Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0042-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-41-125
Наименование: Изграждане на дублъор на ляв Владайски колектор
Бенефициент: Столична Община
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 25.07.2012
Начална дата: 08.08.2012
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: За финансиране по ОП „Околна среда” Столична община кандидатства с инвестиционен проект, свързан с изграждането на Дубльор на Ляв Владайски колектор в участъка от ул. „Г.С.Раковски” до Десен Какачки колектор на територията на кв. Бенковски. Предназначението му е да отвежда отпадъчни води от съществуващия Ляв Владайски колектор (ЛВК) и Ляв Владайски колектор – Дубльор (ЛВКД) до съществуващия Десен Какачки колектор. Последният ще транспортира 6-кратно разредения сух отток на отпадъчните води до СПСОВ „Кубратово”.
Дейности: Дейност 7: Надзор по време на строителство Поддейност 7.1: Строителен надзор - Поддейността включва стриктен контрол на строителния процес и изготвяне на пълна строителна документация по смисъла на чл. 168 от ЗУТ – упражняването функциите на строителен надзор от откриване на строителната площадка до въвеждане на обекта в експлоатация. Консултантът носи отговорност за: законосъобразно започване на строежа; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2; спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; годността на строежа за въвеждане в експлоатация; оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания; оценката за енергийна ефективност. Дейността ще бъде изпълнена като част от рамков договор за упражняване на независим строителен надзор на обекти, чиито инвеститор е Столична община. Поддейност 7.2: Авторски надзор - Авторският надзор включва следене и контрол на реализацията на проекта с цел да се гарантира съответствие с предварително заложените технически параметри. В обхвата на авторския надзор попада и препроектиране на отделни участъци, в случай на констатирани съществени изменения на проекта съгл. чл. 154 от ЗУТ. Такива са възможни при направата на шурфове с цел установяване действителните дълбочини и точното местоположение на всички подземни проводи и съоръжения, които пресичат трасето на новопроектирания ЛВКД.
Дейност 1: Проучване и проектиране Основният проект за обект „Изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор” е разработен в изпълнение на договор за консултантски услуги EUROPEAID/ 119825/D/SEP/BG „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за водния сектор на гр. София”, Компонент „Ляв Владайски колектор - Дубльор”, сключен между МОСВ и “Consortium Grontmij I Carl – Bro-Roikos Consulting” Engineers и е предаден през октомври 2008 г. Първоначалната версия на проекта е преработена от консорциума през пролетта на 2009 г. През 2011 г. по възлагане на Столична община за обекта е изготвено прединвестиционно проучване, а основният проект е актуализиран и допълнен от ОП „София проект”. Всички работни проекти, по които предстоят строително-монтажни работи, са съгласувани с операторите (експлоатационните дружества) и са преминали комплексна оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите. Въз основа на прединвестиционното проучване и изготвените работни проекти за инвестиционната операция е разработен Анализ „Разходи-Ползи” (Финансов анализ с анализ на чувствителността и риска). Във връзка с реализацията на инвестиционното намерение e издадено разрешение за строеж № Б-12 от 06.02.2012 г. (за 2-ра категория строеж).
Дейност 6: Одит Дейността е свързана с провеждането на текущ и окончателен одит на проекта (вкл. изготвянето на междинни одитни доклади и окончателен одитен доклад) в обхват на работата съгл. „Насоки за извършване на одит по проекти, финансирани по ОПОС”. По конкретно, одитните процедури включват (без да се ограничават до) следните проверки:  Дейностите по инвестиционния проект са осъществени в съответствие с принципите за добро финансово управление (т.е. средствата са изразходвани икономично, ефективно и ефикасно)  Проектът е реализиран с необходимите ресурси (т.е. бенефициентът/ изпълнителите са разполагали с административните, финансовите, техническите и физическите ресурси, необходими за изпълнение на съответните задачи).  Изборът на изпълнители по договорите, чрез които се изпълнява проектът, е проведен в съответствие с изискванията на националното законодателство (с изключение на обществените поръчки за строителство, строителен надзор и одит на проекта и обществените поръчки, попадащи в обхвата на чл. 19, ал. 2 т. 22 „б” от ЗОП);  Всички декларирани разходи да са действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство относно допустимост на разходите по програми, съфинансирани от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на ЕС;  Първичните счетоводни документи (фактури, протоколи и др.) и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни;  Напредъкът по проекта (в т.ч. финансов и физически) е проверен от бенефициента, включително чрез проверка на реалното изпълнение на мястото на проекта (където е необходимо);  Спазени са изискванията по отношение поддържането на адекватна одитна пътека;  Всички дейности по съответния проект са надлежно документирани като всички документи за разходите се съхраняват и са на разположение на националните и европейските контролни органи при поискване;  Проверка на докладваните нередности; слабостите, констатирани при извършени одити, са адресирани по подходящ начин;  Исканията за средства, подадени от бенефициента, са точни, пълни и са във формат, изискван от УО;  Неправомерно изплатените суми са възстановени по надлежния ред;  Проверка на счетоводната система и осчетоводяванията на разходите в счетоводната система;  Проверка за двойно финансиране и спазване законодателството в областта на държавните помощи;  Проверка на наличността и съдържанието на предвидените мерки за информация и публичност; Съобразно обхвата на ангажимента, одитът на проекта следва да бъде извършен в съответствие с приложимите стандарти: (1) Стандартите, издавани от международната организация на върховните одитни институции (INTOSAI); (2) Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, издавани от Международния институт на вътрешните одитори и (3) Международните одиторски стандарти, издавани от международната федерация на счетоводителите. Одитът на проекта следва да бъде извършен от експерт/и с необходимата квалификация. Резултатите от извършения одит следва да бъдат представени в изчерпателен доклад, който съдържа одитно мнение съобразно „Насоки за извършване на одит по проекти, финансирани по ОПОС”. Дейността ще бъде изпълнена като част от Рамково споразумение №РД-55-47/27.01.2009 г. с предмет: „Извършване на независим финансов одит във връзка с изпълнението на проектите на Столична община по Оперативните програми, финансирани от ЕС: ОП „Регионално развитие”, ОП „Околна среда”, ОП „Транспорт”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, ОП „Конкурентноспособност”, ОП „Административен капацитет”, „Програма за развитие на селските райони 2007-2013”.
Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения Дейността предвижда доставката на следните съоръжения за нуждите на изместването на съществуващия трафопост КТП на ул. „Лавандула”, предвидени в част „Ел.снабдителна мрежа” на изготвения работен проект: Трансформатор Метален комплектен трафопост (МКТП)
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта Поддейност 5.1: Управление на проекта - Предвижда се управлението цикъла на проекта да се осъществи при хипотезата на чл. 11, ал. 1, т. 13 от ПМС 249/2007 г. – Столична община в качеството си на бенефициент по проекта да възложи на свои служители задачи по управлението на проекта, които не попадат в длъжностните им характеристики. Предвижда се Екипът за управление на проекта, да включва следните служители: Ръководител; Финансист; Експерт „Обществени поръчки”; Технически лица (двама експерта); Административен сътрудник. Планирано е в ЕУП да участва и представител на ВиК оператора „Софийска вода” АД, с което се обезпечава изпълнението на ангажиментите на асоциирания партньор при изпълнението на операцията. Предвижда се служителите в ЕУП да бъдат подпомагани от външна техническа помощ, възложена по реда на ЗОП (при избягване на всякакво припокриване на задачите между назначените служители и изпълнителя на договора). Поддейност 5.2: Публичност - Мерките за осигуряване на информация и публичност по проекта са разработени в съответствие с Изисквания за изпълнение на мерките за информация и публичност от бенефициентите на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” и Ръководството за планиране, подготовка и изпълнение на мерките за информация и публичност на Програма ИСПА и Кохезионния фонд на ЕС. Съобразени са и с указанията в Поканата за кандидатстване по настоящата процедура . Те предвиждат използването на следните комуникационни канали: телевизионни канали, печатни издания, външна реклама, информационни брошури и интернет. Поддейност 5.3: Подготовка и изработване на документация за възлагане на обществени поръчки - В рамките на поддейността попада техническото изготвяне на документацията за възлагане на обществени поръчки в съответствие със ЗОП и подзаконовите актове за неговото прилагане по задания на бенефициента.
Дейност 3: Строително-монтажни работи Работният проект предвижда изграждането на следните съоръжения по трасето на колектора: 1. Дъждопреливник 1 Дъждопреливникът е предвиден да бъде изпълнен на ул. „Владайска река”. 2. Ревизионни и събирателни шахти Предвиждат се шахти в началото на всеки канален участък, при събиране на два и повече канали, при промяна на профила на канали, при хоризонтални и вертикални чупки, в прави участъци по-дълги от предвидените по правилника за даден диаметър. 3. Преминаване под река Инвестиционната операция налага едно преминаване под р.Суходолска, за което е използван дюкер. 4. Преминаване под ж.п. линии Преминаване под ж.п. линия „Биримирци – Подуене” Преминаване под ж.п. линия „София – Пловдив” 5. Преминаване под съществуващ канализационен колектор с батерия от две тръби Трасето му преминава през кв.205 на м. „Орландовци – изток” и зауства гравитачно в р.Владайска. 6. Преминаване под съществуващи тръбопроводи с диаметри Ф700 (топлопровод от ул. „Дунав” и от ул. „Индустриална”) 7. Строителен дренаж Строителният дренаж ще се полага под дъното на ЛВКД, като преминава и под шахтите. 8. Изместване на съществуващ водопровод над колектора Строителството на ЛВКД налага реконструкция на съществуващия стоманен водопровод Ф1200 мм, който е изграден северно на ж.п. линията „Биримирци – Подуене”. 9. Преминаване под съществуващи канали 70/105 см и 50/75 см Трасето на новопроектирания ЛВКД минава под съществуващия отливен канал по ул. „Разливо” и ул. „Лавандула”, който отводнява прилежащата територия на м. „Орландовци – изток” 10. Преминаване под съществуващ отливен канал 90/135 см при ул. „Първа Българска армия” При изграждането на ЛВКД ще се засегне съществуващия отливен канал 90/135 см. по ул. „Първа Българска армия”. Предвидено е неговото укрепване. 11. Преминаване под съществуващ отливен канал 120/1505 см при ул. „К. Стоилов” При изграждането на ЛВКД ще се засегне съществуващия отливен канал 150/120 см. по ул. „Константин Стоилов”. 12. Преминаване под съществуващ отливен канал 180/135 см при ул. „Г.С.Раковски” 13. Преминаване под съществуващи телефонни кабели Предвидено е укрепване на кабелите. 14. Преминаване под съществуващи ел. кабели Предвидено е укрепване на кабелите. 15. Преминаване под съществуващ газопровод Ф250 ПЕВП при ул. „Първа Българска армия” Предвидено е укрепване на газопровода. 16. Демонтаж и монтаж на съществуваща контактна мрежа При изграждането на ЛВКД ще се засегне съществуваща контактна мрежа по северното платно на бул.”Сливница” (в участъка от ул.”Будапеща” до пл. “Сточна гара”, включително площада). Предвидено е демонтиране на контактната мрежа по време на строителството на колектора и възстановяването й след завършване на СМР. Също така, проектираният ЛВКД при преминаването през бул. “Г.С.Раковски” се пресича със съществуваща тръбна мрежа с постояннотокови кабели на „Столичен електротранспорт” ЕАД, които захранват трамваите по бул. “Дондуков”. Проектът предвижда укрепване на тази тръбна мрежа по време на строителството, с цел да не се разруши и да не се предизвика спиране на движението на трамваите в отделни участъци.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 27 551 218 BGN
Общ бюджет: 9 788 288 BGN
БФП: 9 494 640 BGN
Общо изплатени средства: 5 510 244 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 9 494 640 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 510 244 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 510 244 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 143 873 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 408 195 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 408 195 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 350 767 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 102 049 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 102 049 BGN
Финансиране от бенефициента 4 545 566 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой реални жители във водосбора на ЛВКД, обслужвани от допълнителния капацитет, обезпечен чрез новоизградения колектор
Индикатор 2 Новосъздадени работни места по време на изпълнението на проекта (мъже/жени)
Индикатор 3 Новоизградена канализационна мрежа (главен канализационен колектор) във водосбора на ЛВКД
Индикатор 4 Новоизградени съоръжения по трасето на новоизградения главен канализационен колектор: дъждопреливна шахта с отливен канал; ревизионни шахти; дюкер (под р. Суходолска)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз