Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0105-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-117
Наименование: Технологична модернизация на фирма "ЕЛ ТЕСТ" ЕООД за производство на нов продукт
Бенефициент: „EЛ – ТЕСТ” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 23.07.2012
Дата на приключване: 23.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: С модернизацията на производствените технологии чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на конкретните предвидени по проекта ДМА да се: - Въведе в производството нов продукт - КРУ - Комплектно Разпределителни Уредби за средно напрежение предназначено за електроразпределителната мрежа на индустриални предприятия и обекти. Чрез закупените ДМА по проекта ще се отговори на производствено-технологичните изисквания на закупеното know-how - конструктивна документация с готови технологични решения за производство на КРУ окомплектовка. КРУ-тата по функционално предназначение (в България няма такова производство) са за първична дистрибуция (висок клас) в електропреносната система и генериращите мощности, като конкретно закупената технология от Фирмата е иновативна.; - Повишаване на производствен капацитет и разширяване на производството, като това ще доведе до намаляване себестойността на продукцията, увеличаване на ефективността на труд и повишаване на приходите от продажби; - Подобряване
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Определяне на фирмен екип по изпълнението на проекта и разпределяне на отговорностите. Комуникация с външните заинтересовани страни по проекта, мониторинг, изготвяне на необходима документация.
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Подготовка на изискуемата документация – изисквания и критерии и провеждане на процедура на открит избор на доставчик. Договаряне, доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Подготовка на предвидените дейности по визуализация и публичност на проекта. Визуализация и публичност на проекта.
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Избор на оправомощено експертно лице за одит по проекта. Извършване одит по проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Полимета-С" ООД
„Контрагент 35” ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 609 390 BGN
Общ бюджет: 880 199 BGN
БФП: 528 119 BGN
Общо изплатени средства: 528 119 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 528 119 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 528 119 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
528 119 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 448 901 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 448 901 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
448 901 BGN
В т.ч. Национално финансиране 79 218 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 79 218 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
79 218 BGN
Финансиране от бенефициента 406 260 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Повишаване на нетните приходи от продажби - Ел
Индикатор 9 Увеличаване на общия пазарен дял след изпълнение на проекта - Ел
Индикатор 10 Нарастване Финансов резултат - Ел


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз