Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0077-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-77-161
Наименование: Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и на кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и с. Иваняне, район "Банкя" - главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи по трасетата им
Бенефициент: Столична Община
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 31.07.2012
Начална дата: 08.08.2012
Дата на приключване: 31.03.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и на кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и с. Иваняне, район „Банкя” – главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи попадащи по трасетата им
Дейности: Дейност 6: Одит С оглед изпълнение на изискванията на Поканата за кандидатстване ще бъде възложен текущ одит на изпълнението на проекта. Целта на одита е да анализира и установи доколко изпълнените дейности в рамките на проекта са законосъобразни, точни, коректни и обосновани; да провери цялата документация, издадена за целите на изпълнение на дейностите по проекта, включително искания за средства (в т.ч. искания за авансово, междинни и окончателно плащане, периодични справки и доклади за напредък (месечни, годишни и окончателен) и удостовери нейното съответствие с придружаващата документация и счетоводните данни; да удостовери доколко отчетените разходи във връзка с проекта са верни, надеждни, допустими за финансиране и обосновани с адекватни разходоопрадателни документи и че са извършени по целесъобразен и законен начин. Одит се извършва преди подаването на всяко искане за междинно плащане по проекта, респективно всяко искане за междинно плащане се придружава от междинен одитен доклад с одитно мнение за: • законосъобразността на съответните обществени поръчки, с изключение на обществените поръчки за строителство, строителен надзор и одит на проекта и обществените поръчки, попадащи в обхвата на чл. 19, ал. 2 т. 22 „б” от ЗОП; • осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната система на Бенефициента. Окончателното искане за средства се придружава от окончателен одитен доклад, който съдържа одитно мнение относно цялостното изпълнение на проекта, съобразно насоките за извършване на одит на УО на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта Под-дейност 5.1: Изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки Предвижда се сключване на договор с външен изпълнител за разработване на набор от документации за възлагане на обществени поръчки за дейностите в рамките на инвестиционния проект Под-дейност 5.2: Управление на проекта С оглед ефективното и качествено изпълнение на настоящия инвестиционен проект и осигуряване на ясно разделение на функциите и задачите, свързани с провеждането на обществени поръчки, верификации, осчетоводяване и разплащания, мониторинг и докладване, осигуряване на информация и публичност и оценка, ще бъде обособен екип, отговорен за управлението на проекта. С цел повишаване на административния капацитет на служителите в екипа за управление на проекти, те ще бъдат подпомагани с външна консултантска помощ, възложена по реда на ЗОП, в рамките на предвидените по проекта разходи за организация и управление. Екипът за управление на проекта се състои от следните лица: 1. Ръководител на ЕУП; 2. Служител – финансист; 3. Служител – обществени поръчки; 4. Служител – техническо лице 1; 5. Служител – техническо лице 2; 6. Административен сътрудник. Под-дейност 5.3: Публичност Дейностите за осигуряване на информация и публичност за инвестиционния проект се извършват по време на реалното изпълнение на проекта и ще включват дейности за подготовка, публикуване и разпространение на материали, популяризиращи приноса на Европейския съюз за проекта.
Дейност 1: Проучвания и проектиране Под-дейност 1.1: Проучвания и проектиране преди кандидатстване: • Прединвестиционно проучване за инвестиционен проект „Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и на кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и с. Иваняне, район „Банкя” – главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи попадащи по трасетата им” – изпълнено е в рамките на Договор за услуга № СП-11-11-07 от 25.11.2011 г. между „ОП София – проект” и „Цукев” ООД; • Идеен проект за обект „Инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на град Банкя – главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи в трасетата им” – изпълнен в рамките на Договор за услуга от 16.04.2010 г. между Столична община и „Сивидизайн” ООД; • Идеен проект за обект „Инженерна инфраструктура на вътрешнокварталната ВиК мрежа на кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и село Иваняне – район Банкя – главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи попадащи в трасетата им” – изпълнен в рамките на Договор за услуга от 16.04.2010 г. между Столична община и „Хидрокан” ЕООД; • Работен проект за обект „Инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на град Банкя – главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи в трасетата им” – изпълнен в рамките на Договор за услуга от 16.04.2010 г. между Столична община и „Сивидизайн” ООД; • Работен проект за обект „Инженерна инфраструктура на вътрешнокварталната ВиК мрежа на кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и село Иваняне – район Банкя – главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи попадащи в трасетата им” – изпълнен в рамките на Договор за услуга от 16.04.2010 г. между Столична община и „Хидрокан” ЕООД; • Финансово-икономически анализ и формуляр за кандидатстване за инвестиционен проект „Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и на кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и с. Иваняне, район „Банкя” – изпълнен в рамките на Договор за услуга от 26.01.2012 г. между Столична община и „Гама мениджмънт” ООД; • Изготвен и одобрен от Столичен общински съвет проект на ПУП – Парцеларен план за обект: "Инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на район Банкя - за Главни канализациони колектори и подмяна на съществуващи водопроводи попадащи в трасетата им"; Под-дейност 1.2: Проучвания и проектиране след кандидатстване: не се предвиждат. Към момента статусът по отношение на необходимите за проекта оценки, решения и разрешителни е както следва: • Разрешителни по Закона за водите: o Разрешително за заустване №13140074/08.08.08 г. o Писмо на БД „Дунавски район” № ПВ 2-00014/25.01.2012 г.; • Решения във връзка с ОВОС/Натура: o С писмо Изх. № 0800-229/25.01.2012 г. на РИОСВ – гр. София е преценено, че по отношение на инвестиционното предложение не е необходимо да се извършва ОВОС. o С писмо Изх. № 0800-229/13.06.2012 г. на РИОСВ – гр. София е потвърдено, че по отношение на инвестиционното предложение не е необходимо да се провежда процедура по ОВОС. • Оценки за съответствие: o Удостоверение за влязъл в сила на ПУП – Парцеларен план за обект: „Инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на район Банкя - за Главни канализациони колектори и подмяна на съществуващи водопроводи попадащи в трасетата им”: 02.7.2012 г. o Предстои провеждане на оценка за съотвествие на инвестиционния проект със съществените изисквания на ЗУТ: 01.8.2012 г. - 15.9.2012 г.; • Разрешения за строеж: o Предстои издаване и влизане н сила на Разрешение за строеж за инвестиционните обекти в рамките на проект: 16.9.2012 г. - 30.9.2012 г.
Дейност 2: Закупуване на земи/недвижими имоти За целите на реализацията на проекта и съгласно влязъл в сила ПУП – Парцеларен план за обект: „Инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на район Банкя - за Главни канализациони колектори и подмяна на съществуващи водопроводи попадащи в трасетата им” ще бъдат учредени необходимите права на прокарване и преминаване, съгласно влезлия в сила ПУП -ПП . . Във връзка с горното са предвидени средства в бюджета на проекта.
Дейност 7: Надзор по време на строителство Под -дейност 7.1.: Строителен надзор В рамките на дейността по строителен надзор ще бъдат извършени услуги свързани с осъществяване на надзор върху изпълнението на строително-монтажните дейности на обектите в рамките на инвестиционния проект, включително осъществяване на контрол върху законосъобразното започване на строежа; пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; изпълнението на строежите в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и съгласно изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ; спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; спазване на всички изисквания по отношение на годността на строежа за въвеждане в експлоатация; контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ при извършване на оценката на съответствието на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор; контрол върху документирането на всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаването и приемането на строителната площадка, строителните и монтажните работи, подлежащи на закриване, междинните и заключителните актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други; контрол за годността на строежа/обекта за въвеждане в експлоатация, постигането на проектните критерии и за гаранционен период на цялото съоръжение; координация на строителния процес до въвеждането на строежа/обекта в експлоатация. Под -дейност 7.2.: Авторски надзор В рамките на дейността по авторски надзор ще бъде извършено следното: • авторски надзор при строителството на отделните обекти в рамките на инвестиционния проект от откриването на строителната площадка до издаването на разрешение за ползване на обекта; • присъствие при съставянето на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случай на установяване на точното изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя; • наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за съблюдаване на предписанията на проектанта, относно точното спазване на изработения от него инвестиционен проект от страна на всички участници в строителството; • съгласуване на промени (в случай на необходимост) в проектната документация по искане на Възложителя или по предложение на лицето, упражняващо независим строителен надзор; • заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнението на обектите.
Дейност 3: Строително-монтажни работи • Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя (Северна зона) - главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи попадащи по трасетата им; • Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя (Южна зона) - главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи попадащи по трасетата им; • Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя (Събирателен колектор - с. Иваняне); • Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя (Събирателен колектор - Вердикал); • Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на кв. Вердикал, район "Банкя" - главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи попадащи по трасетата им, • Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на кв. Градоман, район "Банкя" - главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи попадащи по трасетата им, • Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на кв. Михайлово, район "Банкя" - главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи попадащи по трасетата им, • Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на с. Иваняне, район "Банкя" - главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи попадащи по трасетата им,
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 57 752 660 BGN
Общ бюджет: 52 379 976 BGN
БФП: 49 546 220 BGN
Общо изплатени средства: 47 941 446 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 49 546 220 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 36 580 738 BGN
2015 11 360 709 BGN
47 941 446 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 40 015 018 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 29 264 590 BGN
2015 9 088 567 BGN
38 353 157 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 531 202 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 316 148 BGN
2015 2 272 142 BGN
9 588 289 BGN
Финансиране от бенефициента 16 185 028 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Новосъздадени работни места (временни работни места по време на строителството) – мъже/жени
Индикатор 2 Намаляване на загубите по водопроводната мрежа
Индикатор 3 Рехабилитирана водопроводна мрежа (вкл. главни клонове)
Индикатор 4 Новоизградена канализационна мрежа (вкл. Колектори и отливни канали)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз