Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0078-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-78-162
Наименование: Инженерна инфраструктура на местност "Бул. Сливница" - ІІ етап, между улица "Минск" и бул. "Панчо Владигеров"
Бенефициент: Столична Община
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 25.07.2012
Начална дата: 08.08.2012
Дата на приключване: 31.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: За финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” (ОПОС) Столична община кандидатства с инвестиционен проект, свързан с „Инженерна инфраструктура на местност „Бул. Сливница” – II етап, между улица „Минск” и бул. „Панчо Владигеров”. Проектът цели изграждане на нова канализационна мрежа, която посредством съществуващ Десен Какачки колектор (ДКК) да отвежда към съществуващата Софийска пречиствателна станция за отпадни води (СПСОВ) „Кубратово” отпадъчните води, формирани в част от територия на гр. София, разположена в следните граници: • север – бул. „Сливница” • изток – ул. „Минск” • юг – ул. „Крим” • запад - ул. „Годеч”. В обхвата на обекта е включена и прилежащата територия на ул. „Филиповско шосе” от бул. „Панчо Владигеров” до ул. „329” и прилежащата територия на ул. „329” от ул. „Филиповско шосе” до бул. „Панчо Владигеров”. Общата площ на отводняваната територия е 11 ха и попада във водосбора на т.н. Десен Какачки колектор на гр. София. Предназначението му е
Дейности: Дейност 3: Строително-монтажни работи Поддейност 1: Реконструкция на водопроводна мрежа - ще се извършват следните подготвителни дейности: рязане на асфалтова настилка, разбиване на асфалтова настилка, разкъртване и извозване на асфалтови отпадъци, изкоп с багер на земна почва, изкоп ръчен с дълбочина 1.5-2.0 м. – неукрепен, товарене и разтоварване на земни почви на камион, извозване на земни почви на 15 км., доставка и полагане на пясъчна възглавница. Реконструкция на водопроводна мрежа включва подмяна на водопровод – нови водопроводни клонове по улици „Годеч”, „Тодор Влайков”, „Ген. Асен Николов”, „Кап. Никола Божков”, „Бръшлянска низина”, „Минск”, „Филиповско шосе” и ул. „329” по трасето, на което се предвижда изграждане на канализационна мрежа. Предвидената за реконструкция водопроводна мрежа е с обща дължина 2.24 км. На всяко осево кръстовище са предвидени да се монтират спирателни кранове, тротоарно спирателни кранове с общ брой 272, за изолиране на клонове и участъци от водопроводната мрежа. Ще се монтират 18 броя противопожарни хидранти (ПХ) 70/80/ с цел спазване на изискванията за пожарна и аварийна безопасност. В най-ниските точки на мрежата – на главен клон ІІІ и клон 22 ще има два броя изпускатели. Ще се закупят и монтират 867 броя фасонни части. Възстановяване на улична настилка и тротоари - доставка и засипване с пясък, доставка и засипване с нестандартна баластра. Поддейност 2: Изграждане на канализационна мрежа - Предвидената за изграждане канализационна мрежа е с обща дължина от 4.13 км. По трасето на каналите се предвижда изграждането на 55 броя събирателни ревизионни и ревизионни шахти.
Дейност 6: Одит Дейността е свързана с провеждането на текущ и окончателен одит на Проекта (вкл. изготвянето на междинни одитни доклади и окончателен одитен доклад) в обхват на работата съгл. „Насоки за извършване на одит по проекти, финансирани по ОПОС”. По конкретно, одитните процедури включват (без да се ограничават до) следните проверки:  Дейностите по Инвестиционния проект са осъществени в съответствие с принципите за добро финансово управление (т.е. средствата са изразходвани икономично, ефективно и ефикасно)  Проектът е реализиран с необходимите ресурси (т.е. бенефициентът/ изпълнителите са разполагали с административните, финансовите, техническите и физическите ресурси, необходими за изпълнение на съответните задачи).  Изборът на изпълнители по договорите, чрез които се изпълнява Проектът, е проведен в съответствие с изискванията на националното законодателство (с изключение на обществените поръчки за строителство, строителен надзор и одит на Проекта и обществените поръчки, попадащи в обхвата на чл. 19, ал. 2 т. 22 „б” от ЗОП);  Всички декларирани разходи да са действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство относно допустимост на разходите по програми, съфинансирани от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на ЕС;  Първичните счетоводни документи (фактури, протоколи и др.) и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни;  Напредъкът по Проекта (в т.ч. финансов и физически) е проверен от Бенефициента, включително чрез проверка на реалното изпълнение на мястото на Проекта (където е необходимо);  Спазени са изискванията по отношение поддържането на адекватна одитна пътека;  Всички дейности по съответния Проект са надлежно документирани, като всички документи за разходите се съхраняват и са на разположение на националните и европейските контролни органи при поискване;  Проверка на докладваните нередности; слабостите, констатирани при извършени одити, са адресирани по подходящ начин;  Исканията за средства, подадени от Бенефициента, са точни, пълни и са във формат, изискван от УО;  Неправомерно изплатените суми са възстановени по надлежния ред;  Проверка на счетоводната система и осчетоводяванията на разходите в счетоводната система;  Проверка за двойно финансиране и спазване законодателството в областта на държавните помощи;  Проверка на наличността и съдържанието на предвидените мерки за информация и публичност; Съобразно обхвата на ангажимента, одитът на Проекта следва да бъде извършен в съответствие с приложимите стандарти: (1) Стандартите, издавани от международната организация на върховните одитни институции (INTOSAI); (2) Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, издавани от Международния институт на вътрешните одитори и (3) Международните одиторски стандарти, издавани от международната федерация на счетоводителите. Одитът на Проекта следва да бъде извършен от експерт/и с необходимата квалификация. Резултатите от извършения одит следва да бъдат представени в изчерпателен доклад, който съдържа одитно мнение съобразно „Насоки за извършване на одит по проекти, финансирани по ОПОС”. Дейността ще бъде изпълнена като част от Рамково споразумение №РД-55-47/27.01.2009 г. с предмет: „Извършване на независим финансов одит във връзка с изпълнението на проектите на Столична община по Оперативните програми, финансирани от ЕС: ОП „Регионално развитие”, ОП „Околна среда”, ОП „Транспорт”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, ОП „Конкурентноспособност”, ОП „Административен капацитет”, „Програма за развитие на селските райони 2007-2013”.
Дейност 7: Надзор по време на строителство Поддейност 7.1: Строителен надзор - Поддейността включва стриктен контрол на строителния процес и изготвяне на пълна строителна документация по смисъла на чл. 168 от ЗУТ – упражняването функциите на строителен надзор от откриване на строителната площадка до въвеждане на обекта в експлоатация. Консултантът носи отговорност за: законосъобразно започване на строежа; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2; спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; годността на строежа за въвеждане в експлоатация; оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания; оценката за енергийна ефективност. Дейността ще бъде изпълнена като част от рамков договор за упражняване на независим строителен надзор на обекти, чиито инвеститор е Столична община. Поддейност 7.2: Авторски надзор - Авторският надзор включва следене и контрол на реализацията на Проекта с цел да се гарантира съответствие с предварително заложените технически параметри. В обхвата на авторския надзор попада и препроектиране на отделни участъци, в случай на констатирани съществени изменения на Проекта съгл. чл. 154 от ЗУТ. Преди изпълнението на поддейността следва да се сключи договор със съответния проектант, който има авторски права върху Инвестиционния проект, за упражняването на авторски надзор на обекта (при спазване изискванията на ЗОП и подзаконовите актове за неговото прилагане).
Дейност 1: Проучване и проектиране През 2011 г. по възлагане на Столична община за обекта е изготвено Прединвестиционно проучване, а основният проект е актуализиран и допълнен от ОП „София проект”. Всички Работни проекти, по които предстоят строително-монтажни работи (СМР), са съгласувани с операторите (експлоатационните дружества) и са преминали Комплексна оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите. Въз основа на Прединвестиционното проучване и изготвените Работни проекти за инвестиционната операция е разработен Анализ „разходи-ползи” (Финансов анализ с анализ на чувствителността и риска).
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта 5.1 Управление на проекта: Предвижда се управлението цикъла на Проекта да се осъществи при хипотезата на чл. 11, ал. 1, т. 13 от ПМС 249/2007 г. – Столична община в качеството си на бенефициент по Проекта да възложи на свои служители задачи по управлението на Проекта, които не попадат в длъжностните им характеристики. Предвижда се Екипът за управление на Проекта, да включва следните служители със съответните отговорности: Ръководител; Финансист; Експерт „Обществени поръчки”; Техническo лицe; Административен сътрудник. Планирано е в ЕУП да участва и представител на ВиК оператора „Софийска вода” АД, с което се обезпечава изпълнението на ангажиментите на Асоциирания партньор при изпълнението на операцията. Предвижда се служителите в ЕУП да бъдат подпомагани от външна техническа помощ, възложена по реда на ЗОП (при избягване на всякакво припокриване на задачите между назначените служители и изпълнителя на договора). 5.2 Публичност: По Проекта се предвиждат следните мерки за информираност и публичност, определени като задължителни в Насоките за информираност и публичност: Печатни материали – брошура; Билбордове; Постоянна обяснителна табела; Информационни табели 70 х 50 см.; Официални церемонии; Публични събития /пресконференция/. Не са предвидени допълнителни рекламни материали. 5.3: Подготовка и изработване на документация за възлагане на обществени поръчки - В рамките на поддейността попада техническото изготвяне на документацията за възлагане на обществени поръчки в съответствие със ЗОП и подзаконовите актове за неговото прилагане по задания на бенефициента.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 314 731 BGN
Общ бюджет: 1 866 002 BGN
БФП: 1 708 698 BGN
Общо изплатени средства: 862 946 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 708 698 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 862 946 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
862 946 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 367 897 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 690 357 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
690 357 BGN
В т.ч. Национално финансиране 340 801 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 172 589 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
172 589 BGN
Финансиране от бенефициента 590 301 BGN
Индикатори
Индикатор 1 % от общото население на м. Сливница, присъединено към канализационната мрежа и ПСОВ
Индикатор 2 Очакван брой население, което ще се обслужва от новоизградената канализационна мрежа
Индикатор 3 Очакван брой население, което ще се обслужва от реконструирана водопроводна мрежа
Индикатор 4 % от общото население на м. Сливница, ползващо реконструираната водопроводна мрежа
Индикатор 5 Новосъздадени работни места (мъже/жени)
Индикатор 6 Новоизградена канализационна мрежа в м. Сливница
Индикатор 7 Реконструирана водоснабдителна мрежа в м. Сливница
Индикатор 8 Изградени допълнителни съоражения в т.ч.: водомерни шахти; ревизионни шахти; пожарни хидранти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз