Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0044-C0001
Номер на проект: ESF-2302-05-05002
Наименование: "Здравословни и безопасни условия на труд в "ХИДКОМ" АД"
Бенефициент: "ХИДКОМ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 03.08.2012
Дата на приключване: 03.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Оряхово
Описание
Описание на проекта: 1. Да се осигурят на работниците в ,,Хидком” АД здравословни и безопасни условия на труд, съответстващите на добрите европейски практики. 2. Да се повиши на производителността на заетите в предприятието, чрез подобряване на работните условия и благосъстоянието на работещите и, в резултат на това, намаляване на дела на трудовите злополуки, броя изгубени поради злополуки и професионални заболявания дни и свързаните с това разходи. 3. Да се намалят трудовите злополуки и професионалните заболявания в ,,Хидком” АД с минимум 25 % в срок до 1 година след приключване на изпълнението на проекта. 4. Да се стимулира проактивен подход към здравословните и безопасни условия на труд на работещите в ,,Хидком” АД
Дейности: Дейност 1 - Организация и управление на проекта, вътрешен контрол на изпълнението За успешното изпълнение на проекта и постигането на планираните резултати е от първостепенна важност осигуряването на качествени ресурси за изпълнение на дейностите и управлението на проекта. Екипа за управление на проекта се състои от ръководител, координатор и счетоводител. Вътрешна оценка на проекта ще се извършва периодично при осъществяването на отделните етапи на проекта. Ръководителят на проекта ще следи и контролира реализацията на всички предвидени дейности. Предвижда се провеждането на ежемесечна вътрешна оценка за изпълнението на проекта, с регистриране степента на изпълнение на всяка от дейностите и изготвяне на финансово – счетоводен отчет. С редовната вътрешна оценка се осигурява постоянна готовност за предоставяне на данни при проверка от съответните контролни органи, както и своевременна реакция при възникване на проблем, застрашаващ срочното и качествено изпълнение на “Плана за действие”. Степента на изпълнение на всяка от дейностите ще се оценява чрез т.нар. “обективно проверими показатели”. Ще се изготвят месечни отчети от всеки представител от екипа на проекта, които ще се предават на Ръководителя за анализ и обобщаване на ситуацията. Лични месечни отчети ще изготвят: счетоводителя и координатора на проекта. Счетоводителя ежемесечно ще представя справка за разходването на средствата. Ръководителят ще изготвя обобщен доклад за дейността и степента на изпълнение и постигане на заложените резултати и ще го представя на Директора на предприятието. В началото на всеки месец ще се провеждат оперативки за контрол на напредъка по проекта.
Дейност 2 - Избор на изпълнители в съответствие с ПМС № 55/12.03.2007 г. Дейността ще се изпълнява при стриктно спазване на ПМС № 55/12.03.2007 г. и неговите изменения и допълнения, както и изискванията на Договарящия орган. Дейността е планирана съответствие с изискванията на действащото законодателство в Република България. Дейността гарантира, че проектът се осъществява на базата на принципа на прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане. Дейността обхваща подготовката на тръжната документация, провеждането на процедура, оценяване на получените оферти и подписването на договор с избрания доставчик. На основание чл. 12, ал. 1, т. 2 от ПМС 55, ще се съберат по три оферти за избор на изпълнител, тъй като предвидената стойност за доставки и услуги, в това число съфинансирането от страна на кандидата, без данък върху добавената стойност е от 15 000 до 50 000 лв. включително, за: 1. Извършване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. 2. Доставка на ЛПС и работно облекло. След като събере посочения брой оферти, бенефициентът ще ги оцени за съответствие с поставените от него изисквания и ще ги класира по критерий икономически най-изгодна оферта или най-ниска цена. С класираните на първо място кандидати ще бъдат сключени писмени договори. За разходването на средствата по бюджетните пера, които не изискват провеждането на процедури и събирането на 3 оферти “Хидком” АД стриктно ще се придържа към всички изисквания и указания на ДО и Наръчника на ДО.
Дейност 3 – Осигуряване на публичност за проекта Изпълнителят ще направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че проектът се съфинансира от Европейския социален фонд. Предприетите за тази цел мерки ще са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Изпълнителят ще отбелязва финансовия принос на Общността и ще поставя логото на ЕС и на ОП РЧР на всеки продукт по проекта, включително: - бланки; - табели; - прес-съобщения; - доклади за вътрешно ползване и за външни партньори; - електронни носители (CD, DVD), аудио-видео материали; - всякакви други публикации; - на оборудването (знаци, стикери); - табела на сградата. Планирано е използването на следните мерки за информация и публичност: 1. Информационни табели В периода на изпълнение на проекта Изпълнителят ще постави 2 броя информационни табели, една на сградата на и една на помещението, където ще се модернизира климатичната и вентилационна система. Информационната табела ще указва вида и името на операцията, както и следната информация, която ще заема поне 25% от цялата площ на таблата: а) логото на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Приложение 1 на Регламент 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз; б) логото на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и позоваване на ЕСФ; в) пълно изписване на оперативната програма – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; г) послание, което символизира помощта на ЕС – „Инвестира във вашето бъдеще”. 2. Брошура за изпълнението на проекта Планирано е изработването и разпространението на 500 броя информационни брошури за изпълнението на проекта. Брошурата ще информира за основните цели на проекта, планираните дейности и очаквани резултати. В съответствие с изискванията, брошурата ще съдържа: а) логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; б) наименованието на проекта, които се изпълнява; в) изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. Горната информация ще заема поне 25% от площта на съответната лицева част на брошурата. Описаните правила ще се прилагат по същия начин и за информацията, разпространявана по електронен път (интернет страници, електронни съобщения и т. н.) или чрез аудио-визуални материали. 3. Стикери Закупеният по проекта дълготраен материален актив – 20 прозореца и 13 топлоизолирани врати с 33 броя стикери, поставени на видими места. 4. Публикации в регионален вестник Бенефициентът ще изготви две публикации, една в началото и една в края на проекта. Публикациите ще съдържат информация за основните цели на проекта, планираните дейности и очаквани резултати. Освен задължителните елементи, описани по-горе, всякa публикация ще съдържа и изявление за отговорността: „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд. “Хидком” АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенция по заетостта.”
Дейност 4 - Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност В съответствие с идентифицираните нужди и проблеми на целевата група е планирано и извършването на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Интегрирането на дейността по безопасност и здраве при работа като елемент на цялостната бизнес политика на предприятието, представлява основен подход за успешно прилагане на новите стандарти, за осигуряване на устойчиво развитие и ефективност. Съвременният подход на политиката в областта на безопасните и здравословни условия на труд е широкообхватен и е насочен към осигуряване на благосъстояние при работа, отчитайки промените в труда и появата на нови рискове. Активната социална политика на фирмата по отношение на условията на труд е насочена към повишаване на културата за предпазване у работещите и по-нататъшно развитие на системата за превенция в дейността по безопасност и здраве при работа, посредством: обучението и партньорството между всички участници в трудовия процес. Основните цели на анализа и проектирането на организацията на трудовата дейност са, с цел оптимизиране на процесите и постигане на: - високо качество на труда и организация на работа; - високо качество на управление на човешките ресурси; - висока надеждност на мерките, осигуряващи живота и здравето на работещите. Създаването на гъвкава и активно прилагана организация за управление на труда в предприятието не следва да се приема като задължение, а като необходимост. Основните акценти в анализа и проектирането на организацията на трудовата дейност ще бъдат: - създаване на ефективна организация за идентифициране, отстраняване и контрол на свързаните с дейността опасности и професионални рискове, както и за укрепване на здравето при работа; - прилагане на принципите за управление на дейността, заложени в нормативните актове и форми на “добра практика”, доказали своята ефективност; Минимални изисквания: Структурата на анализа на състоянието следва да съдържа най-малко: I. Въведение – в тази част би следвало, да се опише сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – в тази част се анализират и описва силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в съответното предприятие; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – в тази част, се обосновава и описва надлежно как ще се прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; IV. Заключение
Дейност 5 – Доставка и монтаж на 20 прозореца и 13 броя топлоизолирани врати Планирано е закупуване на 20 прозореца и 13 топлоизолирани врати. Планираното за закупуване оборудване е модерно, енергийно ефективно и максимално обезопасено, съответстващо на добрата практика.
Дейност 6 – Закупуване на лични предпазни средства и работно облекло за работещите в предприятието Основните идентифицирани рискове, съответно проблеми на целевата група са: опасност от преместващи се (движещи се) машини, съоръжения и техни елементи – опасност от притискане на пръстите, опасност от падащи, летящи тела и частици, опасност от режещи елементи и инструменти; химични агенти; биологични агенти; прах; шум; електричен заряд . Всички планирани за закупуване лични предпазни средства: каска ударозащитена с периферия, предпазен колан при работа на височина, антифони външни, очила цели, очила предпазни, маски противопрахови, маски противогазови филтриращ тип, маски двоен филтър, маска въздушна с клапан, полумаска, противопрашна маска, щит, лицев, лъчезащитен със светлофилтърни стъкла, работни обувки /антистатични, метални бомбета, с електропроводими ходила/, работни ръкавици: дълги киселиннозащитени, антистатични, гумиирани маслоустойчиви, диелектрични 20кВ и др. са избрани възоснова оценката на риска на работните места. Закупуването на ново работно облекло и ЛПС за подмяна, се налага, поради бързото им износване и повреда. Работниците в предприятието за изложени на непрекъснато въздействие, което е особено агресивно към работното облекло и ЛПС – опасности от нарушаваня на целостта, прах, химични агенти, електростатичен заряд, биологични агенти. Използваните към момента работни облекла и ЛПС, поради некачествени материали, кройки и ергономичност, не създават необходимия комфорт и сигурност на работещите. Срока на износването на работното облекло не съответства на планираното в Наредбата – 1 брой зимно и 1 брой лятно работно облекло. Планираните за закупуване работни облекла ще бъдат по-качествени – с повишена здравина, топло и студоустойчивост, модерни и удобни. Планираните за закупуване ЛПС ще бъдат с по-добри технически характеристики от използваните.
Дейност 7 – Одит След приключване на проектните дейности ще бъде извършен одит от външен независим одитор, лицензиран от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Извършването на одит е необходимо за да се гарантира коректно и прозрачно разходване на средствата.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Бултекс 99” ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 74 366 BGN
Общ бюджет: 73 289 BGN
БФП: 73 289 BGN
Общо изплатени средства: 73 140 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 73 289 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 873 BGN
2013 58 267 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
73 140 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 296 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 642 BGN
2013 49 527 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
62 169 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 993 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 231 BGN
2013 8 740 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 971 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз