Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0330-C0001
Номер на проект: ESF-2302-03-13001
Наименование: Подобряване на условията на труд и повишаване на здравния статут на служителите чрез модернизация на работните помещения и въвеждане на международния стандарт за безопасен труд BS OHSAS 18001:2007
Бенефициент: "БЕСТрейнинг" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 03.08.2012
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: • Да се подобри микроклимата в работните помещения, чрез модернизация на оборудването • Да се повиши компетентността в областта на безопасните условия на труд в дружеството
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Координиране работата на екипа за управление на проекта. Подготовка на детайлен времеви график за прилагане на дейностите по проекта. Планиране и провеждане на периодични работни срещи на екипа по управление на проекта
2. Организиране и провеждане на тръжни процедури При изпълнение на дейностите, свързани с избор на подизпълнители ще се използва методиката по организиране и провеждане на тръжни процедури за доставка и услуги, съгласно българското законодателство, ПМС 55 от 12.03.2007 г. и неговите промени. Ще се направи списък с подходящите фирми, предоставящи услуги и доставки, свързани с проектното предложение. Ще се изпратят покани за участие в тръжни процедури; ще се подготвят и проведат съответните тръжни процедури; ще се избере изпълнител и ще се сключи договор.
3. Публичност и визуализация С цел осигуряване на информираност и публичност относно източниците на финансиране на проектното предложение, целите, задачите, дейностите и очакваните от тях резултати се предвижда реализирането на следните елементи на на информационната компания: провеждане на пресконференции при стартирането и приключването на проекта, периодични публикации и излъчвания по регионални и местни медии на всеки етап от изпълнение на дейностите. Те ще представят основните аспекти на проекта, както и напредъка на изпълнение и постигнатите резултати. Публикации на информация за проекта ще бъдат осъществяване и на сайта на Кандидата. Плакати и/или информационни табели ще бъдат поставени на видно място по време на всички дейности и събития, свързани с проекта. Проектът включва набор от дейности по информация и публичност, които целят да популяризират приноса на Европейския фонд за развитието на човешките ресурси, Оперативната програма, както и дейностите по настоящия проект. Предвидените дейности по визуализация, публичност и информиране на обществеността, в съответствие с Регламент на Съвета (ЕО) № 1828/2006 и насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност по настоящата схема включват: • Организиране и провеждане на пресконференция за оповестяване стартирането на проекта с представители на местната власт, гражданското общество, целевите групи и медиите; • Организиране и провеждане на заключителна пресконференция с участието на горепосочените групи; • Публикации в пресата – 2 публикации в местни и 2 в регионални медии; • Информационни табели и стикери
4. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на цялото дружество Дейността включва описание на сегашното състояние на дружеството и сегашната организация на трудовия процес. Ще се опишат силните и слаби страни в структурата на организационната дейност, ще се анализа оценката на риска. Ще се направят препоръки за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност. Анализът ще обхваща всички осъществявани дейности, връзките между тях, взаимодействието със средата и начина на функциониране за решаване на целите на организацията. Ще бъдат дефинирани нуждите на организацията, изготвен план и бюджет за реализацията на оптимизиране на трудовия процес
5. Модернизация на обекта, свързани с подобряване на условията на труд В изпълнението на тази дейност ще бъде закупено и монтирано оборудване за климатизация на помещенията. Ще се закупят бели дъски, които да заменят старите, които замърсяват въздуха, както и да се подобрят условията на преподавателския труд. В Учителската стая ще бъдат обособени 11 работни места за учителите на пълен работен ден, като бъдат закупени ергономични столове.
6. Разработване и придобиване на стандарти за безопасна работа Ще бъдат разработени стандарти за безопасна работа и внедрена система BS OHSAS 18001:2007 за безопасни условия на труд. Тя ще обхваща всички осъществявани дейности, връзките между тях, взаимодействието със средата и начина на функциониране за решаване целите на организацията. Стандартите ще включват разработването на план и отделни програми за развитие и управление на производствения процес във фирмата. Ще бъде изготвен анализ за изходното начало, ще формира информационната база за оценка, ще определи нуждите от развитие. Ще бъде изготвена снимка на всяко работно място. По този начин ще се осъществи надграждане на създадените вътрешни правила за организация на трудовия процес и ще се премине към въвеждане на социални стандарти в дружеството.
7. Обучение на служители за безопасна работа Дейността е в съответствие с приоритетните действия съгласно чл. 3 от Регламент 1081/2006. Обучението ще бъде съобразено със спецификата на нововъведеното оборудване. Програмата за обучение ще бъде модулна и ще допринесе за осъвременяване на работния процес. В отделните модули ще се заложи на хоризонталните принципи. Общо обучението ще бъде в рамките на 48 учебни часа
8. Одит на проекта Дейността включва осъществяване на консултации по време на изпълнението на проекта, извършване на цялостен одит след приключване на дейностите по проекта и изготвяне на одиторски доклад. Одитът ще направи проверка на управлението на проекта, на коректното и целесъобразно разходване на финансовите ресурси и на отчетността при изпълнението.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 82 170 BGN
Общ бюджет: 74 933 BGN
БФП: 74 933 BGN
Общо изплатени средства: 74 933 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 74 933 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 434 BGN
2013 0 BGN
2014 58 499 BGN
2015 0 BGN
74 933 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 693 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 969 BGN
2013 0 BGN
2014 49 724 BGN
2015 0 BGN
63 693 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 240 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 465 BGN
2013 0 BGN
2014 8 775 BGN
2015 0 BGN
11 240 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз