Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0348-C0001
Номер на проект: ESF-2302-02-02017
Наименование: Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд и повишаване производителността в "ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, чрез осигуряване на ЛПС и специално работно облекло на заетите в предприятието и техническото обезопасяване на технологичните процеси.
Бенефициент: "ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 03.08.2012
Дата на приключване: 01.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е подобряване на зравословните и безопасни условия на труд и повишаване производителността в ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД чрез осигуряване на ЛПС и специално работно облекло на заетите в предприятието и техническо обезопасяване на технологичните процеси
Дейности: Дейност 1 - Обявяване и провеждане на тръжни процедури за определяне на изпълнители на дейности 2-4 - подготовка Описание на дейността: Фирмата-кандидат ще възложи изпълнението на дейности 2-4 на външни изпълнители по правилата на договаряне, посочени в ПМС № 55 от 12 март 2007 г. Кандидатът планира да включи в екипа по изпълнение на проекта специалист по провеждането на тръжните процедури, който е служител на фирмата и има необходимите познания и опит по възлагане на обществени поръчки. Г-н Йордан Йорданов ще отговаря за планиране, организиране и провеждане на процедурите за обществени поръчки; ще следи за изпълнение на договорите за обществените поръчки, сключени за дейностите по проекта; ще изготвя кореспонденцията с всички заинтересовани страни; ще подпомага членовете на екипа за управление в рамките на своите компетенции. Кандидатът ще използва следните процедури за избор на изпълнители за услуги и доставки: 1. „открит избор” и „договаряне с публикуване на пояснителен документ” (за Дейности 2); 2. чрез избор между 3 оферти (за Дейности 3-4), съгласно ПМС 55/12. 03. 2007 г., като ще съгласува тръжната документация с АЗ чрез ДРСЗ. Описание на Процедура „открит избор” и „договаряне с публикуване на пояснителен документ” (за Дейност 2): 1. Публикуване на електронната страница Пояснителен документ по чл. 15, ал. 1 за набиране на оферти, както и Oбява за откриване на процедура за определяне на изпълнител ,публикванa и в печатно издание. 2. Със заповед на управителя на ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД се назначава комисия по чл. 20, ал. 2 за отваряне на подадените оферти, разглеждане и класиране на подадените оферти. 3. Всички членове на комисията подписват Декларация за безпристрастност и поверителност по чл. 21, ал. 3. 4. Комисията попълва протокол по образец за резултатите от подбора по чл. 51, ал. 5 и предлага не по-малко от 2 (двама) кандидати на Управителя. 5. Всички оферти се завеждат във Входящ регистър на получените оферти/заявления по процедурата за определяне на изпълнител, съгласно образеца по чл. 36, ал. 2. 6. Управителят в тридневен срок от получаване на протокола от комисията взема решение за избран/и изпълнител/и за дейности 2-3 и изпраща Покани за сключване на договори, съгласно образец по чл. 46, ал. 3. 7. След сключването на договорите по отделните позиции Управителят изпраща до ДО информация за сключени договори по позиции, съгласно образец по чл. 28, ал. 3. Описание на Процедура чрез избор между 3 оферти (за Дейности 3-4): Изборът ще се проведе на следните етапи: 1. След предварително съгласуване на документацията по избора с АЗ чрез ДРСЗ, кандидатът ще покани минимум трима кандидат-оференти, които да подадат оферти. Към всяка покана за оферта, изготвена съгласно Приложение 4.26 от Общите правила за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по реда на ПМС 55/12. 03. 2007 година, ще се приложи техническо описание и изисквания за услугата/доставката, съответстващо на изискванията в приложенията към Договора за безвъзмездна помощ. 2. Срокът за подготвяне и подаване на офертите ще бъде в разумни времеви граници, в зависимост от естеството и спецификата на услугата и доставките. 3. Кандидатът ще състави комисия за оценка и класиране на постъпилите оферти от трима члена, назначена със заповед на управителя на дружеството. 4. Офертите на всички кандидати следва да отговарят на всички изисквания, заложени в чл. 36 на ПМС 55/12. 03. 2007 година. 5. Комисията за оценка и класиране на офертите ще представи на управителя на дружеството доклад с класиране на офертите според критерий „икономически най-изгодна оферта”, с превес на ценовата оферта (за дейност 3) и според критерий „най-ниска цена” (за дейност 4). 6. В срок до 3 (три) дни след датата на изготвяне на доклада за класиране на подадените оферти управителят определя с решение изпълнителят на съответната дейност въз основа на класираните оферти. 7. В срок до 3 (три) дни след датата на решението управителят на дружеството изпраща писмена покана до спечелилия кандидат за подписване на договор за изпълнение на дейността. 8. След извършване на дейностите по договора (изпълнение на услугата/доставката) се подписва приемо-предавателен договор между двете страни. Обосновка на дейността: Дейността е обусловена от изискванията на настоящата схема и от правилата на договаряне, посочени в ПМС № 55 от 12 март 2007 г.. Чрез нейното изпълнение се гарантира спазването на основните принципи за осигуряване на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация при определяне на изпълнители на дейностите по проекта.
Дейност 2 - Извършване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на производствената и трудовата дейност в ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД; Дейността включва: Извършване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на производствената и трудовата дейност в ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД, включващ: I. Въведение – описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес (SWOT анализ), какви оценки на риска са разработени и внедрени в предприятието; III. Обосновка и насоки за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност, в т. ч. и насоки за нейното усъвършенстване, методи, средства и процедури за отчитане на дейността и за повишаване на трудовата ефективност на работниците и служителите в предприятието; IV. Заключение. Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от изискванията на настоящата схема за задължителност на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в предприятието. Освен това дейността е обусловена и от необходимостта от подобен стратегически ориентиран анализ, който да позволи на мениджърския екип обективно да анализира съществуващите проблеми в организацията на трудовия процес, да взема бързи, гъвкави и ефективни пазарно ориентирани решения, насочени към повишаване конкурентоспособността на фирмата в строителния бранш, което пък от своя страна ще доведе до намаляване на производствените разходи, повишаване броя на сключените договори, увеличаване на оборота и повишаване приходите на дружеството.
Дейност 3. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за нуждите на заетите в предприятието; Дейността включва: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за нуждите на заетите в предприятието, в т. ч.: А. Работно (защитно) облекло: • Работен костюм летен (полугащеризон и яке) – 17 бр; • Работен костюм зимен (полугащеризон ватиран и зимно яке)– 17 бр; • Работни обувки – боти , зимни (противохлъзгащи, с устйчиви на пробиване ходила и допълнително защитно бомбе, водоустойчиви) – 23 чифта; • Работни обувки – половинки (противохлъзгащи, с устйчиви на пробиване ходила и допълнително защитно бомбе, водоустойчиви) – 23 чифта; • Тениска – 2 бр х 17 = 34 бр • Ватирана блуза – 2 бр х17 = 34 бр • Шапка зимна -17 бр • Блуза – 4 бр • Зимно яке – 2бр Б. Лични предпазни средства: • Защитна каска – 23 броя • работни (защитни) ръкавици - (подменят се всеки месец) – 17 чифта х 12 комплекта = 204 чифта; • защитни очила (устойчиви на надраскване, на удар, срещу прах и хвърчащи частици) – 15 броя; • Професионален комплект за осигуряване срещу падане състоящ се от: сбруя, уред за директно свързване с 15 м въже, куфар за съхранение • заваръчни ръкавици (сменят се на 2 месеца) – 3 чифта х 6 комплекта = 18 чифта; • автоматичен шлем за заварчици – 3 броя; • Високотемпературно защитно покривало – подменя се на 4 месеца -3 броя х 3 = 9 броя • Гамаши за заварчици- подменят се на 4 месеца -3 броя х 3 = 9 броя • Защитно покривало за ръката при заваряване- подменя се на 4 месеца -3 броя х 3= 9 броя • Защитна кожена престилка за заварчици – подменя се на 4 месеца -3 броя х 3 = 9 броя • Светлоотразителна жилетка - (сменят се на 3 месеца) – 17 бр х 4 = 68 бр; Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от необходимостта от подмяна на наличните работни облекла, обувки и лични предпазни средства поради изтичащ срок на ползване съгласно нормативните изисквания, както и поради амортизация на значителна част от ЛПС, работните облекла и обувки вследствие на продължително използване при лоши атмосферни и климатични условия на открито (дъжд, сняг, кал, горещина, студ, влага) и при работа с тежки и опасни производствени дейности – заваръчни дейности, , строително-монтажни дейности, ремонт на машини и съоръжения, работа с масла и химикали и други строителни технологични операции.
Дейност 4: Осигуряване на публичност и прозрачност при изпълнение на проекта чрез информационно-рекламно осигуряване на планираните дейности. Дейността включва: 1. Изработване и монтиране на 1 (един) брой информационно-рекламна табела съгласно изискванията на ОП РЧР и настоящата схема; 2. Отпечатване на 50 (петдесет) броя самозалепващи се информационно-рекламни стикери за поставяне върху придобитите по проекта оборудване, ЛПС и работни облекла; 3. Публикуване на 2 информационни материали за проекта в местни/регионални издания. Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от изискванията на ОП РЧР и настоящата схема за информираност и публичност при изпълнение на дейностите по проекта, както и от заложените бройки/комплекти/чифтове различно оборудване и съоръжения, предвидени в дейностите по проектното предложение.
Дейност 1 - Обявяване и провеждане на тръжни процедури за определяне на изпълнители на дейности 2-4 - изпълнение провеждане на тръжни процедури за определяне на изпълнители на дейности 2-4
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 99 842 BGN
Общ бюджет: 97 907 BGN
БФП: 97 907 BGN
Общо изплатени средства: 97 907 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 97 907 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 968 BGN
2013 77 938 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
97 907 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 83 221 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 973 BGN
2013 66 247 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
83 221 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 686 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 995 BGN
2013 11 691 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 686 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз