Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0404-C0001
Номер на проект: ESF-2302-02-10004
Наименование: Подобряване условията на труд във фирма "Кан Учтетехспорт България" ООД, чрез извършване на анализ на състоянието, проектиране на организацията на трудовата дейност, внедряване на аспирационна система и осигуряване на ЛПС и специално работно облекло с по-добри качества
Бенефициент: "КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 07.08.2012
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Тунджа
Описание
Описание на проекта: Общата цел е насочена към подобряване условията на труд във фирма „Кан Учтехспорт България” ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. Операцията ще допринесе за адаптиране на управленските процеси в предприятието към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти. Предвидените дейности ще допринесат за повишаване на производителността на заетите. Постигането на общата цел ще повиши дългосрочно капацитета и възможностите на кандидата при изпълнението на проекти в областта на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Дейности: Дейност 1: Подготовка, обявяване и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител на дейности 2-5 Кандидатът ще възложи изпълнението на дейности 2 – 5 на външни изпълнители по правилата на договаряне, посочени в ПМС № 55 от 12 март 2007 г. Кандидатът планира да включи в екипа по изпълнение на проекта юрист и има необходимите познания и опит по възлагане на обществени поръчки. Ще бъдат използвани следните процедури за избор на изпълнители за услуги и доставки: 1. „открит избор” за Дейност 2, 2. „избор между три оферти” за Дейност 3; 3.„представяне на една оферта” (за Дейности 4,5 и 6), съгласно ПМС 55/12. 03. 2007 г., като ще съгласува тръжната документация с АЗ чрез ДРСЗ. Обосновка на дейността: Дейността е обусловена от изискванията на настоящата схема и от правилата на договаряне, посочени в ПМС № 55 от 12 март 2007 г. При избора на изпълнител от страна на бенефициента, „Кан Учтехспорт България” ООД ще се ръководи от следните критерии: наличие на опит и капацитет в кандидатстващия изпълнител, „икономически най — и годна оферта” и др. В провеждането на процедурата ще бъдат спазени всички изисквания към бенефициентите на безвъзмездна помощ по отношение на подготовката на документацията, сроковете, съгласуването с Междинното звено, подписването на договора с избрания изпълнител. Независимо от вида на процедура за определяне на изпълнител, при разходването на средствата, фирма „Кан Учтехспорт България” ООД ще осигури, съобрази и спази следните принципи: • публичност и прозрачност; • свободна и лоялна конкуренция; • равнопоставеност и недопускане на дискриминация;
Дейност 2: Изготвяне на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Отговорното бизнес поведение трябва да бъде стимулирано не само чрез строг контрол, а и чрез създаването на социално икономическа среда, която да мотивира и предразполага създаването и поддържането на качествени, здравословни и безопасни условия на труд. За създаването на тази среда е необходимо в следващите години натрупването на критична маса от хора, институции, практики и знания в сферата на условията на труд. В тази връзка изготвянето на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност във фирма ,,Кан учтехспорт България” ООД е изключително важно и необходимо за продължаване и надграждане на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасниусловия на труд. Съдържание на Анализа: I. Въведение – описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес (SWOT анализ), какви оценки на риска са разработени и внедрени в предприятието; III. Обосновка и насоки за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност, в т. ч. и насоки за нейното усъвършенстване, методи, средства и процедури за отчитане на дейността и за повишаване на трудовата ефективност на работниците и служителите в предприятието; IV. Заключение. Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от изискванията на настоящата схема за задължителност на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в предприятието.
Дейност 3: Доставка и монтаж на аспирационна система. Хроничните заболявания на респираторния тракт могат да са резултат от излагането на прах на работното място, често в комбинация с други химични или биологични агенти. За осигуряване на ефективна превенция, която да бъде подкрепена, освен с всичко останало, със задаването на граници за излагане на действието на тези агенти при работа, е необходимо да са налице количествени измерения на съотношението доза – риск. В тази връзка пускането в експлоатация на новата аспирационна система ще доведе до драстично намаляване на количествата дървесен прах и шум. Застраховка на аспирационна система.
Дейност 4: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло. Следвайки целите на фирмата за осугуряване на ЗБУТ и непрекъснато подобряване на условията на труд се налага да използват съвременните достижения и иновативни подходи при осигуряването с лични предпазни средства и специално работно облекло.
Дейност 5: Дейности за информация и публичност Ще бъдат приложени подходящи мерки за информиране и публичност, съгласно правилата на Регламент (ЕК) N 1828/2006 г. на ЕК Ще се упоменава финансовия принос, предоставен от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в информацията, предоставяна на целевата група по проекта, във вътрешни и годишни доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на дадена операция (включително сертификати за участие и други сертификати), и при всякакви контакти със средствата за осведомяване.
Дейност 6: Обучение за работа с аспирационна система Обучението е съобразено със спецификата на нововъведеното работно оборудване. В програмите на обученията са включени дейности, които ще допринесат за осъвременяване на работния процес. Също така обучението се основава на хоризонтални принципи. Ще има информационно – обучителен модул за спецификите на отделните хоризонтални принципи. Продължителност на обучението е 45 учебни часа. Обучението се извършват в съответствие с установените нужди на работодателя и е насочено към правилното използване и експлоатиране на нововъведеното работно оборудване- аспирационна система.
Дейност 7: Финансово и техническо отчитане на проекта Да бъдат изготвени в срок и според изискванията техническия и финансовия отчет по изпълнението на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 121 330 BGN
Общ бюджет: 119 232 BGN
БФП: 119 232 BGN
Общо изплатени средства: 119 231 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 119 232 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 24 266 BGN
2013 0 BGN
2014 94 965 BGN
2015 0 BGN
119 231 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 101 347 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 626 BGN
2013 0 BGN
2014 80 720 BGN
2015 0 BGN
101 347 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 885 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 640 BGN
2013 0 BGN
2014 14 245 BGN
2015 0 BGN
17 885 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз