Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0126-C0001
Номер на проект: ESF-2302-07-13007
Наименование: Здравословен труд
Бенефициент: АЕМС 98 ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 03.08.2012
Дата на приключване: 01.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд в предприятието
Дейности: 1. Управление на проекта За цялостното изпълнение на проекта ще отговаря екипа посредством следните поддейности: 1. провеждане на регулярни екипни срещи за разпределяне на текущите задачи и решаване на оперативни въпроси, всеки месец 2. на първата екипна среща ще бъде разработена и утвърдена система за текущ контрол на изпълнението 3. текущо обработване и поддържане на документацията 4. непрекъсната комуникация с всички заинтересовани страни с оглед ефективно планиране, организиране и управление на дейностите 5. отчитане, в съответствие с изискванията на програмата 6. в рамките на тази дейност ще бъде извършен и одит в края на проектните дейности.
2. Възлагане на дейности чрез тръжни процедури В рамките на дейността ще бъдат възложени предвидени в бюджета разходи за: - Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност - разработване, внедряване и сертифициране на система OHSAS 18001 -2007 - обучение на работниците в предприятието - доставка на материали за целите на проекта, включително предпазни средства и защитно облекло Изброените дейности ще бъдат изпълнени от изпълнители, определени по реда на ПМС 55/2007г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от структурните фондове на европейския съюз. С оглед спазване на заложените принципи за прозрачност и недопускане на дискриминация ще бъдат разработени критерии за определяне на изпълнител по всяко едно възлагане, ще бъде определена комисия за разглеждане и оценка на офертите, ще се води протокол от дейността на комисията. При определяне на изискванията към участниците ще бъдат взети предвид указанията за прилагане на принципа на екологична устойчивост в контекста на ОП РЧР.
3. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Анализът на състоянието ще съдържа: 1. Въведение – текущото състояние на предприятието и организацията на работния процес 2. изложение и анализ – силните и слаби страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес 3. оптимизиране на работата – обосновка на нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност; методи и средства за отчитане на дейността и 4. заключение Анализът ще бъде извършен от изпълнител, определен в резултат на търг по съответния ред на възлагане съгласно ПМС 55/2007г.
4. Ремонт на цех за производство Производствената сграда с площ от 800 кв. м, в която са разположени железарският цех и механичният цех е покрита с метални панели, които са корозирали, изгнили и липсват парчета на някои от тях. От покрива през зимния сезон нахлува студ и се появяват течове, а през летния сезон вследствие на нагряването изключително се повишава температурата в сградата. Това пречи да се поддържа оптимална температура и да се създадат благоприятни и безопасни условия на труд, не на последно място са налице предпоставки за инциденти с неблагоприятни последици. Чрез този проект предвиждаме да подменим изгнилите панели с нови изолационни покривни панели. Като резултат ще постигнем: - Спиране на течовете върху монтираните машини и ел. захранване, с което ще се подобрят безопасните условия на труд. - Подмяната на изолацията на покрива ще допринесе за подобряване на микроклимата на работното място. - По- голяма икономичност на разходите за отопление Дружеството ще наеме допълнително работна сила със собствени ресурси за целите на ремонтните дейности, като с това се цели по – голяма ефикасност на разходите за СМР, както и оказване на по-качествен контрол над изпълнението. Текущият ремонт на покрива ще даде възможност за последваща изолация на стени и подмяна на прозорци и дограма, с което ще се постигнат още по- благоприятни и безопасни условия на труд в тези помещения.
5. Обучение В предприятието е доставено ново оборудване - универсална фреза – технологично оборудване с ЦПУ, в процес на внедряване е софтуерна програма за реализиране на изключително фино качество на изделията. С оглед на променената работна среда, ще се проведе специализирано обучение на работниците на тема „Обучение на работници за безопасна работа с нововъведено работно оборудване”. С цел недопускане на накъсване на производствения процес и максимална ефективност на обучението, работниците ще бъдат обособени на три групи, две от по 10 и една от по 7 работника. Всяка група ще премине общо по 150 учебни часа, разпределени в следните модули: „Обучение на работници за безопасна работа с нововъведено работно оборудване”: Обучителен модул Брой часове 1 Нормативна уредба и международни стандарти 5 2 Организация на трудовата дейност 25 3 Принцип на работа с техниката и материали 35 4 Правила за безопасни условия на труд 30 5 Технологичен процес на ремонт на оборудването 15 6 Практически занятия 40 Общо 150 Обучението ще бъде организирано и проведено от външен изпълнител, определен предварително, като критерият за неговия подбор ще бъде икономически най- изгодна оферта, съответно показателите за оценка: разработването на учебен план и подробна програма отразяващи нуждите на работниците и спецификата на производствения процес, наличието на опит в подобни дейности, както и предложената цена. Спечелилият изпълнител ще обезпечи провеждането на обучението с необходимите материали и консумативи. Предвижда се и доставянето на определени количества материали за практическите занятия на обучението, необходими за усвояването на специфични умения за безопасно боравене с универсалната фреза. Определените видове материали са сред основните суровини с които борави предприятието в своята работа, а количствата са съобразени с нуждите на обучителния процес. След приключването на обучението ще бъде издаден документ, удостоверяващ успешното завършване и придобитите умения и компетентности.
6. Сертифициране С оглед внедряването в производството на предприятието на новата универсална фреза - оборудване с цифрово програмно управление и новите рискове пред работещите в цеха ще бъде разработен и внедрен международно признат стандарт по управлението на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001: 2007. Дейността ще протече през две поддейности 6. 1 Внедряване, със следните етапи: 1. преглед на състоянието за съответствието на действащата система с изискванията на стандарта 2. разработване на документацията 3. поетапно внедряване на елементите от стандарта 4. функциониране и одити 1.2 сертифициране Двете поддейности ще бъдат извършени от различни изпълнители в съответствие с установените европейски изисквания по стандартизация.
7. Доставка на предпазни средства и защитно работно облекло В съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 19.04.2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място и Закона за здравословните и безопасни условия на труд на работниците в предприятието са предоставени различни предпазни средства с оглед спецификите на съответното работно място. Надграждащите елементи на предложените лични предпазни средства по отношение на отделните работни места в предприятието са както следва: • По отношение на всички работници предвиждаме нов коплект работен костюм (зимен и летен) от цепена телешка кожа и плат с ограничена горимост, посилен с капси в края на всеки шев; обувки със сая от кожа, дишащи материали, метално бомбе и противопробождаща композитна пластина в ходилото; антифони за защита на слуха; ръкавици • За заварчик – шлосер е предвидено доставянето на заваръчен шлем, със самозатъмняващ се филтър, с дюзи за издишване и странични визьори за по-добра видимост; очила – с поликарбонатни лещи с покритие срещу надраскване и замъгляване, с регулиране дължината на рамките в 4 позиции, регулиране наклона на лещите; престилка – от кожа за защита от изгаряне • За бояджия предвиждаме прахоуловителна маска - изработена от силикон, с две клапи за издишване и три за вдишване, с ремък за носене на врата, два вида визьори: поликарбонатен, устойчив на надраскване и ламиниран стъклен визьор, устойчив на пръски химикали; очила • Стругар – фрезист и комплектовчик: престилка, очила Всички предвидени за закупуване предпазни средства и защитно работно облекло са по- висок клас по качество спрямо използваните от работниците понастоящем и са съобразени с условията на съответното работно място. Целта на по- доброто качество на предвидените ЛПС е максимално избягване на съществуващите рискове като допълнително средство в общата политика на дружеството за осигуряване на ЗБУТ на работещите.
8. Информационна кампания Доброто взаимодействие със средствата за масова информация и осигуряването на максимална информираност и публичност на проекта е гаранция за неговото качествено изпълнение. В рамките на дейността ще бъдат предприети следните мероприятия: - Разпространение на: информационни брошури (250) и плакати – общо 30 на брой сред обществеността - Провеждане на начална и заключителна пресконференция. Началната ще представи основните идеи и цели, а заключителната – постигнатите резултати и перспективи - Създаване, поддръжка и обновяване на интернет сайт за целите на проекта - Поставяне на две обозначителни табели - Публикуване на информация в местен ежедневник; общо 2 публикации. Публичността по проекта ще се осъществява съгласно „Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОП РЧР” и приложение І от Регламент (ЕС) 1828/2006г.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 119 574 BGN
Общ бюджет: 116 646 BGN
БФП: 116 646 BGN
Общо изплатени средства: 116 205 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 116 646 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 915 BGN
2013 51 503 BGN
2014 40 787 BGN
2015 0 BGN
116 205 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 99 149 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 328 BGN
2013 43 777 BGN
2014 34 669 BGN
2015 0 BGN
98 774 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 497 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 587 BGN
2013 7 725 BGN
2014 6 118 BGN
2015 0 BGN
17 431 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз