Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.5.03-0005-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.5-03/2011/005-03
Наименование: Интегрирана система за градски транспорт на град Русе
Бенефициент: Община Русе
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 25.07.2012
Начална дата: 06.08.2012
Дата на приключване: 06.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Главната цел на проекта е да осигури ефективно, устойчиво подобрение на услугата градски транспорт в Русе.
Дейности: Публичност
Други услуги Компонент 2 - Система за контрол и управление на обществения транспорт и електронни информационни табла - създаване на информационен интернет портал за информационно обслужване на гражданите за възможни маршрути и линии на обществения транспорт
Строителен надзор Надзор на строителство на Компоненти 2 ,3, 4, 5, 6, 7 и 9
Финансов одит
Проектиране •Изготвяне на технически проект за монтаж и електрозахранване на 100 бр. електронни информационни табла на спирки на ОГТ – Компонент 2; • Изготвяне на технически проект за реконструкция на кръговото движение на бул. Цар Освободител с бул. Липник, доизграждане на пешеходен подлез под кръговото движение, промяна на напречния профил на булеварда и обособяване на „бус” лента и лента за паркиране в определените участъци от ул. Александровска до бул. Христо Ботев, поставяне на маркировка и пътни знаци – Компонент 3; • Изготвяне на проект за изработване на цикли за синхронизиране на светофарните уредби на 3 от кръстовищата на бул. Цар Освободител – с ул. Александровска, бул. Съединение и бул. Христо Ботев – Компонент 3; • Изготвяне на технически проект за Подлез за ОГТ, автомобили и велосипеди и реконструирането на съществуващ уличен участък – Компонент 4; • Изготвяне на технически проект за реконструкция на 4 кръстовища и участъци на улици и 2 броя джобове на спирки на ОГТ – Компонент 5; • Изготвяне на технически проект за изграждане на 14 км велоалеи от главната мрежа – Компонент 6; • Изготвяне на технически проект за рехабилитация на тролейбусната инфраструктура – стълбове и въздушно-контактната мрежа. Проектът следва да включва и кадастрално заснемане на ВКМ с цел паспортизация на мрежата. Преди реализацията на строителството същият следва да бъде одобрен от община Русе – Компонент 7; • Изготвяне на технически проект за рехабилитация на три пешеходни подлеза и един пешеходен надлез на бул. България – Компонент 9.
Извършване на проучвания Компонент 6 - Изграждане на велоалеи - План прочуване за велосипедна мрежа
Строителство Компонент 2: Система за контрол и управление на обществения транспорт и електронни информационни табла Компонент 3: Улесняване на достъпа на обществения градски транспорт по бул. „Цар Освободител” Компонент 4 - Изграждане на подлез при ж/п линията за свързване на кв. Родина с центъра Компонент 5: Подобряване достъпността до ОГТ в кв. Чародейка Компонент 6: Изграждане на велоалеи Компонент 7: Рехабилитация на тролейбусната инфраструктура – стълбове и контактна мрежа Компонент 9 - Подобряване достъпа до спирките на ОГТ и безопасността за пешеходци и велосипедисти на бул. България
Управление и организация на проекта - ръководител на проекта; - звено за управление на проекта, включващо служители на община Русе; - консултант на екипа на управление на проекта.
Доставка и монтаж на оборудване Компонент 1: Електронна система за таксуване на пътниците Компонент 2: Система за контрол и управление на обществения транспорт и електронни информационни табла
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 26 011 938 BGN
Общ бюджет: 25 883 535 BGN
БФП: 25 451 353 BGN
Общо изплатени средства: 23 244 102 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 25 451 353 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 003 613 BGN
2015 13 240 489 BGN
23 244 102 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 21 633 650 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 503 071 BGN
2015 11 254 415 BGN
19 757 487 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 817 703 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 500 542 BGN
2015 1 986 073 BGN
3 486 615 BGN
Финансиране от бенефициента 453 126 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Използване на обществен градски транспорт (включително хора с увреждания)
Индикатор 3 Брой население, облагодетелствано от подобрения масов градски обществен транспорт (допълнително население, което не е използвало обществения транспорт преди подобренията)
Индикатор 4 Брой новосъздадени работни места (изчислява се за целия период на изпълнение на проекта).
Индикатор 5 Брой хора с увреждания с улеснен достъп до обществения градски транспорт..
Индикатор 6 (Д) Брой спирки на ОГТ с монтирани електронни информационни табла
Индикатор 7 (Д) Спестено време за пътуване
Индикатор 8 (Д) Дължина обособена бус лента
Индикатор 9 (Д) Дължина на изградени велоалеи
Индикатор 10 (Д) Брой изградени подлези за ОГТ, пешеходци и велосипедисти
Индикатор 11 (Д) Брой реконструирани пешеходни подлези и надлези с условия за хора с увреждания
Индикатор 12 (Д) Общ брой привлечени пътници от леките автомобили дневно
Индикатор 13 (Д) Степен на използване на масов градски обществен транспорт (включително хора с увреждания), % увеличение на населението


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз