Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0076-C0001
Номер на проект: ESF-2302-06-11007
Наименование: Подобряване на условията и безопасността на труда в "МБАЛ-Първомай" ЕООД
Бенефициент: "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЪРВОМАЙ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 07.08.2012
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Първомай
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е насочена към подобряване условията на труд в „МБАЛ – Първомай” ЕООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. Изпълнението на заложените дейности цели адаптиране на управленските процеси в болницата към нов подход при по-добро регламентиране и нормиране на труда и поддържане на съвременна система от трудови стандарти. Настоящият проект цели повишаване на производителността/ трудоспособността на служителите на „МБАЛ – Първомай” ЕООД.
Дейности: 1. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Изготвянето на анализа и проектирането на организацията на трудовата дейност ще се базира на измервания на следните фактори на работната среда: 1.Контрол на изолационно съпротивление /захр. кабел ниско напрежение/ 2.Контрол на съпротивление на заземителни инсталации 3.Контрол съпротивление на гръмозащитни инсталации 4. Контрол на прекъсвачи за защитно изключване 5. Контрол специфично съпротивление на почва 6. Контрол импеданс Zs на контур „фаза-нула-защитен проводник” 7. Измерване ток на утечка 8. Измерване на вибрации - общи и локални 9. Измерване на импулсен и еквивалентен шум 10. Измерване на изкуствена осветеност 11. Измерване на микроклимат, което включва: -скорост на въздушния поток -влажност на въздуха -температура 12.Измерване на прах в работна среда 13.Измерване на токсични вредности 14.Измерване на електромагнитни полета 15. Измерване ефективност на вентилационни инсталации. Въз основа на получените данни, както и документалните сведения от цялата докумтация на болницата, свързана с прилагане на изискванията на ЗЗБУТ, ще се пристъпи към разработване на анализа и проектирането на организацията на трудовата дейност. Документът ще бъде структуриран в следните обособени части: I. Въведение – описание на сегашното състояние на болницата и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, разработени и внедрени оценки на риска; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – описание на прилагането и усъвършенстването на организацията на трудовата дейност в МБАЛ. Ще бъдат описани методите и средствата, които ще се използват за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в болницата; IV. Заключение. Анализът ще бъде разработен в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска. Основната цел на този документ е подпомагане на работодателя при осигуряване на здравословни условия на труд, чрез безопасна и удовлетворяваща работна среда и здрав, активен и производителен служител и работник, способен и мотивиран за извършване на ежедневната си работа. Направеният анализ ще даде възможност да се оптимизира организацията на трудовата дейност, ще подпомогне повишаване на знанията на работещите в областта на безопасността на труда и ще насърчи прилагането на нови лични предпазни средства, с подобрени защитни свойства и отговарящи на съвременните изисквания и стандарти за по-безопасен труд.
2. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло Дейността предвижда закупуване и доставка на:  рентгенови жилетки – 2 бр., окомплектовани с яки и ръкавици;  специално работно облекло и обувки за медицинския персонал;  Анатомични, ортопедични антибактериални обувки, позволяващи третиране с дезинфектант;  операционни престилки за многократна стерилизация. Всички посочени ЛПС ще бъдат изработени от материали с подобрени защитни свойства. „МБАЛ - Първомай” ЕООД разполага с Рентгенова лаборатория, в която работят двама лекари и двама лаборанти. Защитното облекло, което понастоящем използват медицинските лица не отговаря на европейските стандарти. Предвидените за доставка в рамките на проекта рентгенови жилетки, яки и ръкавици ще се отличават от наличните в „МБАЛ” ЕООД по своите високо защитни свойства и съответствието им с DIN EN IEC 61331-3, както и с директивите на ЕС 89/686/ЕЕС за лични предпазни средства и оборудване, съответно на 93/42/ЕИО за медицинските изделия, RöV стандарти и маркировка CE-0123. Тези предпазни облекла ще бъдат изработени от меки и гъвкави оловни гумени листове, базирани върху естествен каучук, с което ще се подобри удобството при носене. Използваните висококачествени и най-съвременни материали ще осигурят постоянна висока радиационна защита през целия период на използване на облеклата. Операционните престилки, които в „МБАЛ – Първомай” ЕООД използват понастоящем 24 медицински лица при хирургична дейност са със стандартни свойства. Новодоставените операционни престилки ще се характеризират с възможност за многократна стерилизация при температури над 123 градуса по Целзий. Те ще са антибактериални, с непромокаемо лице, ръкав с плетен ластик и антистатичен дишащ гръб. Всички медицински лица в болницата – общо 139 на брой, използват в ежедневната си работа облекло и обувки, изработени от стандартни материали. Предвиденатата в проекта доставка на медицинско облекло, обработено с тефлон или силикон, ще осигури повишена защита на медицинските лица от пренос на замърсявания от кръвен и микробен тип. Тези облекла ще се характеризират с изключителна здравина и износоустойчивост над 200 пранета, което ще гарантира тяхната дълготрайна употреба. Обувките, предвидени за доставка ще осигурят възможност за бързо и безостатъчно почистване отвън и отвътре, като позволяват както дезинфекция с обичайни агенти, така и ефективно машинно почистване при температира 60 градуса по Целзий с почистващ или 0,1 % дезинфекционен разтвор. Обувките, предвидени за доставка не попиват вода, съхнат изключително бързо; те са леки и с висока стабилност, включително на хлъзгащи се повърхности. Тези обувки притежават патентован дизайн за аерация, адаптират се към всякакъв тип ходила и техните извивки, като в последствие няма точки на повишен натиск. Крайниците не се натоварват при носене по-продължително време, а специалният вътрешен релеф на обувките, стимулира и масажира ходилото. Изработени са от силиконоподобна пластмаса, която представлява високо акустичен и свръхпластичен материал. Те ще са ортопедични, хипоалергични, свръхлеки и с голяма контактна повърхност.
3.Mодернизация на вентилационна инсталация в „МБАЛ – Първомай” ЕООД Вентилационната система на „МБАЛ- Първомай” ЕООД е неефективна и във висока степен амортизирана. Естеството на работа на здравното заведение е свързано с повишен риск от разпространение на вирусни и други инфекциозни заболявания. Аерацията на въздуха в отделенията на болницата се извършва от стандартни климатици с висок енергиен разход и нива на шум. Предвиденото за доставка инвенторно климатично оборудване, използващо йонна технология, ще осигури повишена защита на работната среда от разпространение на инфекциозни агенти, както и ще позволи регулиране температурата на въздуха в помещенията на следните отделения на болницата: Детско,Вътрешно, Акушеро- гинекологично, Хирургично, Нервно, а също и в помещенията на администрацията. Модернизираната вентилационна система ще подобри тяхната аерация, ще понижи нивото на шума, а енергийтият клас ,,АА” на оборудването ще подобри енергоемкостта на отоплителния или охлаждащ процес.
4. Провеждане на обучения за безопасна работа с нововъведено работно оборудване, и по хоризонталните политики на ЕС Дейността ще бъде изпълнена като поредица от тематични обучения, групирани в отделни модули, съобразно изискванията на нормативните документи за квалификацията на работещите с нововъведеното работно оборудване, вкл. вентилационни инсталации. Обучението ще се извърши в съответствие с установените нужди на заетите лица в „МБАЛ-Първомай” ЕООД и с насоченост към правилното експлоатиране на модернизираната вентилация. Тематиката на обучението ще съответства на изискванията за използване на работно оборудване, съгласно глава 11 от Наредба № 7 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и работното оборудване /ДВ бр.88/99. Обученията ще бъдат реализирани и в контекста на: -Наредба № РД О7/8 20.12.2008г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и /или здраве при работа; -Наредба № І з-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. В програмата на обученията ще бъдат застъпени и спецификите на хоризонталните принципи на ЕС и възможностите за прилагането им в дейността на здравното заведение. В обученията ще участват 139 заети лица в „МБАЛ-Първомай” ЕООД, които ще преминат курс от 50 учебни часа обучения, групирани в тематични модули. Програмата на обученията ще бъде изпълнена по график, разработен от Външния изпълнител и утвърден от работодателя. След преминаване на пълния курс от обучения на участниците ще бъдат връчени сертификати. Фирмата изпълнител ще подготви и раздаде на участниците обучителни материали със съдържанието на тематичните модули.
5. Информация и публичност В хода на изпълнение на проекта „МБАЛ – Първомай” ЕООД ще оповестява приноса на Общността като: - организира 2 информационни събития – за старта и завършването на дейностите по проекта; - постави банер в залите, където се провеждат информационни и обучителни събития; - постави постоянна обяснителна табела в сградата на болницата; - постави стикери на закупеното оборудване; - изготви документи, публикации и рекламни материали – диплянки (в началния етап на изпълнение на проекта) и брошури (при приключване на дейностите по проекта), с необходимите лога, символи и послания върху тях. Дейностите за информация и публичност ще са в изпълнение на задължителните изискванията, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент No 1828/2006, както и предписанията на Ръководството по схемата „Безопасен труд” по отношение на дейности за информиране и публичност (Приложение З към насоките за кандидатстване) за оповестяване приноса на Общността при реализация на проекта.
6. Организация и управление Екипът за организация и управление ще отговаря за изпълнението на дейностите, предвидени в проекта, в съответствие с клаузите и срока на договора с Агенция по заетостта за предоставяне на безмездна финансова помощ. Отговорност на всички членове на екипа ще бъде гарантиране изпълнението на разпоредбите на Регламент на Съвета № 1083/11.07.2006 г., Регламент на Комисията № 1828/08.12.2006 г. и Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 1081/05.07.2006 г., както и на Постановление № 62/21.03.2007 г. на Министерския съвет и Постановление № 180/27.07.2007 г. на Министерския съвет, относно допустимостта на извършваните разходи, и съответствието на тези разходи с изискванията, предвидени в Насоките за кандидатстване по настоящата схема за финансиране. Ръководителят и счетоводителят ще организират съвместно изпълнението на всички дейности, предвидени в проекта, като с помощта на цялостното съдействие и юридическите съвети на координатора, ще следят за спазване изискванията на ЗОП при избора на изпълнители и сключване на договори с тях за реализация на проекта като цяло. Счетоводителят на проекта ще води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща електронна система за документация и по начин, по който разходите, свързани с проекта, ще подлежат на ясно идентифициране и проверка. За целта ще бъде открита и поддържана отделна банкова сметка на болницата само за нуждите на проекта. С това ще се гарантира, че генерираните лихви по нея могат да бъдат проследими и доказани, както и, че информацията по банковата сметка ще позволи лесното идентифициране и проследяване на разходите до и в счетоводните системи на болницата. Изготвените Счетоводни отчети ще съдържат данни за натрупаните лихви върху средствата, изплатени от Договарящия орган. Счетоводителят ще гарантира, че данните, посочени в отчетните доклади по проекта (междинни и заключителен), отговарят на тези в счетоводната система и документация и са налични до изтичане на сроковете за съхранение на документацията. Ръководителят на проекта, подпомаган от координатора, ще изготвя междинните и заключителния доклади, съгласно образеца от Ръководството на бенефициента за изпълнение на договори по процедура BG 051 PO 001-2.3.02. Докладите ще съдържат пълна информация за всички аспекти на изпълнението за описвания период. Към доклада ще се прилага опис на разходооправдателните документи, придружен с копия на всички разходи, направени през периода, за който се отнася докладът, с информация за наименованието, размера, съответното перо в бюджета на проекта и посочване на разходооправдателния документ. Междинните доклади ще се представят заедно с всяко искане за междинно плащане. Заключителният доклад ще бъде изпратен до два месеца след изтичане на срока на изпълнение на дейностите по проекта. Ръководителят и координаторът ще следят за изпълнение на всички проектни дейности в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП „РЧР”. Във всички обяви или публикации, свързани с проекта, както и по време на информационни събития и обучения, ще бъде оповестявано, че проектът е получил финансиране от Европейския социален фонд чрез ОП „РЧР”. Екипът също така, ще организира срещите и ще води кореспонденцията между фирма „МБАЛ” ЕООД в качеството й на бенефициент и представители на Договарящия орган, Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската служба за борба с измамите и външни одитори, извършващи проверки и инспекции в съответствие с процедурите, предвидени в законодателството на ЕО за защита на финансовите интереси на ЕО срещу измами и други нарушения на приложимото национално законодателство. Екипът на проекта ще отговаря и за запазване поверителността на поверително предоставените документи, информация или други материали, за срок съгласно чл. 3 ал. 3 от Регламент 1998/2006 г. или чл. 90, (1), буква „а” от Регламент на Съвета № 1083/ 2006. Всички разходооправдателни и други документи с доказателствена стойност ще бъдат окомплектовани и архивирани от екипа за съхранение в срок, указан в чл. 3, ал. 3 от Регламент 1998/2006. чл. 90, (1), буква „а” от Регламент на Съвета № 1083/ 2006.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 131 198 BGN
Общ бюджет: 124 183 BGN
БФП: 124 183 BGN
Общо изплатени средства: 124 180 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 124 183 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 26 240 BGN
2013 19 488 BGN
2014 78 451 BGN
2015 0 BGN
124 180 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 105 556 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 304 BGN
2013 16 565 BGN
2014 66 684 BGN
2015 0 BGN
105 553 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 628 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 936 BGN
2013 2 923 BGN
2014 11 768 BGN
2015 0 BGN
18 627 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз