Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0252-C0001
Номер на проект: ESF-2302-02-02018
Наименование: Подобряване условията на труд в "ЛЕМНА ЕКОИНВЕСТ - БЪЛГАРИЯ" АД
Бенефициент: "Лемна Екоинвест - България" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 03.08.2012
Дата на приключване: 01.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд в „ЛЕМНА ЕКОИНВЕСТ-БЪЛГАРИЯ” АД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа, чрез адаптиране на управленските процеси и изграждане на съвременна система от трудови стандарти.
Дейности: Дейност 1 – Управление на проектните дейности - подготвка и изпълнение За да се изпълнят предвидените дейности и достигнат целите на проекта, в началото му ще се проведе работна среща на екипа. Участници в срещата ще са членовете на екипа за организация и управление. По време на срещата ще се: Разпределят конкретните задачи и отговорности между членовете на екипа; Разработи детайлен план за работа; Разработи система за вътрешен контрол, мониторинг и оценка; Разработи стратегия за популяризиране на проекта; Разработи оценка на риска и план за ограничването им; Спесифицират контролни листи за верифициране на физическия и финансов напредък по проекта, за провеждане на проверки на място и други, в съответствие с изискванията на Договоращия орган и приложимите Регламентите; В процеса на изпълнение на проекта текущо ще се провеждат работни срещи на екипа, на които ще се обсъжда постигнатият напредък и ще се планират следващите дейности. Процесът на адекватно управление на проекта е сигурната основа за постигане на ефективни резултати. В рамките на дейността в края на проекта ще бъде осъществен одит от специално избран за целта одитор. Продължителността на дейността е от старта до финала на проекта, включвайки и процеса на текущо и финално отчитане на финансовата и техническата част от изпълнението на дейностите.
Дейност 2 – Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност - подготовка и изпълнение Анализа на състоянието и проектиране на ефективна и адекватна организация на трудовата дейност се налага с оглед създаване на предпоставки за повишаване производителността на труда и намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания. Анализа ще обхаване всички елементи на трудовата дейност в предприятието, като ще бъде изготвен спазавйки следната структура: I. Въведение – описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, идентифициране на разработените и внедрени оценки на риска; разработване на адекватен план за преодоляване на рисковите фактори; Анализ на трудовите злополуки и професионалните заболявания в предприятието до момента; Установяване на параметрите на работната среда и съответствието им с законоустановените норми; Анализ на използваните технологии и рефлекса им върху здравето на служителите. III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – подробно описание на мерките и възможностите за усъвършенстване организацията на трудовата дейност в предприятието; Детайлно описание на методи и средства използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; Подробен план за въвеждане на мерки за повишаване ефективността и рационално използване на трудовите, материалните и финансовите ресурси на предприятието; Възможности за внедряване на превантивни системи за мониторинг и контрол на рисковете за здравето и безопасността на работното място; Идентифициране на мерки за подобряване на професионалния и здравния статус на работната сила. IV. Заключение  Прогнозен план за изпълнение на предвидените за подобряване условията на труд мерки;  Средносрочна и краткосрочна стратегия за подобряване на трудовия процес;  Контролни показатели за измерване ефективността на анализираните методи и резултати;  Обобщени изводи и препоръки.
Дейност 3 – Текущ ремонт и модернизация с цел подобряване условията на труд - подготовка и изпълнение Дейността включва:  Осъществяване на текущ ремонт в производствено-експерименталната база на дружеството  Доставка на адекватно работно облекло и лични предпазни средства за служители в дружеството Ежедневният трудов процес се опосредства от възможните рискове и заплахи за безопасността на труда чрез рисковите фактори от трудови злополуки на работното място и професионална болест. Извършване на текущ ремонт и подобряване на работната среда се основава на следните инвестиционни дейности:  С цел подобряване микроклимата в работното и намаляване на запрашеността ще се извърши текущ ремонт на подовата настилка в производствено-експерименталната база като същата се направи с циментова гланцирана замазка, с противоплъзгащи и химико-термично устойчиви свойства.  С цел обезопасяване на наличната ел.инсталация да се извърши текущ ремонт и привеждането й в съответствие на изискванията по техническа безопасност и хигиена на труда чрез реконструкция и модернизация на ел.силова и осветителна инсталация съобразно Директива 94/9/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно оборудването и защитните системи, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера произтичащи от Решение 768/2008.  За създаване на безопасни условия на труд в откритите работни части - около двата броя химически реактори и резервоарите за съхранение на готовите реагенти в производствено-експерименталната база ще се извърши текущ ремонт на подовата настилка, чрез изграждане на бетоново гланцирано покритие със съответните обваловки около резервоарите, канали и наклони за отвеждане на налични течове, разливи и дъждовни води. Освен мерките по осъществяване на текущ ремонт и въвеждане на адекватно оборудване чрез проекта ще бъдат закупени и работно облекло и лични предпазни средства на служителите в „ЛЕМНА ЕКОИНВЕСТ-БЪЛГАРИЯ” АД, както следва:  За работещите в производствено-експерименталната база и лабораторията за изпитване към дружеството – 15бр.: Гумени ръкавици; Гумена престилка; Очила/предпазен шлем; Яке студоизолиращо; Полугащеризон студоизолиращ; Предпазни ръкавици – химически реагенти; Обувки-боти с противоплъзгаща подметка; Шапка-зимна; Работно яке – лятно памучно; Полугащеризон – летен памучен; Обувки – предпазни летни; Шапка – лятна; Работни чехли с ортопедична подметка;  За административния персонал – 5бр.: корекционни очила за работа с видеодисплей Необходимостта от подмяна на съществуващато облекло се основава на факта, че към настоящия момент служителите ползват работно облекло закупено през 2010г. С оглед на бързото износване и амортизация, както и частичната обезпеченост на личните предпазни средства се налага закупуването на нови такива, основано на необходимостта от осигуряване на адекватни и ефективни защити на здравето и труда на персонала.
Дейност 4 – Консултиране и сертифициране по стандарти за безопасни условия на труд - подготовка и изпълнение Дейността обхваща консултиране и сертифициране по стандарт OHSAS 18001 и стандарт “Health and Wellbeing Good Practice Award” - Отличие за здравословна среда и организационна култура на Investors in People International. OHSAS 18001 е стандарт за система за управление на здравето и безопасността при работа, разработена да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд. Стандартът BS OHSAS 18001 e съвместим с ISO 9001 и ISO 14001 и позволява лесна интеграция. Правните и регулаторните изисквания и непрекъснатото подобрение са два важни аспекта на BS OHSAS 18001. Сертификацията по BS OHSAS 18001 демонстрира ангажираността на компанията за безопасна работна среда и защита на служителите и други заинтересовани страни от злополуки и инциденти. Елементите на BS OHSAS 18001 включват политика и ангажираност; идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, оценка на съответствието; законови изисквания; цели и програми, организация и персонал, обучение, комуникация и консултации; документи и записи; оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки; коригиращи и превантивни действия, одит и преглед от ръководството. Стандарта може да се прилага от всяка организация, желаеща да демонстрира ангажираност по отношение на здравето и безопасността, да управлява и минимизира рисковете за трудовото здраве на своите служители и тези към които е насочена дейността й. Предимства от въвеждане на стандарта:  Подпомага и подобрява управлението и контрола на здравето и безопасността по време на работа.  Подпомага спазването на законовите задължения за безопасност на труда.  Подобрява културата на безопасен труд в организацията.  Намалява разходите по злополуки и подобрява ефикасността на труда.  Подобрява репутацията на организацията за безопасен труд. Проектното предложение предвижда и консултиране и придобиване на стандарт “Health and Wellbeing Good Practice Award” - Отличие за здравословна среда и организационна култура на Investors in People International. Организациите се изправят пред необходимостта непрекъснато да управляват промяната и иновациите. Една от най-големите ползи от здравословната среда и организационна култура е запазване и повишаване ангажираността и иновативността на служителите по време на промени. Има все повече доказателства, че ефективните програми за здравословна среда и организационна култура имат директна връзка с подобряването на продуктивността на хората. Удовлетворените и здрави служители, не отсъстват и работят с по-висока мотивация и продуктивност. Подобряване Намаляване Ангажираността на служителите Степен на отсъствие Идеи и иновации Разходи за подбор Морал и мотивация Разходи за външни агенции Задържане на служителите и талантите Разходи за здравно осигуряване Лоялност и подкрепа Разходи за съдебни дела Продуктивност Високо представяне Прилагането на ефективни практики за здравословна среда и организационна култура не е задължително обвързано с големи разходи. Организациите, които имат високо представяне и отлична ангажираност и мотивация на служителите, не използват скъпи практики. Те имат успех, защото се фокусират върху основни неща: като добра комуникация, гъвкави работни практики, ефективен и обективен пряк мениджмънт и екипно подпомагане при посрещане на работните предизвикатеслтва.
Дейност 5 – Обучение на служителите за безопасна работа- подготовка и изпълнение Дейността предвижда организация и провеждане на 6 дневно обучение /48 лекторски часа/ на 20 служителя в предприятието, разпределени в 2 групи съответно по 10 лица. Обучението ще има както теоритична така и практическа насоченост към осъвременяване на работния процес чрез въвеждане на информационно-обучителни модули за спецификата на отделните хоризонтални принципи и безопасна работа.
Дейност 6 – Дейности за информация и публичност - подготовка и изпълнение В рамките на тази дейност ще бъдат подготвени и осъществени мерки свързани с информиране на обществеността за получената безвъзмездна финансова помощ, съгласно правилата на на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. И специфичните изисквания на ОП „Развитие на човешките ресурси”
Дейност 6 – Дейности за информация и публичност- подготовка и изпълнение В рамките на тази дейност ще бъдат подготвени и осъществени мерки свързани с информиране на обществеността за получената безвъзмездна
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 165 792 BGN
Общ бюджет: 124 773 BGN
БФП: 124 773 BGN
Общо изплатени средства: 124 773 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 124 773 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 158 BGN
2013 39 859 BGN
2014 51 755 BGN
2015 0 BGN
124 773 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 106 057 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 28 185 BGN
2013 33 880 BGN
2014 43 992 BGN
2015 0 BGN
106 057 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 716 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 974 BGN
2013 5 979 BGN
2014 7 763 BGN
2015 0 BGN
18 716 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз