Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0261-C0001
Номер на проект: ESF-2302-03-02011
Наименование: БЕЗОПАСЕН ТРУД В "ЕЛКОМ-МД" ООД ЗА ПО-ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА
Бенефициент: "Елком МД" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 03.08.2012
Дата на приключване: 03.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Повишаване производителността на труда на заетите в производствената база на ЕЛКМ-МД ООД, гр. Варна лица, чрез подобряване условията на труда
Дейности: 1.Организация и управление на проекта В рамките на дейността се предвижда: Провеждане на месечни срещи на експертите от екипа на проекта, които ще бъдат отговорни за неговото управление и изпълнение; провеждане на дискусии във връзка с общите и конкретни отговорности, плана за действие, процедурите и всички необходими дейности за успешното изпълнение на проекта. Тези работни срещи ще включват : 1. Запознаване членовете на екипа с проекта (цели, дейности и резултати); 2. Разпределяне на задълженията между членовете, включени в екипа; 3. Определяне на правила за работа и докладване; 4. Обсъждане на плана за действие и процедурите за вътрешен мониторинг и за отчетност; 5. Контрол върху изпълнението на договорите с подизпълнители Ръководителят на проекта има основната отговорност за наблюдение и контрол по изпълнението на всички дейности. Той ще бъде подпомаган в работата си от счетоводителя и ръководството на фирмата
2. Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители В рамките на дейността се предвижда провеждане на следните тръжни процедури в т. ч. изготвяне на тръжни досиета със съпътстващи документи, изготвяне на методика за оценка; оценка на получените предложения и др. 1. Тръжна процедура, съгласно ПМС № 55/2007 за избор на изпълнител за извършване на дейност: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в ЕЛКОМ-МД ООД 2. Тръжна процедура, съгласно ПМС №55/2007 г. за избор на изпълнител „Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло” 3. Тръжна процедура съгласно ПМС №55/2007 год. за избор на изпълнител на услуга по дейност 5 „Закупуване, доставка и монтаж на ДМА - климатична инсталация 4.Тръжна процедура съгласно ПМС №55/2007 год. за избор на изпълнител на услуга за провеждане на Обучение на заетите във фирмата лица за работа с оборудване - ДМА „Климатична инсталация” 5. Тръжна процедура, съгласно ПМС №55/2007 год. за избор на изпълнител - фирма за извършване на одит по проекта. 6. Тръжна процедура, съгласно ПМС №55/2007 год. за избор на – дейност „Информация и публичност”
3.Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в ЕЛКОМ-МД ООД В рамките на дейноста се предвижда изготвяна на 4 анализа на състоянието и проектиране на трудовата дейност обхващите следните производствени участъка: електро – мнотажен; шлосерски и заваръчен; полимерно боядисване и товаро-разтоварна дейност в стопанския двор на предприятието и монтаж на обект с механизация на бетонни модули за трафопост до 20 тона, които включват: - анализ на съществуващото състояние и организация на производствения процес – 4 броя; - Идентифицирани силните и слаби страни на съществуващата във фирмата структурна на организационната дейност на трудовия процес, разработените и внедрени оценки на риск; - изготвяне на обосновка за оптимизиране работата и нуждата от повишаване и проектиране на съществуващата във фирмата организация на трудовата дейност; - определяне на методи и средства за отчитане дейността и повишаване трудовата дейност на заетите във фирмата лица.; - изготвяне на изводи, заключения и преропърки.
4.Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло. Постигане на съответствие с изискванията на Наредба №3 на МТСП и МЗ от 11.04.2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място и в съответствие си идентифицираните към настоящия етап потребности. Съгласно утвърдения списък за работно облекло на фирмата към настоящия етап работно облекло е изработено е от памучен док-зимното е 270 гр/м2, а лятното 200 гр/м2. Фирменият цвят е син, ситопечат на фирмен знак и надпис подходящо за цехови условия на работа. Предвид разширения обхват в дейността на фирмата в последните години породени от договорните условия с един от основните клиенти Е-ОН България ЕАД в задълженията на фирмата влиза и монтаж на място на произвежданите електрически трафопостове и табла. Предвид атмосферните условия , през зимата се налага необходимост от оборудване на целевата група по проекта с облекло специално работно облекло за работа при зимни условия и летни условия. В рамките на дейността се предвижда закупуването на следните материални активи: 1.Специално работно облекло: 1.1Топло защитно облекло за работа при зимни условия състоящо се от: - костюм / гащеризон – 15 бр; - термозащитно яке – 15 бр; Отговарящи на следните изисквания: тегло – 255грама – BDS EN 12127:2000; гъстина 390 – основа, 170 – по вътък, BDS EN 1049-2:2002; здравина на опън – 102 - BDS EN 13934-1:2002; устойчивост на пране – 4 –по BDS EN ISO 105 С06; устойчивост на мокро триене – 3 – по BDS EN ISO 105 Х12 - шапка-15 бр; - ръкавици - кожени ръкавици от свинска кожа с еластичен усилен гръб и маншет от памук – 15бр. - обувки тип боти с естествена телешка кожа, антиалергични, абсорбираща потта подплата, масло и кеселинно устойчиви, противоплъзгащи, антистатични -15 бр. 1.2 Работно облекло при летни условия - летни обувки с масло устойчиви, антистатични, грайферно ходило, противоизпотяваща стелка, метално бомбе и пластина против срязване- 10 бр. 2.Лични предпазни средства 2.1 Антифон -4 бр; 2.2 Предпазни очила – 6 бр; 2.3 Противопрахови маски – 2 бр.
5.Закупуване, доставка и монтаж на ДМА - климатична инсталация Обосновка на дейността: Необходимостта закупуване и монтажа на климатична инсталация в производствената база е продиктува от съществуващото състояние. Фирмата изпълнява дейността си в производствена база представляваща едноетажен производствен блок, разпределен на: шлосерски цех- 200 кв.м, ел.монтажен цех – 200 кв.м; шлосерски цех – заваръчен участък – 100 кв.м; шлосерски цех – стругарно – 100 кв.м и цех за полимерно боядисване – 200 кв. Съществуващото положение на производствената база е изключително незадоволително предвид изискванията за безопасни условия на труд с оглед на климатичните условия. В цялата производствена база покривът е плосък, дограмата е метална с един пласт стъкло, който през лятото се нагрява и повишава много температурата в помещенията и обратно през зимата не позволява нормалното затопляне на помещенията. В рамките на проекта се предвижда изпълнение на дейности по закупуване и монтаж на климатична инсталация на производствено помещение - електро - монтажен цех в, който се извършва монтажа на крайните продукти и в който изпълнява основната си дейност най – голяма част от целевата група – 9 човека. Настоящо състояние: Дограма метална - общо около 50кв.м.(2бр. прозорци по 13,5кв.м. + задни прозорци – 6кв.м. + врата с прозорци към преддверие 17кв.м.). С оглед осигуряване на нормални климатични условия, осигуряващи нормален температурен режим през всички сезони на годината е необходимо закупуването и монтажа на климатична система съобразно големината на производственото помещение. С изпълнението на посоченото, ще се подобрят значително условията на труд, което ще допринесе за превенция на заболяванията при изпълнение на служебните задължения. Осигуряването на посочените условия ще допринесе за повишаване производителността на заетите лица в посочената дейност лица.
6.Обучение на заетите във фирмата лица за работа с оборудване - ДМА „Климатична инсталация”, както и с друго вече въведено оборудване В рамките на дейността се предвижда организиране и провеждане на обучителни курсове за 16 човека за работа с климатична инсталация в производствен цех – електро – монтажен. Обучението ще включва следните информационно – обучителни модули; 1.Обучителен модул- теоретична подготовка, в рамките на който представителите на целевата група ще се запознаят с техническите характеристика на съоръжението и с възможностите за безопасна експлоатация.. Обучението ще бъде проведено в следния формат: общо три групи; две х 5 човека и една х 6 човека х 100 учебни часа всяка група / общо 300 учебни часа. 2.Обучителен модул - практическа подготовка, който включва провеждане на обучения за представителите на целевата група общо 16 човека за придобиване на практически умения за работа със съоръжението. Обучението ще се проведе в следния формат: три групи, от които две групи х 5 човека и една – 6 човека х 80 учебни часа всяка група/ общо 240 учебни часа/ Формата на обучението е съобразен със спецификата на работа та на заетите във фирмата лица, която е свързана с пътувания и натоварен график на производствения процес. След приключване на обучението на преминалите обучените заети лица ще бъде издадено удостоверение.
7. Информация и публичност В рамките на дейността се предвиждат изпълнение на мерки съгласно Комуникационен план на ОП РЧР и включва: 1.Провеждане на информационни събития – публикуване на информации в регионални печатни издания. – 2бр. При стартиране на проекта и ще предостави подробна информация за целите и предвидените дейности за постигането им. При приключване на проекта за предоставяне на информация за изпълнените дейности и постигнатите резултати. 2.Поставяне на постоянна обяснителни табели – 2бр, поставени на двете производствени помещения на фирмата. 3. Информационни стикери- 100 броя, които ще бъдат поставени на оборудването доставено в рамките на проекта и на подходящи места на ЛПС и работното облекло. 4.Публикуване на информация на интернет страницата на фирмата за етапите на изпълнение на проекта. www.elcom-md.com
8. Одит на проекта Извършване на одит през цялото време на изпълнението на проекта, относно спазване изискванията на Закона за счетоводство и изискванията на ОП „Развитие на човешките ресурси”, относно разходването на средствата по бюджета на проекта. Дейноста включва: 1.Предоставяне на консултации по време на реализацията на проекта; 2.Извършване на цялостен одит след приключване на основните дейности по проекта; 3. Изготвяне на одитен доклад
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 71 308 BGN
Общ бюджет: 70 108 BGN
БФП: 70 108 BGN
Общо изплатени средства: 70 104 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 70 108 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 200 BGN
2013 0 BGN
2014 55 904 BGN
2015 0 BGN
70 104 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 592 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 070 BGN
2013 0 BGN
2014 47 519 BGN
2015 0 BGN
59 589 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 516 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 130 BGN
2013 0 BGN
2014 8 386 BGN
2015 0 BGN
10 516 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз