Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0073-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-118
Наименование: Постигане на устойчива конкурентоспособност на "Леми Трафо" ЕООД на националния и международните пазари
Бенефициент: "Леми-Трафо" ЕАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 23.07.2012
Дата на приключване: 23.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Проектната идея предвижда инвестиране в машини и оборудване за решаването на съществуващи производствени проблеми, оказващи пряко и силно въздействие върху конкурентната позиция на фирмата на националния и международните пазари. Проектът се състои в доставката и въвеждането в експлоатация на Технологична инсталация за прахово боядисване на корпусите на трансформатора; Вертикален абкант; Машина за рязане на хартия; Маса за редене на магнитопроводи; Пещ за сушене на активната част. Общата цел на проектното предложение е инвестиции за разширяване дейността на предприятието с цел повишаване на неговата конкурентоспособност. Тази цел напълно съвпада с визията на фирмата да издържи на конкуренцията в областта на разработването, производството и продажбите на трансформатори.
Дейности: Организация и управление на проекта
Подготовка на Дейност 2. Доставка и пускане в експлоатация на Технолог.инсталация за прахово боядисване, вертикален абкант, машина за рязане на хартия,пещ за сушене на активната част и маса за магнитопроводи
Изпълнение на Дейност 2. Доставка и пускане в експлоатация на Технолог.инсталация за прахово боядисване, вертикален абкант, машина за рязане на хартия,пещ за сушене на активната част и маса за магнитопроводи
Подготовка и изпълнение на Дейност 3. Визуализация и разпространение на информация за проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4. Проверка и контрол на разходите/одит за съответствие с изискванията по проекта и отчети
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 052 846 BGN
Общ бюджет: 1 754 744 BGN
БФП: 1 052 846 BGN
Общо изплатени средства: 1 052 838 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 052 846 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 052 838 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 052 838 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 894 919 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 894 913 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
894 913 BGN
В т.ч. Национално финансиране 157 927 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 157 926 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
157 926 BGN
Финансиране от бенефициента 701 898 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Брой закупени нови машини - Леми
Индикатор 8 Брой въведени нови продукти/модификации трансформатори/


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз