Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0319-C0001
Номер на проект: ESF-2302-03-13005
Наименование: Оптимизиране организацията на трудовата дейност и подобряване условията на труд на работното място в " Булмат" ЕООД
Бенефициент: "БУЛМАТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 07.08.2012
Дата на приключване: 01.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта:  Оптимизиране на организацията на трудовата дейност и подобряване условията на труд в „БУЛМАТ” ЕООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа и повишаване на производителността на работещите в дружество.  Адаптиране на управленските процеси в „БУЛМАТ” ЕООД към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система за мониторинг и контрол на рисковете за ЗБР.
Дейности: 1. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност за цялото дружество Описание на дейността: Анализиране и оценяване състоянието на елементите на организацията на трудовата дейност при производството на гъвкави съединения за вода и газ, в т.ч. изпълнението на изискванията на приложимите нормативни документи по ЗБР и разработване на насоки и мерки за подобряване на организацията на трудовата дейност и условията на труд в „БУЛМАТ” ЕООД. Етапи за изпълнение на дейността: 1/ Избор на изпълнител по изискванията на ПМС №55 от 12.03.2007 г. 2/ Подготовка  Създаване на съвместна работна група за анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност.  Определяне на обектите и дейностите, които ще бъдат наблюдавани.  Определяне на приложимите нормативни документи за предприятието.  Осигуряване на необходимите за анализа вътрешни документи по организация на трудовата дейност, ЗБР.  Разработване на. методологични инструменти. 2/ Провеждане на прегледи и наблюдения  Преглед на вътрешните документите, свързани с отделните елементи на организацията на трудовата дейност.  Наблюдение на трудовия процес и състоянието на техническите средства в административните и производствени звена, чрез посещение и наблюдение на място.  Определяне на актуалността на оценките на риска и данните и измерванията за факторите на работната среда, работните процеси и оборудването.  Проучване на мнението на персонала за проблемните въпроси, в т.ч. по условията на труд и безопасността на труда.  Оценка на ефективността на нововъведеното оборудване.  Оценка на ефективността на предприетите мерки за ограничаване и намаляване на рисковете за ЗБР. 3/ Анализ и оценка на организацията на трудовата дейност и условията на труд  Анализ на събраната информация за състоянието и организацията на трудовата дейност и условията на труд спрямо с нормативните изисквания и добрите практики.  Определяне на силните и слабите страни (SWOT–анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовата дейност и работната среда и идентифициране на проблемите.  Разработване на насоки и мероприятия за подобряване организацията на трудовата дейност, повишаване ефективността на трудовите процеси и подобряване условията на труд.  Оформяне на резултатите от анализа на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в доклад. Докладът за анализа на състоянието, ще съдържа най-малко:  Въведение – описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес.  Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в предприятието.  Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – в тази част се обосновава и описва надлежно как ще прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието.  Заключение. 4/ Преглед и приемане на „Анализа на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност за цялото дружество” при изпълнения на изискванията съгласно условията на договора. Обосновка на дейността: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „БУЛМАТ” ЕООД се обославя от следните фактори: 1/ Увеличен производствен капацитет - „БУЛМАТ” ЕООД започва дейността си с производството на 100 вида гъвкави съединения за вода и месечен производствен капацитет 150 000 бр., към момента продуктовата листа съдържа над 1000 вида гъвкави съединения за вода и газ, а производственият капацитет е увеличен 6 пъти. 2/ Внедрени нови технологични процеси и продукти - през годините са внедрени нови технологични операции (плетене на шланг, етикетиране) и нови продукти (Гъвкави съединения за вода за пренос на вода с по-голям дебит тип FIL-NOX GIG и Гъвкави съединения за вода тип FIL-BOR с приложение в промишлени инсталации). 3/ Развитието на продуктите и процесите изисква актуална оценка на начините и условията на протичане на трудовите процеси и прилагане на оптимални решения за организация на труда. 4/ Съществуващи проблеми на организацията на трудовия процес, отчетността на положения труд за специфичните дейности. 5/ Точното определяне на трудовите задължения и отговорности за всяка длъжност.
2. Изграждане на Системата за управление на здравето и безопасността при работа съгласно изискванията на стандарта BS ОНSАS 18001:2007 Описание на дейността: Разработване на документи, регламентиращи изискванията на стандарта BS ОНSАS 18001:2007, приложимите нормативни документи за безопасни условия на труд, интегриране с функциониращата Система за управление на качеството, внедряване и сертифициране. Дейността ще се реализира в следните етапи: 1/ Избор на изпълнители за дейността – консултант за разработване и внедряване на СУЗБР и сертифицираща организация съгласно изискванията на ПМС № 55/12.03.2007. 2/ Подготовка за въвеждане на системата за управление на ЗБР, включваща създаване на необходимата организация – определяне със заповед на „Представител на ръководството” и създаване „Съвет на системата”. 3/ Анализ и планиране, включващ:  Извършване анализ и оценка на съществуващата дейност в „БУЛМАТ” ЕООД за управление на здравето и безопасността при работа спрямо изискванията на международния стандарт BS ОНSАS 18001:2007 и приложимите нормативни документи за безопасни условия на труд. Анализътсе извършва от съвместен екип по специална методика и тест, като водеща роля изпълнява консултанта.  Въз основа на резултатите от анализа, се изготвят, разглеждат и приемат от Съвета на системата следните документи: - Задание/Програма за разработване и внедряване на системата. В документа се определят документите на системата, сроковете и отговорниците за тяхното разработване; - Програма за решаване на неотложни проблеми, констатирани при анализа; - Политика на ръководството на „БУЛМАТ” ЕООД по здравето и безопасността при работа. 4/ Разработване на система за управление на ЗБР, включващ:  Разработване на документите на системата: - Наръчник на СУЗБР – документ, определящ Системата за управление на здравето и безопасността при работа на „БУЛМАТ” ЕООД; - Основни процедури – документи, регламентиращи изпълнението на процесите от обхвата на СУЗБР; - Работни инструкции - подробни описания как да се изпълнят определени дейности/задачи; - Оперативни документи/формуляри за записи на резултатите от изпълнение на процесите. Разработването, разглеждането и приемането на документите на системата се извършва в съответствие със Заданието/Програмата за разработване и внедряване на системата за управление на ЗБР. Всички документи се приемат от Съвета на системата и се утвърждават от Управителя на „БУЛМАТ” ЕООД. 5/ Внедряване на системата за управление на ЗБР, включващ:  Разпространение на документите на системата до съответните структурни звена и изпълнители.  Практическо пробно внедряване на системата, което се осъществява с активната помощ на консултанта.  Извършване от консултанта и обучените одитори вътрешен одит на системата и отстраняване на констатираните пропуски и несъответствия.  Извършване Преглед от ръководството за резултатите от вътрешния одит относно степента на внедряване и функциониране на Системата за управление на ЗБР и вземане решения за нейното официално внедряване.  Подготовка и запознаване на персонала със същността, изискванията и начина на провеждане на сертификационните одити. 6/ Сертификация на системата за управление на ЗБР Сертификацията ще се извърши от организация с необходимата акредитация в следните етапи:  Първи етап: Преглед на документите на СУЗБР за съответствие с изискванията на международно признатия стандарт BS ОНSАS 18001:2007 и отстраняване на констатираните забележки и несъответствия.  Втори етап: Одит на място в предприятието по структурни звена с цел установяване дали документите на системата се прилагат и същата функционира ефективно и ефикасно. Отстраняват се констатираните при одита несъответствия. Обосновка на дейността: В настоящият момент в „БУЛМАТ” ЕООД са идентифицирани опасностите, оценени са рисковете на работните места и се изпълняват програми за ограничаване, намаляване и/или елиминиране на рисковете по работните места. Организацията и управлението на здравословните и безопасни условия на труд в предприятието не отговарят напълно на съвременните модели на управление и изискванията на международно признатите стандарти. Това води до сравнително високи разходи и неудовлетворителна производителност, повишен риск от възникване на инциденти и трудови злополуки и неудовлетвореност на работещите от условията на труд. С внедряването на система за управление на ЗБР съгласно международно признатия стандарт BS ОНSАS 18001:2007 ще се въведе една ефективна и ефикасна организация на трудовите дейности по отношение на тяхната безопасност, което заедно със социалните и икономически ползи, ще доведе до повишаване конкурентноспособността на БУЛМАТ” ЕООД и неговото успешно развитие в условията на силно конкурентния вътрешен пазар.
3. Доставка и монтаж на защитни приспособления за обезопасяване на технологичния процес „плетене на шланг” Описание на дейността: Изработване, доставка и монтаж на предпазни устройства (по-нататък в текста „защитни приспособления”) за осигуряване на безопасна работа на машините за плетене на шланг – 61 бр. Остойностена техническа спецификация на приспособленията, които ще бъдат закупени по проекта (Приложение Б4) е приложена към документите за кандидатстване. Дейността ще се реализира в следните етапи: 1/ Избор на изпълнител по изискванията на ПМС 55 от 12.03.2007 г. 2/ Планиране изпълнението на дейността - сформиране на съвместна работна група и изготвяне на Работен график за изпълнение на дейността с конкретни задачи и отговорници. 3/ Изпълнение на дейността:  Изработка и доставка на 61 бр. защитни приспособления.  Преглед на доставката за комплектност, съответствие с техническите изисквания и приемане при съответствие. Документиране с протокол.  Монтаж на защитните приспособления, оценка на съответствието и пускане в редовна експлоатация.  Приемане изпълнението на дейността. Документиране с Протокол.  Поставяне на стикери на монтираните защитни приспособления за изпълнение по проект.  Организиране потвърждаване на наличието и съответствието на доставката с договора от Регионалния експерт в ДБТ – Протокол. Обосновка на дейността: Доставката и монтажа на защитни приспособления на машините за плетене на шланг се обуславя от следните фактори: 1/ Резултатите от оценката на риска на работните места за плетене на шланг показват наличие на риск и са препоръчани мерки за неговото овладяване, едната от които е обезопасяване на машините. 2/ Машините за плетене на шланг се зареждат с различен брой шпули със стоманени нишки (от 24 до 48 бр.), като се поставят на оси на отворен барабан и се въртят с висока скорост. Създава се предпоставка за евентуален инцидент при увличане, захващане, омотаване, притискане, срязване и др. от движещи се/въртящи елементи в случай на счупване и/или саморазвиване. 3/ Работникът при обслужване на машините има близък контакт и свободен достъп до въртящите се шпули със стоманени нишки. 4/ Машините за плетене на шланг са разположени сравнително близко и при обслужването на съседна машина може да се стигне до инцидент.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 81 499 BGN
Общ бюджет: 78 843 BGN
БФП: 78 843 BGN
Общо изплатени средства: 78 830 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 78 843 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 300 BGN
2013 0 BGN
2014 62 530 BGN
2015 0 BGN
78 830 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 017 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 855 BGN
2013 0 BGN
2014 53 151 BGN
2015 0 BGN
67 005 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 826 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 445 BGN
2013 0 BGN
2014 9 380 BGN
2015 0 BGN
11 824 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз