Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0303-C0001
Номер на проект: ESF-2302-03-13002
Наименование: Повишаване на безопасноста на работното място в " Техно-инвест" ЕООД
Бенефициент: ТЕХНО-ИНВЕСТ ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 03.08.2012
Дата на приключване: 03.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: Подобряване и повишаване на професионалния и здравен статус на служителите, чрез внедряване на нови и усъвършенстване на съществуващи в „Техно - Инвест” ЕООД практики за мониторинг, превенция и контрол на рисковете за здравето и безопасността на работното място.
Дейности: 1. Администриране на проекта, контрол и отчетност на изпълнението Изпълнението на дейността включва следните основни стъпки:  Назначаване на членове на екипа – ръководител, координатор на проекта и счетоводител, на граждански договори за срок от 12 месеца;  Запознаване на всички членове от работния екип с длъжностните им характеристики. Точно и ясно определяне действията и задълженията им, както и отговорностите, които поемат при осъществяването на проекта;  Организиране дейността в офиса на проекта;  Запознаване на членовете на работния екип, невзели участие в изготвянето на проекта с целите и приоритетите на програмата, както и с конкретните цели и начини за тяхното осъществяване на настоящия проект;  Подготовка и осигуряване на необходимата документация за контрол и отчетност. Изготвяне на график на тръжните процедури и осъществяване на предварително проучване за потенциални изпълнители на които да бъдат изпратени покани за представяне на оферта;  Провеждане на редовни заседания на екипа на проекта. Дейността по изпълнение на бюджета за разходите по проекта и изготвяне на необходимата методическа и счетоводна документация към него включва:  Обработка на счетоводните документи;  Отчитане на финансовите разходи;  Дейността свързана с осъществяване на контрол по финансите включва: - Ежедневен – от ръководителя на проекта, координатора и счетоводителя; - Периодичен – от възложителя на проекта, ръководителя, координатора и счетоводителя; - Последващ – от възложителя и ръководителя; - Изготвяне на заключителни отчети – отчетен доклад, технически и финансови отчети.
2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Предвиденият анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност ще бъде своеобразен инструмент за „Техно - Инвест” ЕООД в поска правене и усъвършенстване на политики, изработване и адаптиране на модели за оценка и управление на риска на работното място, кодекси за добри практики, ръководства за практически правила и т.н. Анализът ще помогне да се идентифицират ситуации и дейности, които е възможно да имат увреждащо действие. Това ще се извърши главно чрез събиране на информация от всякакви източници вътре и извън фирмата. Събраната и обобщена информация ще бъде предпоставка за взимането на последващи решения от ръководството за възможните коригиращи мерки, които ще трябва да се предприемат. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, избран по реда на ПМС 55. Ще бъдат заложени минималните изисквания за структурата на анализа както следва: I. Въведение. II. Изложение и анализ. III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност. IV. Заключение. Като цяло анализът ще обхваща първоначален преглед, планиране на система за управление и нейното внедряване, поставянето на конкретни цели и предприемане на дейности за превенция на рисковете, произтичащи от конкретни опасности. Чрез първоначалния преглед ще се установи състоянието на дейностите в „Техно - Инвест” ЕООД по здраве и безопасност спрямо изискванията на нормативната база, което е отправна точка за политиката на фирмата по здраве и безопасност. По време на изготвянето на анализа ще се обърне специално внимание на проблемите, свързани със стреса в работата, както и необходимостта от оценка на всяко работно място още при проектиране, начините за избор на приоритетни действия и прилагане на мерки, на базата на превенция на риска. Изводите и препоръките, които ще даде анализа ще бъдат прецизирани спрямо изискванията на нормативната база, големината на риска и ресурсите, с които разполага „Техно - Инвест” ЕООД за тяхното намаляване и/или отстраняване.
3. Разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, съгласно международен стандарт OHSAS18001:2007 Работодателят е отговорен да организира здравословни и безопасни условия на труд. Прилагането на система за управление на здравословни и безопасни условия на труд е полезен подход за постигане на тези отговорности. В тази връзка се предвижда изпълнението на дейност 3. За целите на нейната реализация ще бъде извършен избор на външни организации по предоставяне на услуги по внедряване и сертифициране на Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, съгласно международен стандарт OHSAS18001:2007. Изпълнението на дейността ще премине през два основни етапа: Етап 1: Услуги по разработване и внедряване на система за управление на здравословните и безопасни условия на труда. Избраният изпълнител следва да изготви СУЗБУТ съдържаща следните раздели: 1 Общи изисквания 2 Политика в областта на ЗБУТ 3.1 Идентификация на рисковете, оценка на рисковете и набелязване на мерки за управление на риска 3.2 Законодателни, нормативни и други изисквания 3.3 Цели и програма 4.1 Ресурси, роли, отговорност и правомощия 4.2 Компетентност на персонала, подготовка и осведоменост 4.3 Комуникация, партньорство и консултиране 4.3.1 Комуникация 4.3.2 Партньорство и консултиране 4.4 Документация 4.5 Управление на документите 4.6 Управление на операциите 4.7 Готовност за аварийни ситуации и реагиране 5.1 Измерение и мониторинг на показателите на дейността 5.2 Оценка на съответствията 5.3 Разследване на инциденти, несъответствия, коригиращи и превантивни действия 5.3.1 Разследване на инциденти 5.3.2 Несъответствия, коригиращи и превантивни действия 5.4 Управление на записите 5.5 Вътрешен одит 6 Анализ от страна на ръководството Етап 2: сертифициране на СУЗБУТ, съгласно международен стандарт OHSAS18001:2007 Изпълнителят по този етап ще следва да предостави следните услуги: 1. Предварителен одит на Система за управление (СУЗБУТ), съгласно BS OHSAS 18001:2007: 2. Сертификационен одит на Система за управление (СУЗБУТ), съгласно BS OHSAS 18001:2007: 3. Последващ одит (при необходимост): Издаване на сертификат за съотвествие на Система за управление (СУЗБУТ), съгласно BS OHSAS 18001:2007, издаден от акредитиран орган по сертификации.
4. Mодернизация и обезопасяване на съществуващи процеси с цел подобряване условията на труд При предприемането на мерки за осигуряване на ЗБУТ в предприятието е установено, че колективните предпазни средства много често са по-ефективни от използването на лични такива. След извършена консултация със служба по трудова медицина и преглед на утвърдената програма за минимизиране на риска в предприятието, беше установено, че е подходящо да се закупят следните активи:  Сертифициран предпазен парапет, който представлява мобилна конструкция, адаптивна към различни конструктивни елементи. Той служи за обезопасяване на отвори в строителни и конструктивни елементи, които създават опасност от падане от височина.  Отоплителен калорифер, който осигурява благоприятен микроклимат за извършване на довършителни строително – монтажни работи в затворени помещения през зимния период;  Осветително тяло, което осигурява на работещите нормална осветеност на работните места, която не може да бъде постигната с преносими лампи. Закупуването и доставката на активите ще бъде извършено от организация избрана по реда на ПМС55/12.03.2007г., като за целта ще бъдат събрани и оценени не по-малко от три съпоставими оферти, съдържащи техническо и финансово предложение.
5. Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване. Провеждането на подобнен род обучение е обвързано и с идеята да се формира у служителите на „Техно - Инвест” ЕООД мислене и поведение за действие, като: предварително обмисляне задачата, която ще се изпълнява, на основата на необходимите за това знания и квалификация; внимателно и отговорно подхождане към нейното изпълнение; обмен с ръководители и колеги необходимата за осигуряване на безопасността информация и т.н., т.е. означава в характера на работника да се изгражда съзнателно отношение към безопасността на труда. Предвижда се външна организация да организира и проведе обучение на 21 служители за правилния монтаж и използване на предпазен парапет при осъществяване на работа в и около изкопи. Изпълнителят на дейността – обучаваща организация, ще има задължението за поддържане на пълна отчетност на курса, като изготвя необходимите графици, присъствени форми и дневник на обучението. Приключването на дейноста ще бъде отбелязано с издаването на сертификат за преминато обучение.
6. Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло С оглед гарантиране спазването на правилата за работа и нормативните изисквания се предвижда се закупуването на следното работно облекло и ЛПС: 1. Защитни обувки с устойчиви на пробождане ходила; 2. Защитни каски; 3. Ръкавици; 4. Защитни колани; 5. Каски с екран за заваряване; 6. Очила за предпазване от прах; 7. Дихателни маски (дихателни апарати). Изпълнението на дейността ще бъде осъществено посредством сключването на договор за доставка на предвидените материали, с доставчик избран по реда на ПМС55/12.03.2007г. Необходимостта от изпълнението се определя от нуждата от подмяна на работното облекло и ЛПС на служителите в следствие на износване на старите такива поради обичайна употреба.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 401 BGN
Общ бюджет: 82 831 BGN
БФП: 82 831 BGN
Общо изплатени средства: 82 831 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 82 831 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 280 BGN
2013 65 550 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
82 831 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 70 406 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 688 BGN
2013 55 718 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 406 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 425 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 592 BGN
2013 9 833 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 425 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз