Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0213-C0001
Номер на проект: ESF-2302-07-13006
Наименование: Повишаване на производителността на труда в Панда ЕООД чрез подобряване условията на труд в предприятието
Бенефициент: Панда ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 03.08.2012
Дата на приключване: 03.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване на производителността на труда в Панда ЕООД чрез подобряване условията на труд в предприятието
Дейности: Дейност 1: Определяне на екип по проекта и дейности по управление и администриране на проекта Дейността ще се реализира на 3 етапа: - Сформиране екип по проекта- Месец 1 - Оперативно изпълнение на проекта и текущ мониторинг и отчетност- Месеци1-12 - Подготовка на финален отчет на проекта – Месец 11-12 След одобряване на проекта и подписване на договор с финансиращата институция, бенефициентът ще подпише договори / допълнение към трудовите договори или граждански договори/ с ръководителя на проекта, счетоводител и координатора с конкретно описание на задълженията и отговорностите. Ще бъдат извършени всички подготвителни дейности за стартиране на дейностите по проекта- актуализиране и конкретизиране на графика на проекта и др. Ръководителят на проекта ще отговаря за цялостното управление и отчет на проекта, изпълнението на всички дейности и управлението на екипа и подизпълнителите. Квалификацията и професионалният опит на избрания за ръководител на проекта експерт напълно отговарят на необходимите за реализиране на проекта. Основните му задачи включват: организиране и координиране на дейностите още по подготовка на проекта и проектната документация; организира и координира дейностите по изпълнение на проекта и организира дейността на екипа; организира и контролира процедурите за избор на подизпълнители по проекта; отчита изпълнението на дейностите по всеки етап на проекта; наблюдава дейностите по отношение на целите на проекта, поддържа връзката с АЗ, подписва договори, поддържа контакт със заинтересованите страни. Ръководителят ще бъде отговорен за техническото, финансово и административно изпълнение на проекта и за спазване на правилата и процедурите при изпълнение на проекти, финансирани по програма РЧР; законосъобразно изпълнение на процедурите за избор на подизпълнители; наблюдение и контрол на подписаните в рамките на проекта договори; контролира спазването на графика на проекта; подготовка на доклади и отчети по проекта. Подробно описание на задълженията и отговорностите на Ръководителя ще бъде включено в договора за възлагане управлението на проекта. Счетоводителят ще отговаря за счетоводството, финансовото управление, съхраняването на финансовата документация, подготовка на искания за плащания и т.н.; подготовка на финансови справки за разходване на средствата и финансови отчети. Координаторът – ще извършва административната и секретарска работа по проекта; ще събира и поддържа в изряден вид проектната документация; ще води комуникацията по проекта; ще подпомага останалите членове на екипа в тяхната работа. Ръководителят на проекта, със съдействието на счетоводителя ще подготвя подробни текущи технически и финансови отчети за изпълнение на дейностите по проекта, за спазване на графика, постигане на индикаторите за успех на всеки етап и за постигнатите резултати след приключване на планираните дейности. Ръководителят ще води точна и редовна документация и ще следи за изрядни счетоводни отчети, съгласно изискваните форми, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща система за документация и счетоводно отчитане; ще води прецизни и редовни доклади и прозрачни сметки за изпълнението на проекта. Проектът ще бъде управляван и администриран според изискванията и насоките за изпълнение на проекти финансирани по програмата, както и според вътрешните правила и процедури на Панда ООД и държавните нормативни изисквания за счетоводна отчетност. След приключване на дейностите по проекта ще бъде изготвен и представен окончателен доклад, попълнен по образец на Договарящия орган, относно изпълнението и постигнатите резултати. В доклада ще се посочва постигането на резултатите и целите на съответния проект чрез предварително зададените индикатори, както и се отчита реалното изпълнение на заложените стойности на индикаторите. Докладът ще описва и основните проблеми, възникнали по време на изпълнението на съответния проект, как тези проблеми са били решени, както и какви са били причините те да не бъдат преодолени. Освен техническия доклад и копия от съпътстващи документи, ще бъде подготвен и финансов отчет.
Дейност 2 Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Независимо от закупеното съвременно технологично оборудване, основните проблеми във фирмата са свързани със сравнително ниската производителност на труда, произтичаща от два основни фактора: неусъвършенствана организация на трудовата дейност и като цяло недобри условия на труд. Въвеждането на системи за управление на безопасността и здравето при работа и управление на трудовия процес - осигуряване на ефективна организация на работа и работни места и работно оборудване, отчитайки промените в света на труда, техническия прогрес и появата на нови рискове е от изключителна важност в настоящия момент на рецесия и влошен икономически климат. В тази връзка ръководството на предприятието ясно идентифицира потребността от извършване на Анализ на състоянието и проектиране на трудовата дейност. За извършване на дейността ще бъда избран изпълнител по реда на ПМС № 55. Разработеният анализ ще включва няколко раздела: Въведение – описание на настоящото състояние на предприятието и организацията на работния процес. Описанието ще включва състояние на работните процеси; работното оборудване; помещенията; работните места; организацията на труда; използването на суровини и материали; други странични фактори, които могат да породят риск Изложение и анализ –тази част ще съдържа анализ на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в съответното предприятие; Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност - избраната външна организация на базата на направените анализи и проучвания ще даде насоки за прилагане и усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в предприятието, като ще бъдат: - Разработени мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск и оптимизиране на трудовия процес. - ще се степенуват по приоритети мерките и ще се извърши оценка на ефикасността на предприетите от работодателя мерки. - Ще се разработят препоръки за работодателя относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила. - ще се разработят програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика. - ще се подпомогне работодателя при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и указания към работещите за правилното им прилагане. Заключение В тази част ще се извърши обобщение на постигнатите резултати от реализацията на останалите дейности и отчитане на индикатора за резултат – намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания в Панда ООД, чрез сравнителен анализ на данните от състоянието на здравословните и безопасни условия на труд преди въвеждане на мерките за подобряване условията на труд и резултатите след внедряването им и анализ на .трудовите злополуки и професионалните заболявания в дружеството. Заключителният анализ ще бъде извършен след приключването на останалите дейности по проекта При публикуването на разработените материали ще бъдат спазени всички изисквания на ОП РЧР за визуализация на разработените по проекта документи.
Дейност 3 Подобряване условията на труд чрез смяна на дограма в производствените помещения Наскоро фирмата закупи собствена сграда, в която се помещават производствените помещения и фирмения магазин. Сградата е на повече от 50 години и се нуждае от сериозна реконструкция. Със собствени средства предприятието започна подобряване на условията на труд като ремонтира покривната конструкция, положи необходимите подови покрития и подобри санитарните помещения. Следващия етап е свързан с подмяната на старите дограми, което ще осигури здравословни условия на труд за работниците, като ще се намали влиянието на атмосферните условия в помещението – студено през зимата и изключително високи температури през лятото, както и ще понижи шума в помещенията. Подобряването на състоянието на работните помещения след смяната на дограмите значително ще подобри производителността на труда на работниците. Смяната на дограма ще допринесе за подобряване на енергийната ефективност на работните помещения, намаляване на консумацията на ел. и топлоенергия, водещо до ефективното използване на ресурсите и опазване на околната среда. Според Националното изследване на условията на труд, направено по проект, финансиран по ОП РЧР с бенефициент ИА” Главна инспекция по труда” Физическите рискове, засягащи по-големи групи от наетите, са основно пет. Първо, през цялото време или почти през цялото време 9,7% от респондентите са изложени на силен шум; второ 8,5 % на „вибрации от ръчни инструменти, машини и други”; 7,8% на високи температури, a 6,3% на цигарен дим от други хора; 5% са изложени на въздействието на дим от отработени газове и от дейности като заваряване, както и на прах от дървесина и руда. От посочените резултати не правят изключение и работниците на Панда ЕООД, които са изложени на високи и респективно на ниски температури при изпълнение на трудовите си задължения вследствие на старата дограма в производствените халета, като и на шум, идващ отвън на помещенията Дейността включва смяна на дървена дограма с PVC дограма във всички производствени помещения – 179 кв.м. дограма
Дейност 4 - Закупуване на предпазни средства От изключителна важност за здравето и сигурността на работниците е използването на лични предпазни средства при извършването на определен вид дейности. В Панда ЕООД са определени две длъжности, за които се изискват лични предпазни средства Крояч Длъжността изисква използването на специални ръкавици с метална оплетка поради използването на изключително остри ножове при разкрояването на платовете. На длъжността са назначени 2 работника и са необходими 4 чифта ръкавици, предвидени за закупуване по проекта. Механик Длъжността е свързана с поддръжка на шивашките и кроячните машини и изисква следните лични предпазни средства поради естеството на работата, предвидени за закупуване по проекта: - предпазни очила за твърди частици - ръкавици - работни обувки - противопрахови маски - ръкавици и ботуши, електроизолирани до 1000 волта
Дейност 5 Въвеждане на Система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001 Важно място за постигане на добри бизнес резултати, както и за подобряване на използването на добри екологични практики и практики за насърчаване на устойчивото развитие има осъзнатата корпоративна социална отговорност на Панда ЕООД. Предвид желанието си да демонстрира ангажираност по отношение на здравето и безопасността , да управлява и минимизира рисковете за трудовото здраве на своите служители и тези към които е насочена дейността на дружеството, ръководството идентифицира необходимостта от въвеждане и сертификация по OHSAS 18001 с цел въвеждане на система, която да позволи на дружеството да определи и управлява процесите по осигуряване на здравословни и безопасни условия труд, задавайки изисквания към основните елементи, от които следва да се изгражда една успешна СУЗБУТ. • Сертификацията по BS OHSAS 18001 ще демонстрира ангажираността на компанията за безопасна работна среда и защита на служителите и други заинтересовани страни от злополуки и инциденти. • Елементите на BS OHSAS 18001 включват политика и ангажираност; идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, оценка на съответствието; законови изисквания; цели и програми, организация и персонал, обучение, комуникация и консултации; документи и записи; оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки; коригиращи и превантивни действия, одит и преглед от ръководството. Дейността включва два етапа: - Подготовка на дружеството за въвеждане на OHSAS 18001 - Сертификация по BS OHSAS 18001 Първият етап на дейността включва следните подетапи: 1 ЕТАП Преглед на състоянието: • провеждане на първоначално обучение; • преглед на състоянието за съответствие на действащата система с изискванията на конкретния стандарт; • анализ на състоянието и определяне на структура на СУ; • разработване на графици за изпълнение на разработката, изготвяне на всички необходими документи по изграждането на СУ – заповеди, програми и др.; 2 ЕТАП Разработване на документите от СУ: • разработване на документите от СУ - процедури, оперативни документи, наръчник и др.; • поетапно приемане на документите от съвместни работни екипи; 3 ЕТАП Внедряване: • провеждане на обучение по внедряване; • извършване на одити по елементите от стандарта при внедряването на системата; • извършване на изменения в документите при установена необходимост по време на одитите; 4 ЕТАП Функциониране: • провеждане на обучение на вътрешни одитори; • извършване на вътрешни одити; Втори етап – Сертифициране по BS OHSAS 18001 и придобиване на сертификат Подейността се извършва от независима сертификационна организация Сертифициращата фирма винаги е трета независима страна. Консултантската и сертификационната дейност не могат да бъдат извършвани от една и съща организация или от свързани организации
Дейност 6 Обучения на служителите по прилагане на въведената система за ЗБУТ OHSAS 18001 Във връзка с въведената система за управление на безопасни и здравословни условия на труд се предвижда провеждането на обучения на всички служители относно въведената система Предвижда се четири модулно обучение Модул 1 – за всички служители във фирмата относно изискванията на стандарта OHSAS 18001 и прилагане на изискванията Модул 2 - експерт по здравословни и безопасни условия на труд Ще бъдат обучени петима служители на фирмата. Обучението е свързвано с основните изисквания на българското законодателство за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и специфични изисквания за избор на безопасно работно оборудване и лични предпазни средства и за обозначаване на съществуващите опасности във фирмата. Модул 3 - вътрешен одитор на системи за управление на здравето и безопасността при работа (BS OHSAS 18001:2007) Преминалите втори модул експерти се запознават подробно с изискванията на OHSAS 18001 и ISO 19011. Дават се подробни указания относно изискванията за квалификацията и подбора на вътрешните одитори, както и за подготовката, организацията, провеждането и документирането на вътрешните одити по здраве и безопасност при работа. Модул 4 – обучение на представител на ръководството на СУЗБР Ще бъдат обучени двама представители на ръководството За обученията ще бъде избрана външна организация, притежаваща необходимия опит в провеждането на такъв вид обучения
Дейност 7: Визуализация и публичност Информация за проекта ще бъде активно предоставяна от бенефициента , според изискванията на програмата и по следните начини: -Отразяване финансирането на проекта на всички отпечатани документи и закупени по проекта активи. -Поставяне на табели относно финансирането на входа на сградата, съобразно изискванията на програмата и насоките за визуализация. - Издаване на брошура с информация за проекта -Поместване на информация за проекта и неговия прогрес на информационни табла на видно място в централните сгради на бенефициента -Активно информиране на местните медии Бенефициентът ще упоменава финансовия принос на Европейския съюз в информацията, предоставяна на крайните получатели на проекта, във вътрешни и годишни доклади и при всякакви контакти със средствата за осведомяване и когато е възможно ще използва логото на ЕС. Във всички обяви или публикации на Бенефициента, свързани с проекта, ще се уточнява, че проектът е получил финансиране от Европейския съюз. Всяка публикация на Бенефициента, под каквато и да е форма и в каквото и да е средство за осведомяване, в това число и интернет, ще съдържа следното заявление: “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Панда ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” Отговорност за отразяване в медиите на резултатите от проекта и за разпространение на информация за проекта ще бъде поета от страна на ръководителя на проекта, който ще подготвя регулярно кратки материали за медиите с интересна информация- за стартирането на проекта, прогреса и предстоящите дейности, за крайните резултати. Фирмата подизпълнител на печатните материали ще бъде избрана съгласно съответната процедура по ПМС 55/2007г. за поръчки на стойност до 15 000лв.
Дейност 8 - Външен одит на проекта След изпълнение на всички дейности по проекта, Бенефициентът ще изготви окончателен технически доклад, придружен от финансов отчет изготвен съгласно образеца по приложение от договора за финансиране. Докладът ще съдържа пълна информация за всички аспекти на изпълнението за описвания период. Към доклада се прилага опис на разходооправдателните документи, придружен с копия на всички разходи, направени през периода, за който се отнася докладът, с информация за наименованието, размера, съответното перо в бюджета на проекта и посочване на разходооправдателния документ. След подготовка на финалния технически доклад и финансов отчет, Ръководителят на проекта ще предостави на външен сертифициран одитор документацията за удостоверяване на направените разходи и тяхната целесъобразност спрямо договорения бюджет, както и за изрядността на разходооправдателните документи. Одиторът верифицира направените разходи, извършени от изпълнителите въз основа на фактури и/или други документи с еквивалентна доказателствена стойност, за доставка на оборудване, извършване на строителни работи и/или предоставяне на услуги по проекта. Докладът от одита по проекта, заедно с останалите отчетни документи ще бъде предоставен на управляващи орган на програмата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 83 364 BGN
Общ бюджет: 80 395 BGN
БФП: 80 395 BGN
Общо изплатени средства: 80 218 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 395 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 673 BGN
2013 44 900 BGN
2014 18 645 BGN
2015 0 BGN
80 218 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 336 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 172 BGN
2013 38 165 BGN
2014 15 849 BGN
2015 0 BGN
68 186 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 059 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 501 BGN
2013 6 735 BGN
2014 2 797 BGN
2015 0 BGN
12 033 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз