлагане на продукцията и услугите си.
Дейност 4. Обучение на служителите на ДАР-80 за работа с нововъведеното работно оборудване и технологии Дейността ще включва: - теоретично и практико-приложно обучение по правилното използване и експлоатиране на нововъведеното работно оборудване и на модернизираните с негова помощ технологични процеси, свързани с подобряване на условията на труд; - същност и роля на хоризонталните принципи за подобряване на условията на труд и осигуряване на безопасността му; - специфика на отделните хоризонтални принципи на ЕС с оглед прилагането им в пряката дейност на ДАР-80. Продължителността на обучението ще бъде 45 учебни часа. Обучението ще завърши с тест. Участниците в обучението, преминали успешно теста, ще получат сертификат.
Дейност 5: Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло Дружеството е осигурило на съответните членове на персонала минимално изискуемите лични предпазни средства съгласно нормативната уредба и предписанията на Службата по трудова медицина. За да осигури по-висока безопасност на труди и да подобри цялостните условия на труд, а от там и производителността на труда на заетите ДАР-80 планира да закупи по-съвременни и значително по-ефективни лични предпазни средства и специално работно облекло при работа в неблагоприятна среда. По-долу ще опишем накратко и обосновем необходимостта от закупуване на усъвършенствани лични предпазни средства и специално работно облекло за работещите в ДАР-80. Закупуваните летен и зимен екипи са ушити от памучни, негорими материи, които предпазват от искри при работа с ъглошлайф и електрожен. Зимният екип е както студоустойчив, така и негорим. Това позволява да се работи по външни електроинсталации и по поставяна на улично светодиодно осветление дори и през по- студените зимни месеци. Закупуваните нови типове обувки са със специални, композитни подметки, като зимните съответно са и студоустойчиви. Композитната подметка предпазва от пробождане и нараняване от остри предмети и прави доста по-безопасни реалните условията, в които се трудят специалистите от ДРА-80, които ще използват тези обувки. Планираните за закупуване по проекта каски са вентилируеми, по-леки и удобни за практическо използване от работещите продължително с тях в сравнение с разполагаемите до момента каски.
Дейност 6: Информиране и публичност по проекта Ще се проведат предвидените в ръковоството за изпълнение на договори мерки за осигуряване на публичност и информиране за резултатите от реализацията на проекта.
Дейност 7 : Организация и управление на проекта Чрез настоящата дейност ще се гарантира: - коректното организиране и провеждане на тръжните процедури за избор на изпълнители на отделните дейности по проекта; - идентифициране и проследяване на разходите; - следене за документалната обоснованост на всяка счетоводна операция и осигуряване на законосъобразност и целесъобразност на изразходените средства.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 123 761 BGN
Общ бюджет: 108 142 BGN
БФП: 108 142 BGN
Общо изплатени средства: 108 140 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 108 142 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 24 752 BGN
2013 74 257 BGN
2014 9 131 BGN
2015 0 BGN
108 140 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 91 921 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 039 BGN
2013 63 118 BGN
2014 7 761 BGN
2015 0 BGN
91 919 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 221 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 713 BGN
2013 11 139 BGN
2014 1 370 BGN
2015 0 BGN
16 221 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз